Fizykochemiczne aspekty oczyszczania zaolejonych gruntów z wykorzystaniem surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fizykochemiczne aspekty oczyszczania zaolejonych gruntów z wykorzystaniem surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów

Abstrakt

Praca dotyczy wykorzystania badań fizykochemicznych do określenia efektywności i skuteczności odolejania gruntu metodą przemywania roztworami surfaktantów syntetycznych, biosurfaktantów i ich mieszanin.Surfaktanty syntetyczne mogą być wykorzystane do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów dzięki zdolności do ich solubilizacji i emulgowania. Z drugiej strony, biosurfaktanty wytwarzane przez różne szczepy bakteryjne wspomagają proces biodegradacji zanieczyszczeń naftowych w gruncie. Toteż zbadano efektywność oczyszczania zaolejonych gruntów z wykorzystaniem mieszanin surfaktantów syntetycznych wraz z biosurfaktantami. Jednakże, aby możliwe było właściwe dobranie parametrów remediacji, niezbędne były badania fizykochemiczne, zwłaszcza dotyczące zachowania się mieszaniny surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów na granicach faz występujących podczas procesu oczyszczania zaolejonych gruntów.Głównym celem rozprawy było wykorzystanie badań fizykochemicznych do oceny efektywności i skuteczności odolejania gruntu roztworami surfaktantów syntetycznych, biosurfaktantów i ich mieszanin a następnie weryfikacja wyników tych badań w doświadczeniach remediacji zanieczyszczonych gruntów modelowych.Do badań wybrano sześć surfaktantów syntetycznych typu niejonowego i jeden biosurfaktant. Jako modelowe zanieczyszczenia gruntu wybrano dodekan i syntetyczny olej na bazie polialfaolefin.Zakres pracy obejmował badania fizykochemiczne, w których określono efektywność solubilizacji i emulgowania zanieczyszczeń przez roztwory surfaktantów, a także zachowanie się surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów oraz ich mieszanin na granicy faz, występujących podczas procesu oczyszczania zaolejonych gruntów. Dotyczy to zdolności do obniżania napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz zwilżania zanieczyszczonych powierzchni przez roztwory tych surfaktantów. Drugą część badań stanowiło oczyszczenie zaolejonych gruntów przy zastosowaniu roztworów surfaktantów i parametrów dobranych na podstawie badań fizykochemicznych. Trzeci etap badań był związany z unieszkodliwieniem cieczy powstających w trakcie przemywania zaolejonych gruntów, między innymi z odzyskiem substancji hydrofobowych, a następnie oczyszczaniem ścieków, które zawierają ich pozostałości i surfaktanty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 121 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi