Jutro miasta. VI Kongres Urbanistyki Polskiej: Prezentacje – Debaty – Wydarzenia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jutro miasta. VI Kongres Urbanistyki Polskiej: Prezentacje – Debaty – Wydarzenia.

Abstrakt

Towarzystwo Urbanistów Polskich, jedno z najstarszych stowarzyszeń urbanistów w Europie, aktywnie działa od 1923 roku jako rzecznik interesu społecznego oraz profesjonalnego w projektowaniu, planowaniu, zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni polskich miast, miasteczek i obszarów wiejskich. Od 2003 roku Towarzystwo organizuje co trzy lata Kongresy Urbanistyki Polskiej, które stanowią platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stają polskie miasta. Pierwszy Kongres odbył się w Gdańsku, kolejny w 2006 roku we Wrocławiu, następny w 2009 w Poznaniu, w 2012 w Lublinie oraz w 2015 roku w Łodzi. Dyskusje kongresowe ogniskowały się wokół następujących tematów: Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek (2003), Urbanistyka w działaniu – teoria i praktyka (2006), Nowa urbanistyka – nowa jakość życia (2009), Odpowiedzialni za miasto (2012) i wreszcie Powrót do centrum (2015).

VI Kongres Urbanistyki Polskiej, który odbył się 20–22 czerwca 2018 roku w Gdyni dotyczył przyszłości miasta. Temat Kongresu – Jutro miasta – jest oczywistym i zamierzonym nawiązaniem do tytułu ważnego dla współczesnej urbanistyki dzieła Ebenezera Howarda Miasta-ogrody jutra (Garden Cities of Tomorrow), które jest jednym z pierwszych manifestów urbanistycznych kształtujących nasze współczesne myślenie o mieście. My jednak odwróciliśmy to pytanie – bardziej niż o wizjach miasta przyszłości chcieliśmy dyskutować o przyszłości miast, które już dzisiaj zamieszkuje większość ludności świata. Chcieliśmy zobaczyć w globalnej i europejskiej perspektywie, jak będą funkcjonować nasze miasta za dekadę czy ćwierćwiecze. Co my, jako urbaniści, powinniśmy zrobić, aby funkcjonowały one lepiej, aby stawały się miejscem realizacji życiowych aspiracji wielu ludzi. Co muszą zrobić politycy, zarówno aktywni na szczeblu lokalnym, jak i działający na szczeblu krajowym czy europejskim, by jakość życia w miastach była coraz lepsza? I wreszcie, jak sami mieszkańcy mogą przyczynić się do tego, aby miasta stawały się coraz lepszym miejscem do życia?

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 16 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Biblioteka Urbanisty, T.17. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich.
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Mironowicz, I. (red.) 2019. Jutro miasta. Biblioteka Urbanisty, T.17. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich. 212 stron. ISBN: 978-83-904276-6-9
Bibliografia: test
 1. woda w strukturach miejskich - ogród deszczowy (Infobox, ryc. 15b), - ochrona przeciwpowodziowa, retencja, usługi sportu i rekreacji - Zbiornik Retencyjny Karwiny (ryc. 15c), - walory kulturowe terenów przywodnych - Gdynia-Orłowo (molo), - walory przyrodnicze terenów przywodnych - Orłowski klif.
 2. Ryc. 15. Wycieczka studyjna: (a) Nabrzeże Francuskie - Mu- zeum Emigracji, (b) ogród deszczowy - Infobox, (c) Zbiornik Retencyjny Karwiny (fot. H. Freino).
 3. Dnia 9 maja 2018 roku w Pałacu Prezydenckim wręczono: Grand Prix - dla Grupy Skanska oraz w kategoriach: Architekt/ Urbanista - prof. Marek Wysocki, Obiekt Usługowy - Green2Day we Wrocławiu (przyznano też wyróżnienie dla Centrum Handlowego "Posnania" i dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), Sieć Placówek - Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Obiekt Zabytkowy - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM (wyróżnienie otrzymał budynek EC1 Łódź - Miasto Kultury), Obiekt Mieszkalny - Skanska Residential Development Poland.
 4. Przedstawiciele społeczeństwa przyszłości: jakie grupy społeczne będą reprezentować, jak te grupy będą różnić się w stosunku do współczesnych? otwiera się w nowej karcie
 5. Identyfikacja potrzeb grup społecznych w mieście przyszłości. Za grupy społeczne miasta przyszłości, które cechują się specyficznymi potrzebami, uznano: -Grupy wiekowe, z uwzględnieniem społeczeństwa starzejącego się i coraz dłużej żyjącego (np. kategorie "senior młodszy" - wiek 65-85 lat i "senior starszy" - wiek 85+). otwiera się w nowej karcie
 6. -Grupy genderowe. -Grupy, których wyznacznikiem jest stopień sprawności fizycznej (niepełnosprawni i zdrowi). -Rodziny i single. -Grupy ekonomiczne (bogaci - biedni).
 7. Grupy zawodowe i zainteresowań (hobby). otwiera się w nowej karcie
 8. Lokalni, turyści i imigranci. -Przedstawiciele różnych religii i kultur.
 9. Następnie grupy warsztatowe przyglądały się wybranym grupom społecznym i określały ich potrzeby i ocze- kiwania względem miasta przyszłości (organizacji i cech przestrzeni, jakości życia, rodzajów usług). Kolejne pytania, które należało odnieść do analizowanych grup, brzmiały:
 10. Jakie są oczekiwania przedstawicieli powyższych grup społecznych w odniesieniu do transportu i mo- bilności w mieście przyszłości? otwiera się w nowej karcie
 11. Jakie szanse i zagrożenia mogą wynikać z nowych technologii w transporcie i mobilności? Ostatnie zagadnienie dotyczyło rozwiązywania problemów transportu i mobilności w mieście przyszłości. otwiera się w nowej karcie
 12. Każda z grup warsztatowych miała do opracowania jedno z poniższych zagadnień w tym zakresie: otwiera się w nowej karcie
 13. Rozwiązanie problemów poprzez nowe technologie i innowacje. otwiera się w nowej karcie
 14. Rozwiązywanie problemów poprzez zmiany nawyków transportowych i mobilnościowych. otwiera się w nowej karcie
 15. Rozwiązywanie problemów poprzez planowanie przestrzenne, projektowanie i prawo. Zwieńczeniem tej sesji była prezentacja wyników osiągniętych przez grupy warsztatowe. otwiera się w nowej karcie
 16. Grupa odpowiadająca na pierwsze pytanie (Sweekruti, Sally, Marcin i Ksawery) 3 sporządziła diagram przed- stawiający listę najważniejszych problemów transportowych i odpowiedzi na nie w postaci nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Wskazane problemy, to: brak wolnej przestrzeni w mieście; tracenie czasu; brak (poczucia) bezpieczeństwa; brak dostępności; wysokie koszty; problemy środowiskowe (zanieczyszczenie po- wietrza, hałas); problem estetyki i aspekty wizualne; zatłoczenie pojazdami (kongestia) (ryc. 45). Druga grupa (Otakar, Doaa, Ehab, Marcin) przedstawiła problem konieczności zmiany nawyków transpor- towych i mobilnościowych w formie listy czynników, które w największym stopniu wpływają na zachowania ludzi. Za czynniki te uznano: podnoszenie jakości transportu; częstotliwość kursowania transportu publicznego;
 17. Ryc.45. Lista najważniejszych problemów transportowych i odpowiedzi na nie w postaci nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań (Sweekruti, Sally, Marcin i Ksawery).
 18. Ryc. 46. Lista czynników, które w największym stopniu wpływają na nawyki mobilnościowe ludzi (Otakar, Doaa, Ehab, Marcin).
 19. Trzecia grupa (Anastasia, Ghada, Marco, Stanisław) w odpowiedzi na zadaną kwestię przedstawiła rozwią- zanie w postaci modelu przestrzennego miasta przyszłości. Model ten odnosił się także do trzeciego wymiaru i zakładał transport powietrzny (lub kolejki linowe?) oraz związaną z tym konieczność wprowadzenia regulacji prawnych. W modelu uwzględniono hierarchię węzłów oraz zasadę, że im krótsze podróże, tym bliżej terenu będą się odbywać (ruch pieszy na terenie, gdzie należy dążyć do wprowadzania stref ograniczonej prędkości, zwłaszcza w centrach miast). Założono także funkcjonowanie transportu podziemnego (ryc. 47).
 20. Ryc. 47. Zarys modelu przestrzennego miasta przyszłości uwzględniającego hierarchię węzłów oraz zasadę, że im krótsza podróż, tym bliżej poziomu terenu będzie się odbywać (Anastasia, Ghada, Marco, Stanisław).
 21. Była to bardzo owocna sesja, obfitująca w ciekawe dyskusje dotyczące jakości życia w mieście przyszłości oraz jej uwarunkowań. Efekty, które przyniosła, znacząco przybliżyły uczestników do opracowania końco- wych prezentacji. Istotnym wątkiem przeplatającym się przez sesję transportową były nowe technologie. Rozważano, jakie będzie przyszłe źródło energii (energia innowacyjna)? czy nadal używać będziemy centralnego ogrzewania? jak możemy chronić się / adaptować przed pogodą i zmianami klimatu? jak możemy się ze sobą komu- nikować (alternatywy dla telefonów komórkowych)? jakie nowe możliwości pracy dają nam nowoczesne technologie (praca zdalna dla wszystkich)? jak będą wyglądać w przyszłości zakupy lub nauka - w szkołach bądź e-learningu? czy dostępność informacji o nas samych to big data czy big brother? jak daleko posunie się automatyzacja? Ostatniego dnia Szkoły Letniej grupy zsyntetyzowały wyniki osiągnięte w ciągu sesji i kolejnych rund pytań i odpowiedzi. Na podstawie zebranych przemyśleń powstały zarysy modeli miast przyszłości, które w ciągu dnia były udoskonalane w ramach kolejnych prezentacji i dyskusji z tutorami (Laurą Verdelli, Joanną Bach- -Głowińską, Hanną Obracht-Prondzyńska, Dorotą Kamrowską-Załuską i Karoliną Krośnicką) oraz członkami innych zespołów. Ostatecznie każda z grup przedstawiła kompleksowy model miasta przyszłości, wychodzący z określonego systemu wartości, przechodzący przez kilka skal funkcjonowania miasta. Modele nie wykluczały
 22. Koncepcja "Habitat" stworzona przez zespół w składzie: Otakar Bursa (Czechy), Doaa Mahmoud Abdelaal Muhammad (Egipt), Ehab Mahmoud Ammar Abobakr (Egipt), Marcin Włodarski (Polska) oparta jest na trzech filarach: elastycznych technologiach, kontakcie z naturą oraz życiu społecznym opartym na war- tościach. Wymienione trzy filary powinny być powiązane z podstawowymi potrzebami ludzi przyszłości, zidentyfikowanymi przez grupę jako potrzeby: biologiczne, społeczne, mieszkaniowe, mobilnościowe, estetyczne, rekreacyjne. Realizację tych potrzeb zapewniałaby dzielnica w obrębie miasta X przedstawio- nego na modelu graficznym.
 23. Podstawą opisanych powyżej modeli przestrzennych było zdefiniowanie systemu wartości jako bazy dalszych rozważań na temat przestrzeni i sposobu jej użytkowania. W środku tego systemu wartości (jak widoczne jest to np. w modelu "Habitat") znajduje się człowiek i jego potrzeby. W trakcie dyskusji uznano bowiem, że do- brostan człowieka i środowisko naturalne powinny być priorytetami wszelkich przekształceń. W końcowej sesji Gdyńskiej Szkoły wzięli udział zagraniczni goście Kongresu: Klaus R. Kunzmann i David Amborski oraz dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Marek Karzyński. Omówione wyżej wyniki pracy uczestników Szkoły zaprezentowali sami młodzi planiści, a ich pracę podsumowała Laura Verdelli.
 24. Koncepcja "Spider model" stworzona przez grupę: Anastasia Semina (Rosja), Ghada Eldeeb (Egipt), Marco Boutros (Egipt), Stanisław Reszka (Polska) prezentuje przestrzenny wymiar miasta przyszłości, opartego na hierarchicznej sieci powiązań występujących równolegle w wielu warstwach miasta wykorzystują- cych transport wertykalny oraz horyzontalny na różnych poziomach. Model ten zakłada wykorzystanie powierzchni terenu jako strefy ruchu pieszego, z zabudową w skali człowieka i dużą ilością zieleni. Uwzględniono także produkcję czystej energii przy użyciu infrastruktury miejskiej.
 25. Zmienia się też rola urbanisty, który coraz częściej jest już nie tylko planistą-projektantem, lecz musi być nego- cjatorem, twórcą wizji i scenariuszy. W Nowej Karcie Ateńskiej (1998) określono cztery role urbanisty: badacz, naukowiec; projektant i wizjoner; polityczny doradca i mediator; zarządca jednostek terytorialnych. Na Kongresie Urbanistyki Polskiej w Lublinie w 2012 roku Ismael Fernández Mejía mówił metaforycznie o różnych rolach urbanisty jako "ogrodnika, kucharza, aktora"… Zamiast "wielkich projektów" nowych osiedli i miast urbaniści opracowują raczej interdyscyplinarne strategie obejmujące zagadnienia przestrzenne, ekonomiczne i społeczne, o charakterze tzw. katalizy urba- nistycznej. Celem działań nazywanych "miejską akupunkturą" jest inicjowanie korzystnych zmian w mieście poprzez działania w mniejszej skali i wywoływanie efektu synergii. Niemniej, aby sensownie planować rozwój miast konieczne jest myślenie o mieście w kategoriach przestrzennych, w trzech wymiarach i choć urbaniści muszą czerpać wiedzę z różnych dziedzin i współpracować z gronem ekspertów, to wizje przestrzenne wciąż są często najlepszą podstawą do skutecznego działania. Dlatego, podobnie jak na całym świecie, w Polsce w XXI wieku wciąż tworzone są wielkie projekty urbanistyczne, które nieraz, z większym lub mniejszym sukcesem, przekładają się na rzeczywistość rozwoju przestrzennego. W niektórych miastach Polski powstają w ostatnich latach nowe zespoły urbanistyczne, a w wielu z nich były i są prowadzone prace studialno- -koncepcyjne, w tym konkursy, oraz prowadzi się prace planistyczne, dotyczące nowych obszarów miejskich.
 26. Celem wystawy było przekrojowe pokazanie takich przedsięwzięć urbanistycznych, w których pewną rolę ode- grało myślenie urbanistyczne, przez co można rozumieć urbanistyczną fazę studialno-koncepcyjną (obejmującą czasem różne dyskusje, warianty, opcje, konsultacje społeczne itp.) i opracowanie planu generalnego (master planu) i/lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takich obszarach można doszukać się odniesień do współczesnych zasad projektowania urbanistycznego i kształtowania miasta zwartego. Jak wiadomo, zarówno projektowanie urbanistyczne, jak i budowanie nowych obszarów miejskich, to procesy długotrwałe, złożone i wieloaspektowe - dlatego czasem, dla niektórych, ważnych i wrażliwych miejsc, powsta- Ryc. 51. Wystawa usytuowana została w samym sercu Gdyni, na skwerze pomiędzy Teatrem Muzycznym a Gdyńskim Centrum Filmowym, na trasie pieszej pomiędzy ul. Świętojańską a Plażą Miejską (fot. M. Puszczewicz).
 27. skiej o zróżnicowanym charakterze i czytelnie zdefiniowanych przestrzeniach publicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu związków z terenami istniejącej zieleni miejskiej i wzbogaceniu jej o nowe przestrzenie zielone. Założeniem autorskim była chęć zbudowania wieloskalowej struktury urbanistycznej - systemu zdolnego do rozwoju i mutacji w ramach regulacji strategii planistycznej zapisanej w planie zagospodarowania. Jednym z celów strategii było zapewnienie różnorodności w ramach jedności. Służy temu zasada "zaufania", która mówi, że aby zapewnić maksymalną otwartość struktury przestrzeni, liczbę ustaleń przyjętych na poziomie planistycznym należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Jak się wydaje, osiedle Eko-Park można ocenić jako udane wytworzenie spójnej tkanki miejskiej, a choć całość zrealizowano w jednym cyklu inwestycyjnym, zabudowa jest urozmaicona przestrzennie i funkcjonalnie. W 2010 roku osiedle otrzymało nagrodę Architectural Council of Europe, jako jedna z dwudziestu najbardziej proekologicznych realizacji w Europie. Jednym z większych i ambitniejszych nowych osiedli jest Siewierz Jeziorna (inwest. TUP SA, proj. MAU - Mycielski Architecture & Urbanism) na terenie 120 ha nad Zalewem Przeczycko-Siewier skim, około 30 km od Katowic. Koncepcja powstała na bazie wyników międzynarodowych warszta tów charrette w 2007 roku. Wtedy podjęto decyzję o realizacji nowej dzielnicy, opartej na tradycyjnych wzorcach urbanistycznych, w nawiązaniu do zasad Nowego Urbanizmu. Założono budowę "miasteczka" z usługami, biurami, hotelami, mariną, lokal- nym ujęciem wody i oczyszczalnią. W cen tralnej części założenia przewidziano park z siecią stawów i oczek wodnych, nad zalewem pas rekreacyjny z hotelem i dużym kompleksem konferencyj nym, przystanią i molo. Położono nacisk na ukształtowanie zróżnico wanej struktury urbanistycznej kwartałów zabudowy i przestrzeni publicznej. Do koncepcji zagospodarowania sporządzono "kod urbanistyczny i architekto niczny" (ang. design code) -szczegółowe wytyczne do projektowania poszczegól nych budynków, określające gabaryty, formę elewacji, materiały, a także parametry dotyczące energooszczędności i ekologicznych rozwiązań sanitarnych. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na wiele lat, a docelowo na 120 ha może zamieszkać około 7 000 osób. Dotychczas zrealizowano etap pilotażowy - pierwszy kwartał z kilkunastoma budynkami i wieżą widoko- wą, na który w 2012 roku wydane zostało pierwsze pozwolenie na budowę na 200 jednostek mieszkaniowych. Jak stwierdzają autorzy, takie "projektowane przyjazne pieszym dzielnice zintegrowane z pobliskimi miejscami pracy, obiektami szkolnictwa czy rekreacji, mogą stać się alternatywnym, policentrycznym modelem rozwoju dla panującego w Polsce chaosu przestrzennego i suburbanizacji." Na wystawie pokazano także nowe osiedla Gdyni - Gdynia Zachód (masterplan - MAU - Mycielski Architec- ture & Urbanism), a także rejon Nabrzeża Prezydenta oraz Molo Rybackie. Przykładem projektu z mniejszego miasta było Osiedle Gizynek w Stargardzie - zwycięski projekt konkursowy i plan miejscowy. Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych
 28. Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych jest jednym z głównych wyzwań współczesnej urbanistyki. Choć rewitalizacja powinna być kompleksowa, gdyż dotyczy zagadnień społecznych, ekonomicznych i innych, często największe znaczenie ma transformacja przestrzeni. Jednym z przykładów zrealizowanej transformacji jest Strefa Kultury w Katowicach. Na terenie dawnej kopalni Katowice powstały trzy spektakularne obiekty wyło- nione w drodze międzynarodowych konkursów: Międzynarodowe Centrum Kongresowe (proj. JEMS Architekci sp. z o.o.), Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (proj. Konior Studio) oraz Nowe Muzeum Śląskie (proj. Riegler Riewe Architekten). Inwestycje te mają zainicjować proces rozwoju dzielnicy; planuje się przeznaczenie pozostałych terenów kopalni na inwestycje komercyjne; obecnie trwają przygotowania do re- przestrzennych analiz oraz wywiadów z użytkownikami przestrzeni publicznych pod kątem tego, czego wyma- gają oni od tego typu przestrzeni. W wyniku dyskusji przyjęto kryteria definiujące centrum lokalne: 1) zawiera element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;
 29. jest wielofunkcyjne (z możliwą wymiennością funkcji zależnie np. od pory dnia czy roku); otwiera się w nowej karcie
 30. znajduje się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 minut spaceru); otwiera się w nowej karcie
 31. służy wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej; otwiera się w nowej karcie
 32. ma program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych; otwiera się w nowej karcie
 33. łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę; otwiera się w nowej karcie
 34. ma przyjemną, ładną formę urbanistyczną; otwiera się w nowej karcie
 35. ma swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość�. W wyniku tej konceptualizacji, opierając się na zgłoszeniach od mieszkańców, wytypowano 32 lokalizacje w Warszawie, które w różnych dzielnicach miasta są miejscami codziennych interakcji oraz życia społecznego. Są to zarówno place, jak i osiedlowe bazarki, hale targowe czy pawilony handlowe, a także skwery i żywe, dzięki usługom, fragmenty ulic, które stanowią naturalne miejsca spotkań mieszkańców. Jednym z najbardziej dynamicznych przykładów jest rewitalizacja warszawskiej Pragi oraz przybliżanie do siebie brzegów Wisły. Proces prowadzony jest przez Miasto Stołeczne Warszawa, a udział w nim mają pracownie architektoniczne m.in. WXCA, BBGK Architekci, Pracownia AKM, Pas Projekt Archi Studio, Marek Piwowarski. W omówieniu działań czytamy, że "Warszawa inwestuje 1,5 mld złotych w rewitalizację prawobrzeżnej części miasta. Zintegrowany Program Rewitalizacji obejmuje fragmenty trzech dzielnic: Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka, które zostały zidentyfikowane jako obszar kryzysowy. Główne cele zintegrowanego programu rewitalizacji m.st. Warszawy to:
 36. Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej. otwiera się w nowej karcie
 37. Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego. otwiera się w nowej karcie
 38. Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów kryzysowych i ich udziału w życiu gospodarczym. Projekty architektoniczno-urbanistyczne realizowane przez Warszawę na obszarze rewitalizacji są impulsem rozwojowym i realizują powyższe cele. Jakość życia mieszkańców, ale i rozwój ekonomiczny zależą od sposobu kształtowania przestrzeni, zarządzania nią oraz możliwych form jej użytkowania. Działania urbanistyczno-re- witalizacyjne prowadzone są w różnych skalach. Od remontów pojedynczych budynków, po przemiany całych kwartałów zabudowy i duże inwestycje. Rewitalizacja w szerokim wymiarze to zszywanie dwóch brzegów Wisły tak, by prawo-i lewobrzeżna Warszawa były strukturalnie połączone. Przybliżanie brzegów Wisły to inwestycje w przestrzeń publiczną, infrastrukturę oraz zmiany w strukturze funkcjonalnej dużych fragmentów Powiśla i Pragi." Udanym eksperymentem jest też Centrum Edukacji i Biznesu "NOWE Gliwice". Projekt realizowany na terenie dawnej KWK Gliwice, to przykład adaptacji terenu pogórniczego na potrzeby nowoczesnych usług, przemysłu i edukacji. Na powierzchni około 16 ha powstała między innymi strefa aktywności gospodarczej, inkubator przedsiębiorczości i szkoła wyższa. Prace budowlane trwały w latach 2005-2009. Zaadaptowano monumentalne budynki z 1912 roku autorstwa Jerzego i Emila Zillmanów: budynek cechowni - na siedzibę Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości; maszynownię - na biura i inkubator przedsiębiorczości oraz nową siedzibę Muzeum Odlewnictwa Artystycznego. W miejscu dawnej dyrekcji kopalni powstał budynek dydaktycz- ny połączony z cechownią szklanym łącznikiem. O sukcesie projektu zadecydowały konsekwentne działania Mietlicka aleksandra, prezes firmy Dalmor SA, uczestniczka debaty na sesji mobilnej 4.
 39. Mironowicz Izabela, dr hab. inż. arch., Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, prof. Politechniki Gdań- skiej, koordynatorka merytoryczna Kongresu i moderatorka sesji V oraz autorka wypowiedzi na sesji finalnej. otwiera się w nowej karcie
 40. Muszyńska-Jeleszyńska Dominika, dr, Instytut Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, współmoderatorka sesji mobilnej 8.
 41. Muzioł-Węcławowicz Alina, dr, Katedra Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, autorka prezen- tacji na sesji mobilnej 1.
 42. Mycielski Maciej M., architekt-urbanista, pracownia Mycielski Architecture & Urbanism, uczestnik debaty na sesji mobilnej 7.
 43. Niemczyk Stanisław, mgr inż. arch., BGK Nieruchomości SA, autor prezentacji na sesji mobilnej 1. otwiera się w nowej karcie
 44. Nowak Krzysztof, mgr inż. arch., BGK Nieruchomości SA, autor prezentacji na sesji mobilnej 1.
 45. Olbrycht Jan, dr, poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku, w obecnej kadencji członek Komisji Bu- dżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego, koordynator grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF) i przewodniczący Intergrupy Parlamentarnej URBAN, moderator sesji plenarnej IV. otwiera się w nowej karcie
 46. Osowski Marcin, wiceprezes ds. infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, autor prezentacji na sesji mobilnej 4. otwiera się w nowej karcie
 47. Ossowicz Tomasz, dr hab. inż. arch., Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych, prof. Politechniki Wrocław- skiej, uczestnik debaty II, III i V sesji plenarnej oraz autor prezentacji na sesji mobilnej 11.
 48. Piątek Jacek, mgr sztuki, Plastyk Miasta Gdyni, współmoderator sesji mobilnej 2.
 49. Piotrowski Daniel, mgr inż. arch., Ceetrus Polska, Warszawa, uczestnik debaty na sesji plenarnej II. otwiera się w nowej karcie
 50. Porawski Andrzej, mgr inż., dyrektor biura Związku Miast Polskich, panelista sesji plenarnej IV, kurator wystawy fotograficznej laureatów konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
 51. Pyziak Anna, mgr, urbanistka, MAPS Studio sp. z o.o., Katowice, autorka prezentacji na sesji mobilnej 3. Radeberg-Skorzysko Marcin, mgr inż. arch., urbanista, pracownia Arc-Urbanistyka, Architektura, kierownik Biura ds. Zagospodarowania Przestrzennego UM Wyrzysk, uczestnik debaty na sesji plenarnej III oraz autor prezentacji na sesji mobilnej 3.
 52. Regent Martyna, mgr inż. arch., uczestniczka projektu Open House Gdynia, uczestniczka debaty na sesji plenarnej I. otwiera się w nowej karcie
 53. Rembarz Gabriela, dr inż. arch., Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, uczest- niczka debaty na 6. sesji mobilnej.
 54. Rembarz Katarzyna, mgr inż. arch., Politechnika Gdańska, Sopocka Szkoła Wyższa, autorka prezentacji na sesji mobilnej 4.
 55. Rędzińska Katarzyna, mgr inż., architektka krajobrazu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, SARP, współautorka prezentacji na 5. sesji mobilnej.
 56. Roman Piotr, mgr, politolog, prezydent Bolesławca od 2002 roku, uczestnik debaty na sesji plenarnej I, pane- lista na sesji mobilnej 3. otwiera się w nowej karcie
 57. Rózga-Micewicz Agnieszka, mgr inż. arch., Biuro Rozwoju Gdańska, współautorka prezentacji na 5 sesji mo- bilnej.
 58. Rutkiewicz Beata, mgr inż., z-ca prezydenta Wejherowa - partnera VI Kongresu Urbanistyki Polskiej - do spraw rozwoju, współmoderatorka sesji mobilnej 3. otwiera się w nowej karcie
 59. Rybiński Marek, mgr inż. arch., urbanista, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, współsprawozdawca 11. sesji mobilnej. otwiera się w nowej karcie
 60. Řezáč Vít, mgr inż. arch., Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Pradze, Stowarzyszenie Urbani- stów Czeskich, panelista sesji plenarnej IV.
 61. Sawicki Piotr, mgr inż. arch., urbanista, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego mia- sta stołecznego Warszawy - partnera VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, autor prezentacji na sesji mobilnej 9. otwiera się w nowej karcie
 62. Sągin Paweł, mgr, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, współmoderator sesji mobilnej 10. otwiera się w nowej karcie
 63. Scheers Joris, dr, wykładowca na Katholieke Universiteit Leuven, wieloletni zastępca Architekta Rządowego Flandrii, sekretarz generalny ECTP-CEU, były prezydent tej organizacji, panelista sesji plenarnej V. otwiera się w nowej karcie
 64. Sławiński Tomasz, dr inż. arch., urbanista, przewodniczący GKU-A, członek ZG TUP, uczestnik debaty na sesjach plenarnych I i IV. otwiera się w nowej karcie
 65. Sobczak-Kozłowska Justyna, mgr inż. arch., współmoderatorka 1. sesji mobilnej.
 66. Solarek Krystyna, dr hab. inż. arch., urbanistka, Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, prof. Politechniki Warszawskiej, prodziekan Wydziału Architektury, uczestniczka debaty na sesji plenarnej III, moderatorka i sprawozdawczyni 6. sesji mobilnej, reprezentantka TUP w konkursie "Lider dostępności".
 67. Stangel Michał, dr hab. inż. arch., prof. Politechniki Śląskiej, prodziekan Wydział Architektury PŚ, członek GKU- -A, uczestnik debaty na sesji plenarnej I, moderator sesji plenarnej II, kurator wystawy "Wielkie projekty urbanistyczne w Polsce w XXI wieku". Stelmach-Fita Beata, dr inż. arch., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, uczestniczka debaty na sesji ple- narnej II.
 68. Stępa Marek, dr inż. arch., urbanista, wiceprezydent Gdyni, koordynator programowy i organizacyjny Kongresu, współmoderator sesji plenarnej V.
 69. Studziński Tomasz, mgr inż. arch., Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, współmoderator 4. se- sji mobilnej. otwiera się w nowej karcie
 70. Sulimowska-Ociepka Anna, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, autorka prezentacji na sesji mobilnej 9.
 71. Szczurek Wojciech, dr, prawnik, prezydent Gdyni od 1998 roku, współorganizator VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, panelista sesji I oraz autor wypowiedzi na sesji otwierającej i finalnej. otwiera się w nowej karcie
 72. Szewczyk Paulina, dr inż. arch., urbanistka, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, przewodnicząca Komisji Planowania Miast w Union of Baltic Cities, współmoderatorka i sprawozdawczyni 11. sesji mobilnej. otwiera się w nowej karcie
 73. Szymala Robert, mgr inż., Urbanista Miasta Wałbrzycha, uczestnik debaty na sesji plenarnej II, autor prezen- tacji na sesji mobilnej 1.
 74. Ścigała Marta, mgr inż., urbanistka, Biuro Rozwoju Wrocławia, autorka prezentacji na 5. sesji mobilnej.
 75. Śliwa Krzysztof, dr inż., urbanista, Biuro Urbanistyczne Urzędu Miasta Opola, współmoderator i współspra- wozdawca 9. sesji mobilnej.
 76. Śliwa Magdalena, dr inż., urbanistka, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego, Biuro Urbanistyczne Miasta Opola, współsprawozdawczyni 9. sesji mobilnej.
 77. Tomczak Aneta, dr inż. arch., Instytut Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej, wiceprezes TUP, współ- moderatorka i sprawozdawczyni 10. sesji mobilnej.
 78. Tosics Iván, dr, socjolog, Metropolitan Research Institute w Budapeszcie, wykładowca na Uniwersytecie w Pec- su, wiceprzewodniczący European Network of Housing Research (ENHR), członek zarządu European Urban Research Association (EURA), uczestnik debaty na sesji plenarnej IV, panelista sesji plenarnej III.
 79. Tusiński Artur, mgr inż., sekretarz Unii Miasteczek Polskich - partnera VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, burmistrz Podkowy Leśnej, panelista na sesji mobilnej 3.
 80. Ujma-Wąsowicz Katarzyna, dr hab. inż. arch., Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury, prof. Poli- techniki Śląskiej, współmoderatorka i współsprawozdawczyni 9. sesji mobilnej.
 81. Vargas-Tetmajer Aldo, mgr inż. arch., koordynator Krajowego Punktu URBACT, na zaproszenie organizatorów VI Kongresu Urbanistyki Polskiej zaprezentował w ostatnim dniu kongresu aktywności URBACT w Polsce.
 82. Verdelli Laura, dr inż. arch., urbanistka, architektka krajobrazu, prof. w Instytucie Planowania Przestrzennego i Środowiska na Uniwersytecie w Tours, panelistka sesji plenarnej V oraz współprowadząca Gdyńską Letnią Szkołę Urbanistyki.
 83. Wachowiak-Zwara Beata, mgr, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnościami, współmo- deratorka 6. sesji mobilnej.
 84. Wielebski Jacek, mgr sztuki, grafik i streetartowiec, plakacista, animator kultury, założyciel, kurator i grafik Stowarzyszenia Traffic Design, przewodnik spaceru studyjnego i autor prezentacji na sesji mobilnej 2.
 85. Wiland Marek, mgr inż. arch., urbanista, prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, moderator sesji plenarnej III. otwiera się w nowej karcie
 86. Winkowski Marek, mgr inż., wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, panelista na sesji mobilnej 9. otwiera się w nowej karcie
 87. Wolski Przemysław, dr, architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, SARP i TUP, współautor prezentacji na 5. sesji mobilnej.
 88. Wójtowicz-Wróbel Agnieszka, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, członkini ZG TUP, współmoderatorka i współautorka sprawozdania 3 sesji mobilnej.
 89. Wrochna Artur, mgr, politolog, koordynator krajowy sieci miast Cittàslow - partnera VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, burmistrz Olsztynka, panelista na sesji mobilnej 3. otwiera się w nowej karcie
 90. Wujec Maciej, mgr, ekonomista, zastępca prezydenta Opola, panelista na sesji mobilnej 9. otwiera się w nowej karcie
 91. Wysocki Marek, dr hab. inż. arch., prof. Politechniki Gdańskiej, Oficer Dostępności przy Prezydencie Gdyni, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, współmoderator 6. sesji mobilnej. otwiera się w nowej karcie
 92. Zabokrzycka Maja, dziennikarka i specjalistka public relations, szefowa Infopunktu Nadodrze - Łokietka 5 we Wrocławiu oraz wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju, autorka prezentacji na sesji mobilnej 2. otwiera się w nowej karcie
 93. Zaborowski Tomasz, dr inż. arch., Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, autor prezentacji na sesji mobilnej 11.
 94. Zaworska-Błaszkiewicz Maura, mgr inż. arch. oraz architektka krajobrazu, Ogrodnik Miasta Gdynia, współ- moderatorka sesji mobilnej 10.
 95. Zieniuk Arkadiusz, mgr inż. arch., urbanista, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, współmoderator sesji mobilnej 7. otwiera się w nowej karcie
 96. Zimnicka Agnieszka, dr inż. arch., Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, naczelna urbanistka londyńskiej borough Tower Hamlets w Londynie, autorka prezentacji na sesji mobilnej 7.
 97. Organizatorzy VI Kongresu Urbanistyki Polskiej - Towarzystwo Urbanistów Polskich i Miasto Gdynia - dzięku- ją następującym osobom, których praca i zaangażowanie umożliwiły przygotowanie, organizację i sprawny przebieg Kongresu.
 98. MODERATORZY SESJI PLENARNYCH: Piotr Lorens, Izabela Mironowicz, Jan Olbrycht, Michał Stangel, Marek Stępa, Marek Wiland.
 99. MODERATORZY I PARTNERZY MERYTORYCZNI SESJI MOBILNYCH: David Amborski, Barbara Audycka, Piotr Banaszuk, Michał Ciesielski, Helena Freino, Jacek Godlewski, Alek- sandra Jadach-Sepioło, Agnieszka Jurecka-Fryzowska, Daria Kieżun, Karolina A. Krośnicka, Dorota Leśniak- Rychlak, Barbara Marchwicka, Iwona Markešić, Łukasz Mikuła, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Jacek Piątek, Beata Rutkiewicz, Marek Rybiński, Andrzej Ryński, Paweł Sągin, Justyna Sobczak-Kozłowska, Krystyna Solarek, Tomasz Studziński, Paulina Szewczyk, Krzysztof Śliwa, Aneta Tomczak, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Beata Wachowiak-Zwara, Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Marek Wysocki, Maura Zaworska-Błaszkiewicz, Arkadiusz Zieniuk.
 100. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: Referat Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni: Joanna Leman (kierownik), Justyna Augustyniak, Tomasz Kowalczyk, Milena Pawlak, Monika Pawlińska, Magdalena Skrzypek oraz Grażyna Pilarczyk (promocja) i Jan Ziarnicki (dokumentacja fotograficzna).
 101. Towarzystwo Urbanistów Polskich: Misz Ajdacki, strona internetowa (projekt i administracja), koordynacja organizacyjna, system obsługi uczestników Kongresu, Jakub Drewnik (obsługa biurowa), Wiesława Szczygielska (obsługa księgowa).
 102. SPIS TREŚCI
 103. OD WYDAWCY ......................................................................................................................................................... 3
 104. Izabela Mironowicz, Założenia programowe i format VI Kongresu Urbanistyki Polskiej "Jutro miasta" ....................5 otwiera się w nowej karcie
 105. SESJE PLENARNE Sesja plenarna I Piotr Lorens, Jutro mojego miasta. Czy burmistrzowie powinni rządzić światem? .......................................... 20
 106. Sesja plenarna II Michał Stangel, Wielkie projekty urbanistyczne czy uczące się sieci miast? Co generuje zmiany w miastach? ..................................................................................................................... 41
 107. Sesja plenarna III Marek Wiland, Koszmar partycypacji czy kształtowanie relacji w mieście obywateli? ...................................... 51
 108. Sesja plenarna IV Łukasz Medeksza, Czy potrzebna jest nam polityka miejska i kto ma prawo ją definiować? ........................... 65
 109. Sesja plenarna V Izabela Mironowicz, Miejskie imaginarium. Czy mamy opowieść o jutrze miasta? ........................................... 77
 110. Barbara Audycka, Justyna Sobczak-Kozłowska, "Mieszkanie plus" a rozwój przestrzenny miast ..................... 90
 111. Sesja mobilna 2 otwiera się w nowej karcie
 112. Daria Kieżun, Przekaz wizualny w przestrzeni miejskiej .................................................................................. 95
 113. Sesja mobilna 3 otwiera się w nowej karcie
 114. Michał Ciesielski, Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Przyszłość małych miast ....................................................... 98
 115. Sesja mobilna 4 otwiera się w nowej karcie
 116. Karolina A. Krośnicka, Port w (wielkim) mieście ............................................................................................ 107 otwiera się w nowej karcie
 117. Sesja mobilna 5 otwiera się w nowej karcie
 118. Helena Freino, Błękitna infrastruktura .......................................................................................................... 115
 119. Sesja mobilna 6 otwiera się w nowej karcie
 120. Krystyna Solarek, Przestrzeń dla wszystkich .................................................................................................. 121
 121. Sesja mobilna 7 otwiera się w nowej karcie
 122. Łukasz Mikuła, Arkadiusz Zieniuk, Miasto na wsi .......................................................................................... 129
 123. Sesja mobilna 8 otwiera się w nowej karcie
 124. Aleksandra Jadach-Sepioło, Rewitalizacja czy facelifting? ............................................................................. 137 otwiera się w nowej karcie
 125. Sesja mobilna 9 otwiera się w nowej karcie
 126. Krzysztof Śliwa, Magdalena Śliwa, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Iwona Markešić, Nowe twarze przemysłu .. 142 otwiera się w nowej karcie
 127. Sesja mobilna 10 otwiera się w nowej karcie
 128. Aneta Tomczak, Urban food i guerrilla gardens. Czy miasto przyszłości nas wyżywi? .................................. 149
 129. Sesja mobilna 11 otwiera się w nowej karcie
 130. Paulina Szewczyk, David Amborski, Marek Rybiński, Możliwości użycia mechanizmu land value capture (lvc) do finansowania infrastruktury w miastach Polski i Europy Centralnej ......................................................... 155
 131. SESJA FINALNA Tomasz Majda, Izabela Mironowicz, Krystyna Solarek, Sesja finalna .............................................................. 164 otwiera się w nowej karcie
 132. Krystyna Solarek, Konkurs "Lider dostępności" .............................................................................................. 172 otwiera się w nowej karcie
 133. Tomasz Majda, Konkurs TUP na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej ......................................................................................................... 173
 134. Tomasz Majda, Aneta Tomczyk, Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną ..................... 175
 135. GDYŃSKA LETNIA SZKOŁA URBANISTYKI Karolina A. Krośnicka, Małgorzata Kostrzewska, Joanna Bach-Głowińska, Dyskusja o modelach miast przyszłości ..................................................................................................................................................... 179
 136. WYSTAWA PLENEROWA Michał Stangel, Wielkie projekty urbanistyczne w Polsce w XXI wieku .......................................................... 190 otwiera się w nowej karcie
 137. INDEKS NAZWISK .................................................................................................................................................202
 138. PODZIĘKOWANIA ................................................................................................................................................ 209
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi