Marketing terytorialny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing terytorialny

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Na wstępie scharakteryzowano przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Następnie odniesiono się do kwestii nazewnictwa w obszarze związanym z marketingowym zarządzaniem przestrzenią. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice w charakterystyce i działalności jednostek administracyjnych i przedsiębiorstw. Konkluzje z tej komparacji były punktem wyjścia do rozważań na temat interpretacji pojęcia marketingu terytorialnego. Oprócz prezentacji definicji obowiązującej w pracy przedstawiono także inne ujęcia rozpatrywanego terminu z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Następnie omówiono cele marketingu miejsc. Przyjmując za punkt wyjścia podejście systemowe w interpretacji marketingu przedstawiony został podział marketingu terytorialnego. Jego cechą charakterystyczną jest istnienie - oprócz marketingu zewnętrznego - marketingu wewnętrznego I i II stopnia, czyli w ujęciu ścisłym i szerokim. Podział wynika z faktu istnienia w gminach, powiatach i województwach nie tylko personelu, będącego "klasycznym" adresatem działań w obrębie marketingu wewnętrznego, ale i mieszkańców oraz organizacji działających na danym terenie, czyli "wewnątrz" organizacji, jaką jest samorząd terytorialny. Na zakończenie przedstawiono mieszankę marketingową oraz każdy z pięciu elementów marketingu mix - produkt, cenę, promocję, dystrybucję i personel w formule zaadaptowanej do specyfiki przestrzeni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka regionalna i lokalna strony 266 - 295
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Marketing terytorialny// Gospodarka regionalna i lokalna/ ed. red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut.: Maciej Borsa [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s.266-295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi