Micro-Raman spectroscopy in the studies of multiphase separated polyurethanes. [online] W: [Proc.] UTECH Europe 2003 . The International Polyurethane Industry Conference and Exhibition. 25/26/27 March 2003, The Hague, Netherlands. London: Crain Communications Ltd. Dostępny w World Wide Web: http://UTECH-2003.com + wydruk.**2003 [s. 123-130 bibliogr. 41 poz.]Mikro-Ramanowska spektroskopia w badaniach poliuretanów wykazujących separację wielofazową. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Micro-Raman spectroscopy in the studies of multiphase separated polyurethanes. [online] W: [Proc.] UTECH Europe 2003 . The International Polyurethane Industry Conference and Exhibition. 25/26/27 March 2003, The Hague, Netherlands. London: Crain Communications Ltd. Dostępny w World Wide Web: http://UTECH-2003.com + wydruk.**2003 [s. 123-130 bibliogr. 41 poz.]Mikro-Ramanowska spektroskopia w badaniach poliuretanów wykazujących separację wielofazową.

Abstrakt

Przedmiotem badań były trzy próbki poliuretanowe o zawartości 30% segmentówsztywnych otrzymanych z politlenku propylenu, diizocyjanianu difenylometanui butanodiolu. Próbki te wykazują morfologię wielofazową, w której można wy-różnić globule i sferolity rozproszone w matrycy polimerowej.Za pomocą spek-troskopii mikro-Ramana przeprowadzono mikroanalizę chemiczną wszystkich ele-mentów morfologicznych. Stwierdzono odmienny skład chemiczny w globulach.Natomiast matryca i sferolity wykazały porównywalny skład chemiczny.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi