Izoenzymy cytochromu P450 w metabolizmie związków endo- i egzogennych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Izoenzymy cytochromu P450 w metabolizmie związków endo- i egzogennych.

Abstrakt

Cytochromy P450 (CYP) należą do enzymatycznych białek hemowych występujących we wszystkich organizmach żywych. W komórkach eukariotycznych katalizują biosyntezę związków endogennych, głównie lipidów i ich pochodnych, ale także metabolizm ksenobiotyków, w tym leków. W reakcjach tych substraty ulegają C-oksydacji (hydroksylacja, epoksydacja, peroksydacja), N-oksydacji, S-oksydacji oraz oksydacyjnej O-, S-, i N-dealkilacji. W konsekwencji wymienionych prosesów monooksygenacji powstają też produkty dimeryzacji, izomeryzacji oraz struktury cykliczne. Izoenzymy cytochromu P450, kodowane w organizmie człowieka przez 57 genów, różnią się specyficznością substratową. Na przykład CYP51A1 pełni kluczowa rolę w biosyntezie cholesterolu, CYP7A1, 7B1, 8B1, 27A1 i 39A1, w biosyntezie kwasów żółciowych, a CYP46A1 w metabolizmie oksysteroli. Za metabolizm leków odpowiedzialne są głównie CYP3A4, 2D6, 2C9 i 2C19 oraz dodatkowo CYP2E1 związany też z metabolizmem etanolu, a także CYP1A2 znany z metabolizmu związków kancerogennych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Postępy Biochemii nr 55, strony 259 - 271,
ISSN: 0032-5422
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska A., Mazerska Z.: Izoenzymy cytochromu P450 w metabolizmie związków endo- i egzogennych.// Postępy Biochemii. -Vol. 55., nr. nr 3 (2009), s.259-271
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1157 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi