FORMY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH Z KAZACHSTANU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FORMY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH Z KAZACHSTANU

Abstrakt

Celem artykułu jest systematyzacja głównych form internacjonalizacji kazachstańskich przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono również instrumenty internacjonalizacji przedsiębiorstw takie jak eksport pośredni, eksport bezpośredni, eksport kooperacyjny, transakcje montażowe, kontrakty menedżerskie, inwestycje pod klucz, poddostawy, licencjonowanie, franszyza, międzynarodowe sojusze kooperacje, oddziały zagraniczne oraz spółki. Przeanalizowano udział tych form w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw z obszaru Republiki Kazachstanu. Uwzględniono kierunki ekspansji międzynarodowej dzieląc je na kraje wchodzące w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, kraje Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe. Badania zostały przeprowadzone z udziałem 108 firm – eksporterów znajdujących się w Republice Kazachstanu.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 136 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 147 - 157,
ISSN: 2084-6495
ISSN:
2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Suchkova I.: FORMY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH Z KAZACHSTANU// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 4 (2017), s.147-157
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.19253/reme.2017.04.009
Bibliografia: test
 1. Baorakis G., Katsioloudes M.I, Hadjidakis S. (2007), Entering the International Market (chapter 8). [In:] M.I. Katsioloudes, S. Hadjidakis, International Business. A Global Per- spective. Burlington MA, Elsevier, s. 238.
 2. Budzyńska A. (2013), Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spo- żywczego w wybranych powiatach województwa Wielkopolskiego, Optimum, Studia ekonomiczne nr 4(64), s. 71-79. otwiera się w nowej karcie
 3. Daszkiewicz N. (2016), Terytorialny zakres internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: wyniki ankietyzacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geo- graficznego 30(1), s. 23.
 4. Daszkiewicz N., Suchkova I. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wyniki badań z Kazachstanu. Przedsię- biorczość i Zarządzanie, T. XVII, Z. 10, cz. II, Łódź-Warszawa, Wyd. SAN, s. 133-145.
 5. Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzyna- rodowych. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 36-86.
 6. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa, PWE, s. 114-118.
 7. Kowalik I., Baranowska-Prokop E. (2013), Determinanty powstawania i motywy eks- pansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych, Gospodarka Narodo- wa nr 4 (260), s. 41-64. otwiera się w nowej karcie
 8. Maleszyk E. (2007), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych, Gospo- darka Narodowa nr 9, s. 80-81. otwiera się w nowej karcie
 9. Morawczyński R. (2007), Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, Gospodarka Naro- dowa nr 7-8, s. 65-79. otwiera się w nowej karcie
 10. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2015), Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. [W:] M. Poniatowska-Jaksch (red.) Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 120-122. otwiera się w nowej karcie
 11. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa, PWE, s. 187-188.
 12. Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umię- dzynarodowienie. Warszawa, PWN, s. 71-81.
 13. OECD (2011), The list of registered juridical persons in aspect of activity category and activity. otwiera się w nowej karcie
 14. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015), ВК -005 ред. 2 Классификатор размерности юридических лиц, филиалов и представительствб а также субъектов индивидуального предпринимательства по численности работников (КРП), Астана. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 132 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi