Funkcjonowanie lądowego transportu ładunków w otoczeniu portów Morskich Morza Bałtyckiego z perspektywy uwarunkowań miejskich i regionalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Funkcjonowanie lądowego transportu ładunków w otoczeniu portów Morskich Morza Bałtyckiego z perspektywy uwarunkowań miejskich i regionalnych

Abstrakt

Lądowa dostępność transportowa współczesnych portów morskich odgrywa coraz istotniejsza rolę w kształtowaniu rozwiązań logistycznych zgodnych z rosnącymi wymaganiami klientów. Konkurencyjność portów morskich jest coraz częściej postrzegana z perspektywy jakości ich infrastrukturalnych oraz organizacyjnych powiązań z zapleczem oraz poziomu integracji funkcji portowych z otoczeniem miejskim i regionalnym, co warunkuje możliwość aktywnego kształtowania ich potencjału. Znaczenie efektywności logistycznej obsługi zaplecza jest szczególnie ważne w odniesieniu do portów Regionu Morza Bałtyckiego. Ze względu na lokalizację i charakter usług bardzo często konkurują one ze sobą o pozyskanie klientów na ograniczonym geograficznie rynku. Z tego powodu coraz częściej podejmowane są aktywne działania integracyjne pomiędzy portami morskimi a uczestnikami łańcuchów logistycznych. Ważną rolę w tym systemie odgrywa otoczenie portów, zlokalizowanych najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów miejskich. Działalność transportowa i logistyczna nie jest obojętna dla otoczenia, stąd w obszarach jej koncentracji niezbędne jest podejmowanie przemyślanych działań służących ograniczeniu jej niepożądanego oddziaływania w postaci hałasu, degradacji infrastruktury, emisji szkodliwych substancji itp. Zastosowanie znajdą tu narzędzia stosowane w zarządzaniu transportem ładunków w miastach (środki logistyki miejskiej) oraz inne rozwiązania dostosowane do specyfiki lądowo-morskich łańcuchów logistycznych. Ich racjonalna kombinacja może pozwolić na poprawę efektywności wykorzystania dostępnych zasobów infrastrukturalnych i zwiększenie niezawodności transportu. Większość z analizowanych rozwiązań dotyczy drogowego transportu ładunków jako posiadającego największy udział w obsłudze działalności portowej. Z uwagi na charakterystykę wykorzystywanych technologii transportowych jego oddziaływanie jest jednocześnie najbardziej uciążliwe dla mieszkańców.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego strony 35 - 59
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kaszubowski D.: Funkcjonowanie lądowego transportu ładunków w otoczeniu portów Morskich Morza Bałtyckiego z perspektywy uwarunkowań miejskich i regionalnych// W : Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego/ ed. dr Ernest Czermański Warszawa: Texter sp. z. o.o, 2015, s.35-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi