Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

Abstrakt

Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy okazji autor zwraca uwagę na trudności monitorowania funkcji miast na podstawie dostępnych danych statystycznych. Wyodrębnia 4 typy miast i wiele podtypów. Zwraca uwagę na duże zróżni-cowanie zbioru i możliwość innych grupowań typologicznych. Zwraca też uwagę na zróżni-cowane szanse rozwojowe badanych miast.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych strony 91 - 104
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju// Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych/ ed. eds. Krystian Heffner, Adam Polko. Katowice: , 2010, s.91-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi