Fluctuation phenomena in semiconductor gas sensors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fluctuation phenomena in semiconductor gas sensors

Abstrakt

Czujniki gazu mogą być wytwarzane z cienkiej warstwy półprzewodnika, która po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury staje się czuła na gaz. Zjawisko to jest dobrze znane i szeroko opisane w literaturze. Jako wskaźnik detekcji gazu wykorzystuje się zmianę rezystancji stałoprądowej czujnika. Zwiększenie czułości i, co najważniejsze z praktycznego punktu widzenia, selektywności dyskryminacji można uzyskać jeśli warstwa półprzewodnika składa się z nanocząstek półprzewodnika o takiej samej, odpowiednio małej (rzędu kilku nanometrów) średnicy. Niejednorodna i porowata struktura takiej warstwy jest źródłem różnorodnych zjawisk o charakterze fluktuacyjnym, co można wykorzystać w celu zwiększenia selektywności dyskryminacji określonego gazu. Obserwowane zjawiska szumowe powinny być odpowiednio wzmocnione w torze pomiarowym, aby dać możliwość wykrycia ewentualnych składowych o charakterze niegaussowskim, charakterystycznych dla różnych gazów, co umożliwia ich detekcję.Traktując szumy jako główne bądź uzupełniające informacji o obiektach gazowych rozważono w pracy problemy pomiaru różnorakich parametrów i charakterystyk szumów. Przedyskutowane zostały również potencjalne mechanizmy powstawania zjawisk szumowych w czujnikach gazu. Przedstawiono także wskazania dotyczące podstawowych wymagań i wytycznych do konstrukcji przenośnego systemu "elektronicznego nosa".

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R. 47, strony 7 - 9,
ISSN: 0033-2089
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hasse L., Smulko J., Spiralski L., Dobkowski J.: Fluctuation phenomena in semiconductor gas sensors// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R. 47., nr. nr. 2 (2006), s.7-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi