Kalendarium: Inne wydarzenia kulturalne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kalendarium: Inne wydarzenia kulturalne

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 44 razy
Wersja publikacji
Submitted Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Kalendarium: Inne wydarzenia kulturalne, zebrała Katarzyna Wojan, „Gazeta Uniwersytecka: Pismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 6 (170) wrzesień 2021, wydanie specjalne: Świat Miłosza, red. numeru Katarzyna Wojan, współpraca: Zbigniew Kaźmierczyk, Numer przygotowany we współpracy z Oddziałem Gdańskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, s. 68–68.
Bibliografia: test
 1. GAZETA UNIWERSYTECKA/WRZESIEŃ 2021/NR 6 (170)/WYDANIE SPECJALNE NASZ WSPÓŁCZESNY
 2. Niniejszy tekst zawiera zmodyfikowane fragmenty artykułu mojego au- torstwa Na tropach Miłosza w Finlandii -przekład, recepcja, odzwiercie- dlenia bibliograficzne, który złożył się na rozdział książki Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, pod red. Marka Bernac- kiego (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Hu- manistycznej w Bielsku-Białej. Przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2020, s. 335-365). otwiera się w nowej karcie
 3. Wypowiedź T. Kärkkäinena cytowana przez M. Markowską w: Z Lubiewa do Helsinek -o literaturze polskiej w Finlandii, [w:] Literatura polska w świecie, t. 2: W kręgu znawców, red. R. Cudak, Katowice 2009, s. 168.
 4. Cyt. za: M. Markowska, Z Lubiewa do Helsinek..., s. 168.
 5. Zob. P. Lennon, Miksi Milosz sai Nobelin mutta Greene ei? [Dlaczego Miłosz otrzymał Nobla, a Greene nie?], "Suomen Kuvalehti" 1980, nr 64: 47-50, s. 71-75.
 6. Siraste przełożyła m.in. antologię Karola Wojtyły Lähteelle on vielä matkaa: Paavi Johannes Paavali II-n runoja ja mietteitä [Do źródła daleka jeszcze droga: Papieża Jana Pawła II wiersze i medytacje], 1980. otwiera się w nowej karcie
 7. J. Tervo Issan paholaiset [Demony Issy], "Parnasso" 1981, nr 31 (8), s. 522-523. otwiera się w nowej karcie
 8. E. Dickens, Issadalen [Dolina Issy], "Horisont" 1982, nr 29 (4), s. 113-114.
 9. Tenże, Literary Translation in Britain and Selective Xenophobia, "CLCWeb: Comparative Literature and Culture" 2002, nr 4(1).
 10. Zob. M. Puukko, Keskustelu Czesław Miłoszin kanssa [Rozmowa z Cze- sławem Miłoszem], "Parnasso" 1993, nr 43 (8), s. 494-497; tenże, Czesław Miłoszin haastattelu 1995 ja 1996 [Wywiad z Czesławem Miłoszem 1995 i 1996], "Parnasso" 1997, nr 47, s. 9-18. otwiera się w nowej karcie
 11. Miłosz oli unohtunut kokonaan [Miłosz całkowicie zapomniany], Hika- tusta-hikkaj, 3.12.2019, http://hikkaj.blogspot.com/2019/12/oli-unohtunut- -kokonaan.html [dostęp: 26.01.2020]. otwiera się w nowej karcie
 12. Zawartość: [I.] Pierwsza lite- racka miłość -Czesław Miłosz wobec wczesnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. [II.] Mistrz a uczeń. Jarosław Iwasz- kiewicz i Czesław Miłosz w la- tach trzydziestych. [III.] Jarosław Iwaszkiewicz jako "powiernik [Miłoszowych] diariuszów zna- czących etapy" -koresponden- cja 1930-1939. [IV.] Okupacyjne spotkania na stawisku. [V.] Cze- sław Miłosz wobec postawy Ja- rosława Iwaszkiewicza w 1945 roku. [VI.] Korespondencja mię- dzy Miłoszem a Iwaszkiewiczem lat 1945-1950 jako świadectwo przyjaźni mimo "dzielących [pisarzy] oceanów". [VII.] "Zdra- da" Miłosza i jej konsekwencje -"pęknięcie" przyjaźni w latach pięćdziesiątych. [VIII.] Lata 1960- 1980 -ostatni etap "bolesnego stosunku". [IX.] Poezja Jarosława Iwaszkiewicza w późnych wier- szach Czesława Miłosza.
 13. MONOGRAFIE WIELOAUTORSKIE Czesława Miłosza "północna strona", red. naukowa Małgo- rzata Czermińska, Katarzyna Szalewska, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2011, ss. 491, [5].
 14. Zawartość: Małgorzata Czer- mińska: Słowo wstępne. Miej- sca autobiograficzne Czesława ezja jako zapis doświadczenia przetworzonego. -Wcielenie. otwiera się w nowej karcie
 15. Wcielenie a wczesna twór- czość Miłosza: -Antynomia ja -oni. -W odbiorze krytyki dwu- dziestolecia międzywojenne- go. [VI.] Mityczny paradygmat poetyckiej eschatologii Miło- sza: -Dualistyczny paradygmat apokatastasis. -Shahrastani. - Katastrofizm a eschatologia. - Eschatologia chrześcijańska czy gnostycka. -Warianty apokata- stasis. [VII.] Demiurgiczna prze- strzeń świata: -Lamentacja Anny. -Mityczna tradycja Pieśni -wskazanie Miłosza. -Relatywi- zacja przestrzeni: "ten" i "tam- ten" świat. -Epifania poza-świa- ta jako obcej zasady. -Interno świat; [VIII.] "Z jasnej naszej ojczyzny strąceni na ziemię".
 16. Czasoprzestrzeń jako eon: -Labirynt przestrzeni. -Bezmiar czasu. -Somatyczne kontami- nacje podróżnych świata. [X.] otwiera się w nowej karcie
 17. Dysocjacja w funkcji dualizmu.
 18. Symbol w mitotwórczej kreacji Miłosza: -Zasada cor- respondance. -Przepaść ziemi -głębia psychosomatyczna. - Eskapizm. -Ambiwalentny sens panteizmu. -Symbol homologiczny bipolarny. [XII.] Substancje świata: -"Wód obszary". -Żywioł powietrza. - Ogień. [XIII.] Noc niespamięta- na: -Zestawienie zasad. -Skład zasad -paralela walentyniań- ska czy manichejska. -Moce ciemności i ich antyteza. -Dym -piąty żywioł. -Obłoki -regu- ła inwersji żywiołów. -Światło immanencji. -Dwie ciem- ności. [XIV.] Ciało jako instru- ment heimarmene: -"Kołyska mocy". -W odbiciu "czarnego lustra". -Ciało wygnania. [XV.] Duplikat jaźni: -Podwojenie: podmiot -bohater. -W jaźni jaźń. -Dwudzielność sacrum -przykład obłoków. [XVI.] Dwaj bogowie: -"Wygnańcy Ewy". - Obcy Bóg. -Demiurg. -Dwaj Bogowie a Szatan władzy. -Bóg znany i Bóg obcy. [XVII.] -Nota końcowa. -Przypisy. -Biblio- grafia. -Indeks osób. • Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2012)
 19. Stefan Chwin, Miłosz. Interpre- tacje i świadectwa, seria Mono- grafie Humanistyki Polskiej Bi- blioteka "Tytułu" / Światopoglądy -Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk: Wydawnictwo Tytuł, 2012, ss. 352, [4], 136 tabl. Zawartość: [I.] Interpretacje: - "Dachau koników polnych". Mi- łosz i "ukąszenie darwinowskie". -Czesław Miłosz wobec powsta- nia warszawskiego. -Czas "Bi- blii" i czas Pana Cogito. O istocie sporu Herberta z Miłoszem. - Miłosz i samobójstwo egzysten- cjalne. [II.] Miłosz i Pomnik: -Czy Czesław Miłosz chciał, by wiersz "Który skrzywdziłeś człowieka prostego" został umieszczony na gdańskim Pomniku Po- ległych Stoczniowców? -Ka- lendarium zdarzeń i ustaleń dotyczących umieszczenia na Pomniku Poległych Stoczniow- ców wiersza Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś człowieka prostego". -Miłosz i zabity mi- licjant, czyli na jakim właściwie pomniku miał się znaleźć wiersz "Który skrzywdziłeś człowieka prostego"? -Poeta bez wierszy, czyli jak Czesław Miłosz zacho- wywał się w Stoczni Gdańskiej w czerwcu 1981. -"Dygotała mu ze złości szczęka". Gdańska wizyta Miłosza w oczach Służ- by Bezpieczeństwa. -Wariant cichej prawdy. Współczesny kontekst symboliczny tekstów Miłosza umieszczonych na Po- mniku Poległych Stoczniowców. [III.] Rozszerzenia i dopowiedzi [przypisy].
 20. GAZETA UNIWERSYTECKA/WRZESIEŃ 2021/NR 6 (170)/WYDANIE SPECJALNE DOROBEK GDAŃSKI
 21. Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy, red. Krystyna Chwin i Stefan Chwin, seria Mo- nografie Humanistyki Polskiej, Biblioteka "Tytułu" / Światopoglą- dy -Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk: Wydawnictwo Tytuł, cop. 2012, ss. 463, [5].
 22. Zawartość: [I.] Obecność: - "Może zamieszkałby w Gdań- sku...". Z Renatą Gorczyńską rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie. -Zaraz po wojnie. -Ciemny, sprzeczny, dionizyj- ski. Z Andrzejem Franaszkiem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie. [II.] Miłosz. Pomnik. Stocznia: -Jan Błoński: Zdanie. -"Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta". Z Zygmuntem Man- derlą o wierszu Czesława Mi- łosza na Pomniku Poległych Stoczniowców rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie. -O wierszu Czesława Miłosza na Pomniku Poległych Stocz- niowców rozmawiają Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Wajda, Krystyna Chwin, Stefan Chwin i Stanisław Chwin. -Lech Wa- łęsa o spotkaniu z Czesławem Miłoszem. -17 czerwca 1981 - Czesław Miłosz w Stoczni Gdań- skiej. -Spotkanie w Stoczni. -Ks. Henryk Jankowski o Cze- sławie Miłoszu. -Czesław Miłosz o Pomniku Poległych Stocz- niowców w Gdańsku. -Czesław Miłosz po pobycie w Stoczni w 1981 roku. -Czesław Miłosz o Lechu Wałęsie. -Czesław Miłosz o swoim wierszu Do Lecha Wałęsy. -Grzegorz Bo- ros: Czesław Miłosz w Gdańsku w 1981 roku, czyli jak zostałem "sekretarzem noblisty". -"Tak się cieszył..." Rozmowa z Ta- deuszem Fiszbachem, byłym pierwszym sekretarzem KW PZPR w Gdańsku, jednym z sy- gnatariuszy Porozumień Sierp- Miłosza. [I.] Litwa i Wilno: To- mas Venclova: Poeta Obojga Narodów. -Elżbieta Rybicka: Homo geographicus. Miłosza topografie i autobiogeografie (rekonesans). -Tadeusz Buj- nicki: Prowincjonalne Wilno Miłosza. -Michał Masłowski: "Mieszkaniec Północy". Trzy wiersze -trzy miasta: Wilno, Pa- ryż, Berkeley. -Krzysztof Zajas: Miłosz i pogaństwo. -Marek Tomaszewski: Przestrzeń natu- ry i pokusy pogańskie. Czarny wąż na oparzeliskach. -Michał Kłosiński: Miłoszowa fantazja o Panu Tadeuszu. -Hans- -Christian Trepie: Czy istnieje litewska literatura w języku polskim? Przypadek Czesława Miłosza. [II.] Prowincje północ- no-wschodnie: -Grażyna To- maszewska, Gdzie jest Północ? Miłoszowy spór o Istnienie. -Ja- rosław Ławski: Kroniki Czesła- wa Miłosza -poezja Północy? Perspektywa intymistyczna. - Zbigniew Mańkowski: Czesła- wa Miłosza estetyka lokalności. -Swietłana Musijenko: "Mała ojczyzna" w świadomości twór- czej Adama Mickiewicza i Cze- sława Miłosza. -Anna Janicka: "Czytając ponownie". Czesław Miłosz i pisarze białorusko-li- tewskiego pogranicza. Józef Weyssenhoff, Maria Rodziewi- czówna, Włodzimierz Korsak. -Feliks Tomaszewski: Miłosz na Żuławach i Żuławy Miłosza (Mady -Sopot -Gdańsk). [III.]
 23. Wobec Rosji: -Elżbieta Miki- ciuk: Miłosz wobec Rosji. -Ta- deusz Sucharski: Miłosz i "here- zje" Dostojewskiego. -Monika Wójciak: "Walka o oddech". Noty o poetach rosyjskich - Annie Achmatowej i Osipie Mandelsztamie. [IV]. Wobec Ameryki: Renata Gorczyńska: Miłosza Ameryka dyplomacji, Ameryka imigracji. -Hanna Gosk: Listy wymieniane na pół- nocnej półkuli. Czesław Miłosz w korespondencji z Bogda- nem Czaykowskim o ludziach i sprawach krajowych. -Beata Tarnowska: "W neonowej pu- styni". Obraz amerykańskiej metropolii w twórczości Cze- sława Miłosza. -Ewa Kołodziej- czyk: Amerykańskie źródła Rodzinnej Europy Czesława Miłosza. [V.] Dwaj Miłoszowie - Oskar i Czesław: -Rolf Fieguth: Oskar i Czesław Miłosz -dwaj dysydenci nowoczesności. - Aleksander Fiut: Szyfrowanie (w) poezji. Oskar Miłosz i Cze- sław Miłosz. -Magdalena Stola: Kuzyn, mistrz, wizjoner. Oskar Miłosz w twórczości Czesława Miłosza. -Agnieszka Kosińska: Czeladnik. Kilka uwag o Oska- rze Miłoszu w życiu i twórczości Czesława Miłosza. [VI.] Sweden- borg, Blake, Kierkegaard, ho- lenderscy malarze: -Bartosz Dąbrowski: Miłosz i Sweden- borg. -Przemysław Dakowicz: Między schizof renią a "wy- obraźnią religijną". Miłosza kło- poty ze Swedenborgiem (na marginesie Ziemi Ulro). -Zbi- gniew Kaźmierczyk: Harmonia Blake'a w sukcesji Tomasza (od Trzech zim do Doliny Issy). -Hie- ronim Chojnacki: Antystoicyzm. O wspólnocie myśli Czesława Miłosza i Sørena Kierkegaar- da. -Magdalena Śniedziewska: Realizm metafizyczny. Miłosz i holenderska martwa natura. [VII.] Katarzyna Szalewska: Po- słowie. Przestrzenne praktyki miłoszologów. [VIII.] Indeks. [Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Czesława Miłosza północna strona w stule- cie urodzin Poety", zorganizowanej 21-22 marca 2011 roku przez Insty- tut Filologii Polskiej Uniwersyte- tu Gdańskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku].
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 15 razy

Meta Tagi