Jakość mikrobiologiczna wód powierzchniowych oraz wód podziemnych rozprowadzanych w sieci wodociągowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość mikrobiologiczna wód powierzchniowych oraz wód podziemnych rozprowadzanych w sieci wodociągowej.

Abstrakt

Przeprowadzono mikrobiologiczne badania jakości wód wodociągowych z ujęcia powierzchniowego (A1) i ujęć podziemnych (B1, B2).Wody powierzchniowe poddawane są licznym procesom fizykochemicznym (ozonowaniu wstępnemu, koagulacji, filtracji na filtrach piaskowych, ozono-waniu pośredniemu oraz filtracji na filtrach węglowych). W pierwszym okresie przed podaniem do sieci wody były dezynfekowane przy użyciu chloru gazowe-go, a w drugim mieszaniną Cl2 i ClO2.Wody podziemne pochodzące z dwóch ujęć są uzdatniane odpowiednio na filtrach ciśnieniowych typu Culligan (ZUW B1) oraz wpracowanych złożach z piasku kwarcowego (ZUW B2). Wyniki prac wykazują, że zaawansowane procesy uzdatniania wód powierzchniowych, łącznie z końcową dezynfekcją w ZUW, nie są skuteczne w zabezpieczeniu ich jakości mikrobiologicznej w rozległej sieci wodociągowej.Stwierdzono, iż prawdopodobną przyczyną gwałtownego pogarszania się jakości wody powierzchniowej w systemie dystrybucji w okresie dezynfekcji mieszaniną Cl2 i ClO2 było uruchamianie osadów zdeponowanych w przewodach wodociągowych. WW systemie wodociągowym zasilanym przez wody podziemne niedezyn-fekowane nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej liczby bakterii heterotroficznych, a ich liczba tylko nieznacznie wzrastała w miarę oddalania się od ZUW.Uzyskane wyniki wskazują, że procesy uzdatniana zastosowane na ZUW wód podziemnych (nie obejmujące dezynfekcji) skutecznie zabezpieczają stabilność biologiczną wód rozprowadzanych w stosunkowo mało rozległej sieci wodociągowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XX jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XX-th Jubilee National, VIII-th International Conference, Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 czerwca 2008. Tom 2 strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sokołowska A., Bray R., Olańczuk-Neyman K.: Jakość mikrobiologiczna wód powierzchniowych oraz wód podziemnych rozprowadzanych w sieci wodociągowej.// Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XX jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XX-th Jubilee National, VIII-th International Conference, Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 czerwca 2008. Tom 2/ ed. red. Marek M. Sozański, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak Poznań: PZITS, 2008, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi