Identyfikacja i izolacja genu kodującego zaadaptowaną do zimna β-galaktozydazę Paracoccus sp. = Identification and izolation of the gene encoding cold-active β-galactosidase from paracoccus sp. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja i izolacja genu kodującego zaadaptowaną do zimna β-galaktozydazę Paracoccus sp. = Identification and izolation of the gene encoding cold-active β-galactosidase from paracoccus sp.

Abstrakt

Zaprezentowane badania były prowadzone u eehi wyizolowania ze środo¬wiska organizmu psychrofilnego, zdolnego do hydrolizy laktozy w niskiej tempe¬raturze, oraz zidentyfikowania genu kodującego (i-galaktozydazę zaadaptowaną do zimna.Poszukiwan gen został w izolowany z psychrofilnego szczepu autarkicz¬nego Paracoccus sp. 321). Na podstawie sekwencji nukleotydowej genu kodują¬cego fS-galaktozdaze ustalono skład aminokwasów), masę cząsteczkową oraz teoretyczny punkt izoelektryczny enzymu. Obecnie prowadzone są badania nad wydajną produkcją (i-galaktozydazy ¡iiicocius sp. 32D w arabinozowym syste¬mie ekspresyjnym E. coli. Otrzymanie znaczących ilości enzymu umożliwi jego pełną charakterystykę molekularną i zbadanie jego przydatności w procesach technologicznych.Our experiments were aimed at isolation and identification of gene encoding cold-active B-galaclosidasc. Psychrophilic strain Paracoccus sp. 32D. isolated from samples of Antarctic soil, was able to hydrolyse lactose at low temperature. The fragment ot'DNA contain gene encoding B-galactosidasc. was identity upon genomic library constructed in pBADMvc-llisA. The insert vvas sequenced and it pawed presence of the gene enco¬ding B-ualactosidasc. contain two cvolutionally conserved classical domains glycol-hydro-2N and glvcol-hvdro-2C super families, that are characteristic for proteins with this activity.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wierzbicka A., Kur J.: Identyfikacja i izolacja genu kodującego zaadaptowaną do zimna β-galaktozydazę Paracoccus sp. = Identification and izolation of the gene encoding cold-active β-galactosidase from paracoccus sp.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 581.. -., (2010), s.177-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi