General concept of functional safety - standarisation and sector aspects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

General concept of functional safety - standarisation and sector aspects

Abstrakt

Rozdział poświęcono koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest częścią bezpieczeństwa całkowitego zależną od odpowiedniej odpowiedzi systemów sterowania i/lub zabezpieczeń na sygnały wejściowe podczas wystąpienia stanów nienormalnych maszyny, instalacji lub obiektu podwyższonego ryzyka. Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego przedstawiona w normie IEC 51508 stanowi przykład dobrej praktyki inżynierskiej do zastosowania w projektowaniu i użytkowaniu systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE). Są również opracowywane normy sektorowe, które opisują proces projektowania i wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego w danym sektorze przemysłowym bazując na wynikach analizy zagrożeń i oceny ryzyka w celu racjonalnego zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom, awariom i ich skutkom. Wdrażanie metodyki bezpieczeństwa funkcjonalnego w różnych sektorach przemysłowych jest obiecujące, jednakże, występuje potrzeba bardziej wyczerpujących badań dotyczących metod określania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) dla funkcji związanych z bezpieczeństwem i weryfikowania tych poziomów dla rozpatrywanych architektur systemów E/E/PE. The chapter is devoted to the concept of functional safety. Functional safety is that part of general safety, which depends on the proper response of control and/or protection systems to the input signals during abnormal states of machine, installation or hazardous plant. The concept of functional safety formulated in IEC 61508 presents an example of good engineering practice applied to the design and operation of the safety-related electric, electronic and programmable electronic (E/E/PE) systems. The sector standards have been developed that describe designing and implementing functional safety solutions in given industry based on results of hazard analysis and risk assessment to prevent rationally dangerous events, accidents and their consequences. Implementing functional safety methodology to various industrial sectors is promising, however, there is a need for more comprehensive research concerning methods for determining the safety integrity level (SIL) of safety-related functions and verifying this level for architectures of the E/E/PE systems considered.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Functional safety management in critical systems strony 81 - 99
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Dźwiarek M., Kosmowski K.: General concept of functional safety - standarisation and sector aspects// Functional safety management in critical systems/ ed. editor Kazimierz T. Kosmowski. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s.81-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi