Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe

Abstrakt

Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną szcze-gólnie podlegającą zmianom są współczesne stosunki międzynarodowe. W percepcji ładu współczesnych stosunków międzynarodowych wskazuje się na: osłabienie suwerenności państwowej,wzajemnie występujące procesy integracji i dezintegracji, wzrost znaczenia podmiotów pozapaństwowych jako podmiotów stosunków międzynarodowych, postępującą instytucjonalizację stosunków międzynarodowych przejawiającą się zwłaszcza zwiększeniem liczby organizacji międzynarodowych, wzrost znaczenia podmiotów o charakterze ekonomicznym, zwłaszcza mię-dzynarodowych korporacji, nasilenie procesów migracyjnych, pierwszeństwo prawa międzynarodowego nad prawem wewnętrznym oraz wzrost znaczenia praw człowieka w kształtowaniu norm prawnych, wzrost znaczenia regionalnych systemów bezpieczeństwa globalizację i synkretyzm cywilizacyjny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 5 - 16
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.5-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi