Harmonic Synthesis: A Novel Electrochemical Method for Corrosion Rate Moni-toring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Harmonic Synthesis: A Novel Electrochemical Method for Corrosion Rate Moni-toring

Abstrakt

Praca przedstawia metodę wyznaczania chwilowej szybkości korozji metali opa-rtą na pomiarach prądów harmonicznych elektrody pobudzanej sinusoidalnym sy-gnałem napięciowym o niskiej częstotliwości i amplitudzie rzędu 10-30 mV,zapewniającej nieniszczący charakter badań. Opisano podstawy teoretyczne tejmetody nazwanej syntezą harmoniczną (SH). Jest ona oparta na dyskretnej syn-tezie quasi-stacjonarnej krzywej polaryzacji z prądów harmonicznych w zakre-sie potencjału określonym przez amplitudę sygnału pobudzającego. Krzywa po-laryzacji otrzymana w ten sposób może być analizowana za pomocą odpowiednichnarzędzi softwarowych w celu wyznaczenia wymaganych parametrów kinetycznychprocesu korozyjnego, a zwłaszcza prądu korozyjnego i współczynników Tafela.W przeciwieństwie do znanej metody analizy harmonicznej (AH), metoda SH poz-wala monitorować szybkość korozji układów z kontrolą mieszaną. Na podstawiesymulacji komputerowych przeprowadzonych dla układów z polaryzacją aktywa-cyjną, aktywacyjno-dyfuzyjną i aktywacyjno-omową stwierdzono, że ogranicze-nie syntezy do trzeciej składowej harmonicznej jest w pełni wystarczające docelów praktycznych. Błąd sumowania prądu w tych warunkach nie przekraczał naogół 1%. Przedstawiono sposób doboru częstotliwości sygnału pomiarowego poz-zwalający na eliminację prądu niefaradajowskiego związanego z obecnością e-lektrycznej warstwy podwójnej. Użyteczność metody SH zilustrowano na przyk-ładach stali węglowej i miedzi korodujących w sztucznej wodzie morskiej.Średnia szybkość korozji tych metali wyznaczona metodą SH z uwzględnieniemkorekty omowego spadku potencjału różniła się zaledwie o ok. 2-8% od otrzy-manej metodą grawimetryczną, podczas gdy klasyczna metoda AH dała wyniki za-niżone o ok. 18-24%

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY nr 150, strony B181 - B191,
ISSN: 0013-4651
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jankowski J.: Harmonic Synthesis: A Novel Electrochemical Method for Corrosion Rate Moni-toring// JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY. -Vol. 150., nr. 4 (2003), s.B181-B191
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi