Kultura polityczna diaspory polskiej. W: Przemiany cywilizacyjne i kulturo-we. Kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof. Andrzejowi Chodup- skiemu w pięćdziesięciolecie urodzin. Red. A. Żukowski. Olsztyn: Univ. Warm-Mazur.**2002 s. 123-132 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kultura polityczna diaspory polskiej. W: Przemiany cywilizacyjne i kulturo-we. Kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof. Andrzejowi Chodup- skiemu w pięćdziesięciolecie urodzin. Red. A. Żukowski. Olsztyn: Univ. Warm-Mazur.**2002 s. 123-132

Abstrakt

Diaspora polska stanowi jedną z najliczniejszych grup narodowościowych roz-proszonych na świecie. Istotnym wyróżnikiem Polonii jest jej kultura polity-czna, czyli ogół postaw, wartości i wzorów zachowań określających relacjępomiędzy władzą i obywatelem. Cechą kultury politycznej diaspory polskiejjest niezwykłe jej zróżnicowanie. Zauważa się w niej elementy kultury kon-serwatywno-liberalnej, liberalno-demokratycznej, jak i autokratycznej. Obrazkultury determinowany jest wieloma czynnikami, m.in. przyczynami emigracji,rzeczywistością kraju osiedlenia, pozycją zawodową, społeczna i ekonomicznąoraz cechami osobowościowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi