Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwiązań realizowanych za pośrednictwem systemów podatkowych w zakresie opodatkowania inwestycji. Autor dokonał analizy mechanizmów wykorzystywanych w wybranych państwach europejskich mogących mieć wpływ na podejmowane decyzji o przedsięwzięciu lub zaniechaniu rozpoczęcia wybranych rodzajów inwestycji. Metodyka badania – Przedstawiona w poniższym artykule analiza to przegląd literatury oraz rozwiązań o charakterze systemowym i prawnym. Ponadto autor zbadał wtórne dane statystyczne oraz specjalistyczne raporty z zakresu opisywanej tematyki. Wynik – Szeroko stosowanym narzędziem w przypadku podejmowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji (np. w rynek nieruchomości) jest nakładany na osiągane dochody – podatek dochodowy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w państwach Europy podatek ten nakładany jest najczęściej z progresywnymi stawkami w przypadku PIT oraz liniowo w przypadku CIT. Podatek ten powoduje bezpośrednie uszczuplenie osiąganych przez przedsiębiorców korzyści ekonomicznych, co powinno być wliczone już na etapie kalkulowania zakładanej stopy zwrotu. Oryginalność/wartość – Niniejsze opracowanie stanowi oryginalny przegląd literatury oraz danych o charakterze prawnym i statystycznym. Wyniki stanowić mogą podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie zaprezentowanej problematyki.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia strony 419 - 430,
ISSN: 2450-7741
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kasprzak P.: Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. 1 (2018), s.419-430
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/frfu.2018.91-34
Bibliografia: test
 1. A Study on R&D Tax Incentives (2015). Taxation Papers Working Paper No. 25. Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora". otwiera się w nowej karcie
 2. Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-_house_ price_index (18.01.2017). otwiera się w nowej karcie
 3. Famulska, T. (red.) (2013). Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Doradztwa i In- formacji Difin.
 4. Gawron, H. (1997). Ocena efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 5. Henzel, H., Śmietana, K., Maszczyk, A. (2013). Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. W: K. Marcinek (red.), Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu (s. 28-45). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 6. Kasprzak, K., Wyrzykowski, W. (2017). Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (33), 83-95.
 7. KPMG (2017). ASC 740 -Income Taxes. Summary of worldwide taxation on income and gains derived from listed securities. Pobrano z: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/02/kpmg-asc-740-international- -tax-guide.pdf (18.12.2017). otwiera się w nowej karcie
 8. Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Nowak, E., Pielichat, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestycji. Warszawa: PWE.
 10. Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Szczęsny, W., Śliwa, J. (2010). Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck
 12. Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48-58.
 13. Uchman, J. (2014). Opodatkowanie dochodów a inwestycje w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Gospo- darki Żywnościowej, 106, 45-56. otwiera się w nowej karcie
 14. Wach, K. (2005). Systemy podatkowe Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 15. Wrońska, E. (2008). Źródła finansowania wypłat dywidend. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitało- wym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Bookmarket.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi