Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono problemy techniczne związane z likwidacją dużego obiektu hydrotechnicznego, stanowiącego utrudnienie nawigacyjne w intensywnie eksploatowanym portowym kanale dostępowym w Porcie Gdańsk. Dwukomorowy dok zlokalizowany przy Nabrzeżu Przemysłowym wybudowano w latach 1970-1972. Komory dokowe służyły do budowy żelbetowych, pływających skrzyń falochronowych, na potrzeby budowanego w tym czasie Portu Północnego. W pracy przedstawiono charakterystykę obiektu wraz z charakterystyką warunków geotechnicznych i hydrostatycznych, przedstawiono przebieg kolejnych etapów prac rozbiórkowych. Na podstawie badań odbiorczych dna przy nabrzeżu oraz badań stanu podłoża przed ścianką szczelną nabrzeża dokonano oceny możliwości zwiększenia głębokości technicznej nabrzeża do rzędnej -10,0 m A. Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych, pracach rewitalizacyjnych oraz badaniach odbiorowych nabrzeże przekazano do eksploatacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 18 razy

Licencja

Copyright (Inżynieria Morska i Geotechnika)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 47 - 56,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W., Pilarska M., Bolt T.: Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 1 (2018), s.47-56
Bibliografia: test
 1. Od strony odwodnej istotną poprawę dała warstwa kruszbetu, zalegająca na rzędnych poniżej głębokości -9,0 m A. otwiera się w nowej karcie
 2. Ocena możliwości zwiększenia głębokości technicznej nabrzeża do rzędnej -10,0 m A. Typowy przekrój przez nabrzeże w stanie po wykonanej rozbiórce doku i rewitalizacji nabrzeża pozostał niezmieniony (patrz rys. 5). W projekcie technologicznym [8] sprawdzono stateczność nabrzeża przy założonej, docelowej głębokości technicznej -10,0 m. Obliczenia przeprowadzono (zgodnie z przepisami) dla głębokości dopuszczalnej ustalonej na rzędnej - 10,5 m, dla ścianki niezabezpieczonej oraz z konstrukcjami zabezpieczającymi. W obliczeniach [8] przyjęto pozostawienie przy ściance szczelnej w dnie przypory z gruzu betonowego. Wyniki obliczeń potwierdziły pełną stateczność nabrzeża. Maksymalny moment zginający wyniósł 408 kNm, a głębokość wbicia ścianki szczelnej okazała się wystarczająca. Proponowana przypora z gruzu betonowego, zgodnie z projektem [8], miała mieć następujące parametry: rzędna góry przypory -7,0 m A, szerokość półki przy ściance nabrzeża 1,5 m, nachylenie skarpy przypory 1:1,5, całkowita szerokość przypory przy dnie kanału 5,0 m. otwiera się w nowej karcie
 3. Podsumowanie Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych, pracach rewitalizacyjnych oraz badaniach odbiorowych nabrzeże przekazano do eksploatacji. Założenia do sposobu eksploatacji określono w projekcie [6] z uwzględnieniem pasa technicznego o głębokości -9,0 m na szerokości 2,5 m wzdłuż ścianki. W zaleceniach powykonawczych zastrzeżono, że eksploatacja powinna przebiegać bez nadmiernych przegłębień przy nabrzeżu powodowanych przez cumujące statki. Wszelkie przegłębienia przekraczające wartość rzędnej -10,5 m powinny być natychmiast usuwane, gdyż mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektu. otwiera się w nowej karcie
 4. Po 4 latach eksploatacji nabrzeża nie stwierdzono jakichkolwiek objawów zagrożenia stateczności, stwierdzono natomiast występujące w jednym miejscu przegłębienie dna. Po usunięciu przegłębienia dopuszczono wyrównanie dna do głębokości -10 m A oraz podczas eksploatacji przeprowadzono uważną kontrolę stateczności nabrzeża i docelowo zabezpieczenie dna przed rozmyciem w pasie technicznym o szerokości 12 m [6]. otwiera się w nowej karcie
 5. LITERATURA otwiera się w nowej karcie
 6. Archiwalna dokumentacja techniczna dotycząca "Zakładu Prefabrykacji Skrzyń falochronowych w Gdańsku", Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors, Gdańsk, 1970-1972
 7. Badania profilu dna przy nabrzeżu oraz atesty czystości dna, 2013 otwiera się w nowej karcie
 8. Badania sondą dynamiczną średnią, Geoset S.C., Gdańsk, 2013 otwiera się w nowej karcie
 9. Ekspertyza techniczna określająca możliwości, warunki i sposób rozbiórki dwu komór dokowych znajdujących się przy Nabrzeżu Przemysłowym w Kanale Kaszubskim w Gdańsku, PPBH "Aquaprojekt" Sp. z o.o., 2000 otwiera się w nowej karcie
 10. Materiały archiwalne -Dokumentacja geologiczno -inżynierska Nr 0513/191 Cz. "B", Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Gdańsku, 1971 otwiera się w nowej karcie
 11. Projekt robót rozbiórkowych komór dokowych Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk, PPBH "Aquaprojekt" Sp. z o.o., 2012 otwiera się w nowej karcie
 12. Projekt technologiczny robót firmy MARTOM Sp. z o.o., Słupsk, 2012/13
 13. Projekt technologiczny wykonania dalszych robót rozbiórkowych komór dokowych przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk. Część I -docelowe i tymczasowe zabezpieczenie stateczności konstrukcji nabrzeża (ścianki szczelnej) wraz z otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi