Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji

Abstrakt

Ocena pracy, w tym wartościowanie stanowisk i kompetencji pracowników jest jednym z najważniejszych narzędzi służących zintegrowaniu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pozwala bowiem na budowanie narzędzi opartych o jednolite kryteria, powiązane jednocześnie z wymaganiami organizacji, wypływającymi z założeń jej strategii i celów długookresowych. Pozwala to na budowanie spójnej strategii personalnej wspieranej przez współzależne procesy, w odróżnieniu od luźno powiązanych ze sobą narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.W pierwszej części opracowania przedstawiono problematykę wartościowania pracy, nie tylko ze względu na chronologiczne pierwszeństwo, ale także na obecną powszechność jego zastosowania w praktyce. Tematyka części poświęconej wartościowaniu pracy koncentruje się na dwóch zagadnieniach: metodologii oraz dziedzinach wykorzystania wyników wartościowania. W rozdziale czwartym oraz piątym w sposób wyczerpujący przedstawiony został proces oraz charakterystyka poszczególnych metod wartościowania. Kolejny rozdział poświęcony jest przeprowadzaniu wartościowania pracy i związanym z tym praktycznym dylematom. Część pierwszą zamyka omówienie tendencji zmian w wartościowaniu pracy, ze wskazaniem na okoliczności, które doprowadziły do ukształtowania nowej koncepcji, a mianowicie wartościowania kompetencji. W drugiej części niniejszej książki opisano założenia procesu wartościowania kompetencji pracowników. Głównym celem tej części opracowania jest ukazanie możliwości i ograniczeń stosowania coraz częściej opracowywanych modeli kompetencji w zakresie oceny pracy. W pierwszym rozdziale skupiono się na analizie istoty kompetencji i różnych podejść do jej definiowania, proponując na koniec ich syntezę pozwalającą na zastosowanie w zakresie wartościowania. W rozdziale drugim przedstawiono genezę i rozwój koncepcji wartościowania kompetencji, jak również jej szczegółową charakterystykę, posługując się porównaniem z wartościowaniem stanowisk pracy. Pokazano również powiązania modelu kompetencji z wartościowaniem, poprzez wpływ na pożądaną charakterystykę modelu. Kolejny rozdział poświęcony jest zagadnieniu budowy modelu kompetencji, spełniającego wysokie wymagania wartościowania.Następna część opracowania ma charakter aplikacyjny. W kolejnych rozdziałach pokazano, w jaki sposób wykorzystać wyniki wartościowania kompetencji do stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie zamyka wykaz najważniejszych pozycji bibliograficznych dotyczących zagadnień oceny pracy, opublikowanych w Polsce i za granicą. Charakter opracowania powoduje, że znaleźć może ono szeroki krąg adresatów: od praktyków gospodarczych do studentów studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych, pragnących pogłębić znajomość problemów tego obszaru zarządzania zasobem ludzkim organizacji, jakim jest ocena pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł.: Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji. Warszawa: Difin, 2006. ISBN 83-7251-642-1, 83-7251-651-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 823 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi