Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym

Abstrakt

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opis matematyczny, badania i symulacja mechanizmu kompensacji skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym typu PWK. W rozprawie przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne pomp tłokowych, kładąc szczególny nacisk na przedstawienie stosowanych w nich mechanizmów rozrządu i kompensacji skoków ciśnienia. Ponadto szczegółowo opisano budowę i zasadę działania pompy PWK będącej przedmiotem badań i analiz. Opracowano modele matematyczne zjawisk i procesów towarzyszących powstawaniu skoków ciśnienia w komorach roboczych pompy PWK, z których najważniejsze to: – Model ściśliwości cieczy zapowietrzonej, – Modele przecieków w szczelinach o zmiennej geometrii, – Model elastycznej komory kompensacyjnej, – Model odkształceń zespołu wał-tarcze oporowe. Opracowane modele matematyczne połączono w całkowity model symulacyjny pozwalający na ocenę wpływu parametrów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na wartość skoków ci´snienia. Model ten zweryfikowano w oparciu o pomiary laboratoryjne skoków ci´snienia w komorach roboczych pompy PWK o zmiennej wydajno´sci, których przebieg oraz metodyka zostały szczegółowo opisane w rozprawie.Uzyskane wnioski wykorzystano w celu sformułowania zalecen´ konstrukcyjnych do budowy pomp tłoczkowych z rozrza˛demkrzywkowym o zmiennej wydajno´sci. Streszczenie rozprawy w j ˛ezyku angielskim:

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 1807 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Bibliografia: test
 1. Budowa stanowiska pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.1.1. Pomiar prędkości obrotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 7.1.2. Pomiar momentu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 7.1.3. Pomiar natężenia przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7.1.4. Pomiar ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7.2. Korekta wskazań czujnika piezoelektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.3. Rachunek błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 7.4. Metodyka prowadzenia badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 7.5. Wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 7.5.1. Wpływ parametrów eksploatacyjnych na wartość skoków ciśnienia w pom- pie z kanałami kompensacyjnymi ośrednicy 1,4mm . . . . . . . . . . . . 108 7.5.1.1.Wpływ kierunku wysterowania krzywki na skoki ciśnienia w komorach roboczych pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 7.5.1.2.Wpływ temperatury na skoki ciśnienia w komorach roboczych pompy . . 112 7.5.1.3.Wpływ nastawy wydajności na skoki ciśnienia w komorach roboczych pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7.5.1.4.Wpływ prędkości obrotowej na skoki ciśnienia w komorach roboczych pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7.5.1.5.Wpływ ciśnienia tłoczenia na skoki ciśnienia w komorach roboczych pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.5.2. Wpływ kompensacji skoków ciśnienia na ich wartość . . . . . . . . . . . 129
 2. Rys. 2.20. Pompa tłoczkowa osiowa zdwojona z rozrządem zaworowym mod. HA-74M [10, 68]: 1 -tarcza oporowa; 2 -separator; 3 -tłoczek; 4 -zawór; 5 -otwór ssawny; 6 -kanał tłoczny; 7 -tuleja rozrządu; 8 -stopka; 9 -trzpień; 10 -wał otwiera się w nowej karcie
 3. A. Balawender. Dokumentacja techniczna-przepływomierze tłokowe pt-200. 1978.
 4. A. Balawender. Analiza energetyczna i metodyka badań silników hydraulicznych wolnoobrotowych.Rozprawa Habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdań- skiej, Mechanika. Wydawnictwo PG, Gdańsk, 1988. otwiera się w nowej karcie
 5. Bosch-Rexroth. Pompy o zmiennej wydajności a4vso, Październik 2016.
 6. C. Burrows, N. Vaughan. Design, modelling, and control of pumps. Fluid power series. Research Studies Press, 1989.
 7. Danfoss. Technical information, series 45 axial piston open circuit pumps, 2016.
 8. Eaton-Vickers. Hydrokraft transmission piston pumps, technical catalog, 2003. otwiera się w nowej karcie
 9. H. Gholizadeh. Modeling and Experimental Evaluation of the Effective Bulk Mo- dulus for a Mixture of Hydraulic Oil and Air. University of Saskatchewan, Saska- toon, Kanada, 2013. otwiera się w nowej karcie
 10. H. Gholizadeh, R. Burton" G. Schoenau. Fluid bulk modulus: A literature survey. International Journal of Fluid Power, 12(3), 2011. otwiera się w nowej karcie
 11. Gidroprivod. Axial-piston pumps of variable displacement type ha, Październik 2016.
 12. M. Hao, X. Y. Qi. Modeling analysis and simulation of hydraulic axial piston pump. In Advanced Materials Research, volume 430. Trans Tech Publ, 2012. otwiera się w nowej karcie
 13. A. Hayward. How to estimate the bulk modulus of hydraulic fluids. Hydraulic and Pneumatic Power, 1970. otwiera się w nowej karcie
 14. HK-Hydraulics. A brief hydraulics encyclopaedia, Luty 2014. otwiera się w nowej karcie
 15. P. Hodges. Hydraulic Fluids. Arnold, London GB, 1996. otwiera się w nowej karcie
 16. J. Ivantysyn, M. Ivantysynova. Hydrostatic pumps and motors: principles, design, performance, modelling, analysis, control and testing. Akad. Books Internat., 2001.
 17. M. Ivantysynova. Energy loses of modern displacement machines. 7th Scandina- vian Conference on Fluid Power, Linkoping, 2001.
 18. M. Ivantysynova. The piston cylinder assembly in piston machines -a long jour- ney of discovery. Ventil, 5(18), 2012.
 19. M. Ivantysynova, J. Baker. Power loss in the lubricating gap between cylinder block and valve plate of swash plate type axial piston machines. International Journal of Fluid Power, 10(2), 2009. otwiera się w nowej karcie
 20. M. Ivantysynova, C. Huang. An advanced gap flow model considering piston micro motion and elastohydraulic effect. 4th FPNI-PhD Symposium, Sarasota, 2006.
 21. M. Ivantysynova, R. Lasaar. An investigation into micro and macrogeometric de- sign of piston/cylinder assembly of swash plate machines. International Journal of Fluid Power, 5(1), 2006. otwiera się w nowej karcie
 22. M. Ivantysynova, A. Vacca" R. Klop. A numerical approach for the evaluation of the effects of air release and vapour cavitation on effective flow rate of axial piston machines. International Journal of Fluid Power, 11(1), 2010.
 23. R. Jasiński. Maszyna hydrauliczna wielotłoczkowa osiowa ze sterowaniem elek- trycznym. Patent polski 214819, 2009.
 24. W. Kollek. Wpływ przesterowania tłokowej pompy osiowej na hałaśliwośc jej pracy. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, (9), 1971.
 25. W. Kollek. Problemy czynnego zwalczania hałasu pomp wielotłoczkowych osio- wych. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, 7(32), 1976.
 26. W. Kollek, E. Palczak. Optymalizacja elementów układów hydraulicznych. Osso- lineum, 1994.
 27. B. Landvogt, L. Osiecki, P. Patrosz, T. Zawistowski" B. Zylinski. Numerical simulation of fluid-structure interaction in the design process for a new axial hy- draulic pump. Progress in Computational Fluid Dynamics, an International Jo- urnal, 14(1), 2014. doi: 10.1504/PCFD.2014.059198. PMID: 59198. otwiera się w nowej karcie
 28. J. Liberty. C#. Programowanie. Helion, Gliwice, 2006. otwiera się w nowej karcie
 29. Linde. http://www.linde-hydraulics.com/, 03.08.2016.
 30. P.Śliwiński. Porównanie zjawisk w hydraulicznych silnikach satelitowych zasila- nych emulsją oleju w wodzie. PG, Gdańsk, 2006.
 31. P.Śliwiński. The basics of design and experimental tests of the commutation unit of a hydraulic satellite motor. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2016.
 32. P.Śliwiński. Satelitowe maszyny wyporowe -podstawy projektowania i analiza strat energetycznych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2016.
 33. EC Systems. Pa-3000 -broszura informacyjna, 2015. otwiera się w nowej karcie
 34. National Instruments. Ni-6210 -datasheet, 11 2014. otwiera się w nowej karcie
 35. H. Merritt. Hydraulic Control Systems. John Willey & Sons, Inc., Nowy Jork, 1967. otwiera się w nowej karcie
 36. K. Mørken. Numerical Algorithms and Digital Representation. University of Oslo, Oslo, 2011.
 37. A. Osiecki. Hydrostatyczny napęd maszyn. WNT, Warszawa, 1998.
 38. A. Osiecki, L. Osiecki. Prace rozwojowe nad nową konstrukcją pomp wielotłocz- kowych osiowych. Hydraulika i Pneumatyka, 4, 1998. otwiera się w nowej karcie
 39. A. Osiecki, L. Osiecki. Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa. Patent polski 173937, 1998. otwiera się w nowej karcie
 40. A. Osiecki, L. Osiecki. Hydrstatic axial piston machine. Patent europejski 0742870, 1999. otwiera się w nowej karcie
 41. L. Osiecki. Badanie zjawisk zachodzących w zespole tłoczek-stopka hydrostatyczna-dławikśrubowy, maszyny wielotłoczkowej osiowej. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań, 1999.
 42. L. Osiecki. Design of cam-driven hydrosticaly discharged commutation unit of a new axial pump. Hydraulika a Pneumatyka, 4, 2001. otwiera się w nowej karcie
 43. L. Osiecki. Volume efficiency loss in axial pump caused by fluid compressibility. Hydraulika a Pneumatyka, 1, 2002. otwiera się w nowej karcie
 44. L. Osiecki. Możliwość zmniejszenia strat ciśnieniowych w pompie wielotłoczko- wej dzięki zastosowaniu rozrządu sterowaneo krzywką. Konferencja naukowo- techniczna -Napędy i sterowanie hydrauliczne, Wrocław, 2002. Politechnika Wrocławska.
 45. L. Osiecki. Impact of commutation unit design on hydraulic axial pumps per- formance. Międzynarodowe sympozjum -Research -Education -Technology, Gdańsk, 2005.
 46. L. Osiecki. Mechanizmy rozrządu hydraulicznych maszyn wielotłoczkowych osio- wych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006.
 47. L. Osiecki. Dokumentacja pompy pwkz-2.80. 2009.
 48. L. Osiecki, P. Patrosz. Analiza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy pwk o zmiennej wydajności. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eks- ploatacja Układów Hydraulicznych, Gliwice, 2010. Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
 49. L. Osiecki, T. Zawistowski" J. Piechna. Computer analysis of dynamic phe- nomena in pwk-type variable pumps. Proceedings of International Scientific- Technical Conference, Hydraulics and Pneumatics, Wrocław, 2009. Politechnika Wrocławska. otwiera się w nowej karcie
 50. L. Osiecki, T. Zawistowski, J. Piechna" B.Żyliński. Multidisciplinary approach to the component design of a new axial hydraulic pump. Proceedings of the 1st Conference on Mulitphysics Simulation, Bonn, 2010. otwiera się w nowej karcie
 51. L. Osiecki, P. Patrosz, T. Zawistowski, B. Landvogt, J. Piechna" B.Żyliński. Compensation of pressure peaks in pwk-type hydraulic pumps. Key Engineering Materials, 490, 1 2012. doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.490.33. otwiera się w nowej karcie
 52. L. Osiecki, P. Patrosz, J. Piechna, B. Landvogt, B.Żyliński" T. Zawistowski. Simulation of fluid structure interaction in a novel design of high pressure axial piston pump. Archive of Mechanical Engineering, 2013. otwiera się w nowej karcie
 53. P. Osiński. Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
 54. P. Osiński, P. Patrosz. Badania dynamicznych przebiegów ciśnienia w pompach wyporowych z wykorzystaniem czujników piezoelektrycznych. NAPĘDY I STE- ROWANIE, 2016.
 55. J. Otremba. Badanie strat mocy w szczelinach pierścieniowych. Politechnika Szczecińska, Szczecin, 1971.
 56. P. Patrosz. Chwilowe skoki ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym-analiza i badania. Współczesne technologie i konwersja energii;
 57. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra., Gdańsk, 2011. Wydział Mechaniczny PG. otwiera się w nowej karcie
 58. P. Patrosz. Wpływ parametrów eksploatacyjnych oraz przecieków na wartość sko- ków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym. Badanie, Kon- strukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych, Gliwice, 2015. Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
 59. P. Patrosz, P.Śliwiński. Diagnostics of commutation unit in satellite pumps. Hy- draulika a Pneumatyka, 2013.
 60. M. Pettersson. Design of Fluid Power Piston Pumps. Number 394 in Disserta- tions. LinkopingsUniversitet, Linkoping, Szwecja, 1995.
 61. A. Piekara. Elektryczność i budowa materii, Cz. I. Elektryczność i magnetyzm, volume 1. PWN, Warszawa, 1970. otwiera się w nowej karcie
 62. Poclain. http://www.poclain-hydraulics.com/, 02.09.2016.
 63. W. Press, S. Teukolsky" B. Flannery. Numerical Recipes in C-The Art of Scientific Computing. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, 1995.
 64. A. Roccatello, N. Nervegna. Mechanical modelling of a bent axis pump. Interna- tional Journal of Fluid Power, 10(2), 2009. otwiera się w nowej karcie
 65. J. Ruan, R. Burton. Bulk modulus of air content oil in a hydraulic cylinder. Proce- edings of 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Expo- sition, IMECE2006 -Fluid Power Systems and Technology Division, 2006. otwiera się w nowej karcie
 66. A. Schmitt. Vademecum Hydrauliki, Informator i podręcznik hydrauliki. G.L. Rexroth GmbH, Lohr am Main, 1980.
 67. G. Seeniraj, M. Zhao" M. Ivantysynova. Efect of combining precompresion gro- oves, pcfv and dcfv on pump noise generation. International Journal of Fluid Power, 12(3), 2011.
 68. R. Stevens. M105c22 -certyfikat kalibracji czujnika, 2006.
 69. S. Stryczek. Napęd hydrostatyczny, Tom.1. Elementy, volume 1. WNT, Warszawa, 1995.
 70. O. Trifonov, V. Ivanov" G. Trifonova. Privody avtomatizirovannogo oborudova- niya. Moskwa, ZSRR, 1991. otwiera się w nowej karcie
 71. Z. Walczyk. Wytrzmałaość materiałów-Teoria i przykłady Tom 2. Politechnika Gdańska, 1999.
 72. J. Wright, A. Johnson" M. Moldover. Design and uncertainty analysis for a pvtt gas flow standard. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 108, 2003. otwiera się w nowej karcie
 73. J. Yu, Z. Chen" Y. Lu. Variation of oil effective bulk modulus with pressure in hydraulic systems. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 116, 1994.
 74. B. Zastempowski. Badanie przepływu oleju przez dławikśrubowy. PG, Gdańsk, 1981.
 75. T. Zawistowski, M. Kleiber. Gap flow simulation methods in high pressure va- riable displacement axial piston pumps. Archives of Computational Methods in Engineering. otwiera się w nowej karcie
 76. T. Złoto. Modelowanie odciążenia hydrostatycznego i analiza zjawisk przepływo- wychw szczelinie rozrządu tarczowego pompy wielotłoczkowej osiowej. Politech- nika Częstochowska, Częstochowa, 2007.
 77. T. Złoto. Analiza natężenia przepływu przecieków oleju w rozrządzie tarczowym pompy wielotłoczkowej osiowej. Wrocław, 2007.
 78. T. Złoto, A. Nagorka. Measurement methods of selected parameters in an axial piston pump. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, V(6), 2006. otwiera się w nowej karcie
 79. T. Złoto, A. Nagorka. Analysis of the pressure distribution of oil film in the variable height gap between the valve plate and cylinder block in the axial piston pump. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, V(7), 2007. otwiera się w nowej karcie
 80. T. Złoto, A. Nagorka. Analysis of the hydrostatic load of the cylinder block in the axial piston pump. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, V(7), 2007. otwiera się w nowej karcie
 81. ZGCKorekta . GraphPane . YAxis . T i t l e . T e x t = " C i s n i e n i e [ " + oYComboBox . T e x t + " ] " ; otwiera się w nowej karcie
 82. ZGCKorekta . R e f r e s h ( ) ;
 83. Wykres ( ZGCKwadrat , temp , wspX , wspY ) ; u ( DaneSkorygowane , wspX , wspY ) ;
 84. ZGCKwadrat . GraphPane . XAxis . T i t l e . T e x t = oXComboBox . T e x t ;
 85. ZGCKwadrat . GraphPane . YAxis . T i t l e . T e x t = " C i s n i e n i e [ " + oYComboBox . T e x t + " ] " ; otwiera się w nowej karcie
 86. ZGCKwadrat . R e f r e s h ( ) ;
 87. Wykres ( ZGCProst1 , temp , wspX , wspY ) ; 1 ( DaneSkorygowane , wspX , wspY ) ; otwiera się w nowej karcie
 88. ZGCProst1 . GraphPane . XAxis . T i t l e . T e x t = oXComboBox . T e x t ;
 89. ZGCProst1 . GraphPane . YAxis . T i t l e . T e x t = " C i s n i e n i e [ " + oYComboBox . T e x t + " ] " ; otwiera się w nowej karcie
 90. ZGCProst1 . R e f r e s h ( ) ;
 91. ZGCKwadrat . R e f r e s h ( ) ;
 92. Wykres ( ZGCProst1 , D a n e S k a l i b r o w a n e , wspX , wspY ) ; 1 ( DaneSkorygowane , wspX , wspY ) ;
 93. ZGCProst1 . GraphPane . XAxis . T i t l e . T e x t = oXComboBox . T e x t ;
 94. ZGCProst1 . GraphPane . YAxis . T i t l e . T e x t = " C i s n i e n i e [ " + oYComboBox . T e x t + " ] " ; otwiera się w nowej karcie
 95. ZGCProst1 . R e f r e s h ( ) ;
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 201 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi