Metodyki zarządzania projektami - przegląd - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyki zarządzania projektami - przegląd

Abstrakt

Opracowanie stanowi krótki przegląd metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. We wstępie opracowania scharakteryzowano zagadnienie sukcesu projektu i zagadnienie metodycznego podej-ścia do zarządzania projektami tak aby osiągnąć zakładany sukces projektu. W ramach metodycz-nego podejścia wyszczególniono grupy metodyk w podziale na metodyki klasyczne i metodyki zwinne, wskazano elementy wyróżniające te dwa podejścia. W ramach metodyk klasycznych tzw. twardych scharakteryzowano kilka metodyk uznawanych za najpopularniejsze w wśród zarządzają-cych projektami. Omówiono między innymi metodykę według PMBoK® Guide, metodyka PRIN-CE2, metodykę Zarządzanie Cyklem Projektu; scharakteryzowano metodykę wg IPMA. W ramach omówienia każdej z metodyk przedstawiono najistotniejsze elementy chrakteryzujące każdą z meto-dyk, np. zestaw procesów występujących w danej metodyce, wykorzystywane narzędzia, mocne i słabe elementy metodyki, elementy wyróżniające, itp. W drugiej części opracowania scharakteryzowano adaptacyjne – zwinne podejście do zarządzania projektami. tj. pokazano miedzy innymi schemat adaptacyjnego podejścia do realizacji projektu, zalety i zagrożenia związane ze stosowaniem tego podejścia. Opracowanie kończą pytania kontrolne

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektem strony 183 - 208
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Metodyki zarządzania projektami - przegląd// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s.183-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi