Metody i mikrosystemy pomiarowe impedancji do diagnostyki grubowarstwowychpowłok antykorozyjnych.**2003, 104 s. 90 rys. 18 tab. bibliogr. 106 poz. Rozprawa doktorska (04.03.2003 r.), Wydz. ETI. Promotor: prof. dr inż. R. Zielonko. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody i mikrosystemy pomiarowe impedancji do diagnostyki grubowarstwowychpowłok antykorozyjnych.**2003, 104 s. 90 rys. 18 tab. bibliogr. 106 poz. Rozprawa doktorska (04.03.2003 r.), Wydz. ETI. Promotor: prof. dr inż. R. Zielonko.

Abstrakt

Praca jest rozprawą doktorską, której celem było opracowanie nowych metodpomiarowych i procedur diagnostycznych powłok antykorozyjnych, zwłaszczagrubowarstwowych, drogą identyfikacji parametrów impedancyjnych ich modeli(układów zastępczych), nadających się do realizacji praktycznej w mikrosys-temach pomiarowych przeznaczonych do pracy w terenie oraz realizacja przyk-ładowego mikrosystemu pomiarowo-diagnostycznego powłok grubowarstwowych.Wpracy dokonano analizy modeli powłok antykorozyjnych pod kątem ich diagnozo-walności oraz możliwości symplifikacji dla potrzeb diagnostyki. Uwzględnionomodele Beaunierła, Mansfelda i Kendiga, Haruyamy, Miszczyka oraz de Wita. O-mówiono podstawy teoretyczne najczęściej wykorzystywanej w spektroskopii im-pedancyjnej metody strojonego modelu z dopasowaniem widm impedancyjnychCNLS. Posiada ona istotną niedogodność utrudniającą jej stosowanie w diagno-styce powłok antykorozyjnych - dla prawidłowego odwzorowania widma, a więc ipoprawnej identyfikacji parametrycznej powłoki, konieczne jest przeprowadze-nie pomiarów dla wielu częstotliwości. Biorąc jednocześnie pod uwagę charak-ter diagnozowanego obiektu, tj. bardzo dużą rezystancję (rzędu GOhm) zbocz-nikowaną pojemnością, konieczne są pomiary na częstotliwościach niskich ibardzo niskich (rzędu mHz i poniżej), co w połączeniu z poprzednią właściwo-ścią oznacza istotne wydłużenie czasu pomiarów. Dla ominięcia przedstawionejniedogodności metody CNLS zaproponowano dwie nowe metody diagnostyki powłokantykorozyjnych bazujące na przekształceniu biliniowym, które umożliwiaprzedstawienie funkcji układowej wieloparametrowego modelu jako funkcji każ-dego indywidualnego parametru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi