Kształtowanie architektury terenów sąsiadujących ze śródlądowymi korytarzami wodnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie architektury terenów sąsiadujących ze śródlądowymi korytarzami wodnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Abstrakt

Cel pracy przewiduje przedefiniowanie reguł kształtowania architektury śródlądowych frontów wodnych z uwzględnieniem charakteru miejsca lokalizacji inwestycji (kontekst miejsca, kontekst społeczny, kontekst gospodarczo-ekonomiczny); identyfikację zagrożeń i szans wynikających z nowego podejścia do kształtowania frontów wodnych. Rozpatrywane w niniejszej pracy tezy to:1. Zróżnicowanie charakteru zabudowy śródlądowych frontów wodnych zdeterminowane jest ich lokalizacją i charakterem funkcjonowania oraz względami wpisania się w kontekst lokalnej architektury określonej przez pewien zespół czynników.2. Obecność wody w strukturze miasta generuje specyficzną, niepowtarzalną jakość przestrzenną.3. Wykorzystanie sieci rzek dla stworzenia korytarzy transportowych pociągające za sobą rozwój gospodarczo-społeczny wymaga konieczności odpowiedniej organizacji infrastruktury obsługującej i stymulującej przepływ dóbr materialnych i niematerialnych. Analizę form kształtowania pod względem architektonicznym i hydrotechnicznym terenów frontów rzecznych przeprowadzono w oparciu o badania istniejącego stanu zagospodarowania nabrzeży i ich walorów pod względem turystycznym, jakości lokalnych warunków (klimatycznych, stanu i parametrów infrastruktury hydrotechnicznej), oraz przykłady rozwiązań projektowych inwestycji zachodnich. Przyjęty do rozważań obszar to tereny przybrzeżne Warty, Noteci, Wisły i Bugu wraz z infrastrukturą techniczną w postaci kanałów śródlądowych i urządzeń hydrotechnicznych. Wybór tego ciągu transportowego podyktowany był potencjalną możliwością włączenia go w system europejskich dróg wodnych. Przeprowadzona inwentaryzacja terenów sąsiadujących z trasą śródlądową w relacji Wschód - Zachód dotyczyła obszaru Niemiec i Holandii jako bezpośrednio związanych z ciągami wodnymi na terenie Polski. Celem jej przeprowadzenia było przeanalizowanie relacji pomiędzy substancją zabudowaną a przestrzenią o charakterze naturalnym i wyciągnięcie wniosków co do sposobu organizacji analogicznych obszarów problemowych na terenie Polski.Po zaznajomieniu się ze stanem i formą wykorzystania walorów frontów wodnych tras śródlądowych Europy Zachodniej przeprowadzono analizę stopnia atrakcyjności polskiego odcinka trasy Wschód - Zachód. Przedmiotem zainteresowania były nie tylko forma i możliwości dostosowania atrakcji turystycznych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego, ale również możliwości pozyskania multimodalnych połączeń tego typu transportu z innymi ośrodkami turystycznymi w kraju, jako forma dodatkowej oferty do wykorzystania w trakcie postoju technologicznego statku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi