Membrane Solid Phase Microextraction - a new concept of sorbent preparation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Membrane Solid Phase Microextraction - a new concept of sorbent preparation

Abstrakt

Opracowano nowy układ sorpcyjny do izolacji i/lub wzbogacania polarnych analitów organicznych z próbek wody z zastosowaniem techniki solid phase microextraction (SPME). Układ bazuje na oddzieleniu sorbentu polarnego od próbki za pomocą membrany hydrofobowej. Próbnik membrane-SPME (M-SPME) sporządzono z zastosowaniem polietylenoglikolu (PEG)o masie cząsteczkowej 20 kDa. Polimer ten jest rozpuszczalny w wodzie i w typowych warunkach prowadzenia ekstrakcji ma właściwości pseudocieczy. W opisanych do tej pory zastosowaniach analitycznych PEG wykorzystywany był w postaci usieciowanego adsorbentu stałego. Przeprowadzone badania wykazały możliwość wykorzystania włókna M-SPME w procedurze przygotowania próbki. Opracowane włóko charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością termiczną co sprawia, że jest możliwość wykorzystania techniki desorpcji termicznej do uwalniania analitów zatrzymanych na włóknie ekstrakcyjnym. Badania porównawcze przeprowadzone z wykorzystaniem mieszaniny fenoli oraz dostępnego handlowo włókna poliakrylowego pokazały wysoką efektywność ekstrakcji opracowanego układu sorpcyjnego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANALYTICAL CHEMISTRY nr 81, strony 7363 - 7367,
ISSN: 0003-2700
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kloskowski A., Pilarczyk M., Namieśnik J.: Membrane Solid Phase Microextraction - a new concept of sorbent preparation// ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 81, nr. iss. 17 (2009), s.7363-7367
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi