Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

Abstrakt

Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście.Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach. W dalszej części wskazano obszary oraz czynniki determinujące stosowanie inteligentnych systemów transportowych ITS w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Jednocześnie w rozważaniach autorka podkreśla znaczenie zarządzania ruchem drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkownikom dróg i proponuje etapy postępowania związane z dostosowywaniem procesów funkcjonujących w organizacjach zarządzających ruchem do zmian wynikających z wdrażania ITS. Wytyczony cel osiągnięto na podstawie analizy literatury oraz obserwacji i doświadczeń w obsłudze inteligentnego systemu zarządzania ruchem.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Transport Miejski i Regionalny strony 13 - 18,
ISSN: 1732-5153
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Kusio E.: Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 1 (2017), s.13-18
wyświetlono 17 razy
Meta Tagi