EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA ZDERZAKÓW STYROPIANOWYCH POMIĘDZY ZDERZAJĄCYMI SIĘ KONSTRUKCJAMI STALOWYMI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA ZDERZAKÓW STYROPIANOWYCH POMIĘDZY ZDERZAJĄCYMI SIĘ KONSTRUKCJAMI STALOWYMI

Abstrakt

Podczas wstrząsów sejsmicznych o różnym natężeniu, wielokrotnie obserwowano zjawisko zde-rzania się konstrukcji ze sobą sąsiadujących, co mogło prowadzić nawet do jej całkowitego zniszczenia. Na podstawie obserwacji, badań numeryczny i eksperymentalnych stwierdzono, że przyczyną kolizji jest niedostateczna przerwa pomiędzy konstrukcjami. Ponadto czynnikami, które również mogą doprowadzić do zderzeń są różnice w masach lub sztywnościach budynków, które wpływają na prze-sunięte w fazie drgania, doprowadzając do kolizji. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych trzech sąsiadują-cych ze sobą modeli konstrukcji stalowych o różnych charakterystykach dynamicznych, które na skutek obciążeń sejsmicznych zderzają się ze sobą. Ponadto przeanalizowano wpływ zastosowanych zderzaków styropianowych o grubości 10 mm, umieszczonych w przerwie dylatacyjnej, na odpowiedź poszczególnych konstrukcji. Przeprowadzono wielokrotne pomiary dla różnych wartości dylatacji oraz dwóch wariantów obciążenia modeli, jednak w pracy zostały przedstawione wyniki dla przerwy dylatacyjnej =30 mm oraz Wariantu 2 obciążenia wież. Wyniki badań eksperymentalnych wskazują na istotny wpływ zderzeń pomiędzy sąsiadującymi konstrukcjami na ich odpowiedź, prowadząc zarówno do jej zmniejszenia, jak i zwiększenia. Ponadto zastosowanie zderzaków styropianowych, doprowadziło do zmniejszenia przerwy dylatacyjnej, czego efektem była zmiana ekstremalnych wartości przyspieszeń poszczególnych wież.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna nr 637, strony 95 - 103,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sołtysik B.: EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA ZDERZAKÓW STYROPIANOWYCH POMIĘDZY ZDERZAJĄCYMI SIĘ KONSTRUKCJAMI STALOWYMI// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -Vol. 637., nr. 3 (2015), s.95-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi