Metoda bezkontaktowego wielopasmowego pomiaru emisyjności.**2003, 100 s.30 rys. 6 tab. bibliogr. 86 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /01.07.2003/ Wydz. ETI Promotor: prof. zw. dr hab. inż. K. Chrzanowski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda bezkontaktowego wielopasmowego pomiaru emisyjności.**2003, 100 s.30 rys. 6 tab. bibliogr. 86 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /01.07.2003/ Wydz. ETI Promotor: prof. zw. dr hab. inż. K. Chrzanowski

Abstrakt

W pracy omówiona została metoda bezkontaktowego wielopasmowego pomiaru emi-syjności. Przedstawiona została ogólna koncepcja systemu pomiarowego do bez-kontaktowych pomiarów emisyjności, a także opracowany został matematyczny o-pis elementów systemu. Dla wyznaczenia nieznanych wartości temperatury i e-misyjności obiektu na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych wykorzysta-na została aproksymacja za pomocą liniowej metody najmniejszych kwadratów. Wcelu wykonania obliczeń i przeprowadzenia symulacji komputerowych, napisanezostało oprogramowanie w języku C++ na komputer PC. Oprogramowanie to ko-rzysta z wcześniej opisanych elementów. W oparciu o opracowane oprogramowa-nie zbadany został wpływ poszczególnych elelmentów systemu i czynników za-kłócających na dokładność wyznaczenia emisyjności. Wyniki modelowania zosta-ły potwierdzone na drodze eksperymentalnej. W oparciu o zestawione stanowis-ko pomiarowe wyznaczona została emisyjność wybranych obiektów. Uzyskano dob-rą zgodność wyznaczonych błędów pomiarowych z wynikami modelowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi