Identification et modélisation d'ordre fractionnaire des machines synchrones fonctionnant comme générateur - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification et modélisation d'ordre fractionnaire des machines synchrones fonctionnant comme générateur

Abstrakt

W pracy przedstawiono oryginalny model matematyczny generatora synchronicznego wykorzystujący pochodne rzędów niecałkowitych. W przeciwieństwie do modeli klasycznych, zbudowanych z dużej liczby drabinek R-L, zawiera on impedancje rzędu połówkowego, które pozwalają w dokładny sposób opisać zjawiska indukcji elektromagnetycznej w szerokim zakresie częstotliwości, minimalizując jednocześnie rząd i liczbę parametrów modelu. Zaproponowany model uwzględnia efekt naskórkowości w prętach klatki tłumiącej, efekty działania prądów wirowych w częściach masywnych wirnika oraz nasycenie obwodu magnetycznego maszyny. Transmitancje rzędu ułamkowego mające na celu modelowanie powyższych zjawisk zostały zweryfikowane na podstawie pomiarów impedancji uzwojonej blachy ferromagnetycznej oraz symulacji metodą elementów skończonych. Identyfikacja parametrów badanej maszyny została przeprowadzona w oparciu o pomierzone charakterystyki SSFR (ang. StandStill Frequency Response) wykonane na stopniowo magnesowanej maszynie synchronicznej. Następnie przedstawiono metodologię modelowania generatora synchronicznego w dziedzinie czasu w oparciu o jego model rzędu niecałkowitego. W tym celu zbudowany został układ równań stanu, wyprowadzony na podstawie równań różniczkowych rzędu połówkowego maszyny synchronicznej. W pracy przedstawiono skrótowo sposób wykorzystania nieliniowego modelu rzędu ułamkowego generatora synchronicznego do syntezy sterowania odpornego CRONE.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
francuski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi