Mikrostruktura i właściwości magnetyczne stali dupleks poddanej obróbce cieplnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikrostruktura i właściwości magnetyczne stali dupleks poddanej obróbce cieplnej

Abstrakt

Przedstawiono wyniki wstępnych badań mających na celu ocenę przydatności metod badań magnetycznych do oceny zmian w strukturze stali dupleks. Badania przeprowadzono na seriach próbek wykonanych ze stali typu dupleks AVESTA 2205, wyżarzanych w temperaturach 500 - 900ºC w przedziale czasu od 6 min. do 100 godzin. Skład fazowy określano za pomocą mikroskopii optycznej z wykorzystaniem mikroskopu Leica. Badania magnetyczne polegały na pomiarze siły przyciągania magnesu trwałego do próbki oraz pomiarze pętli histerezy natężenia efektu Barkhausena. Obróbka cieplna powodowała rozpad fazy ferrytycznej i tworzenie faz międzymetalicznych. Stwierdzono bardzo dobrą korelację ilościową między zawartością fazy ferrytycznej siłą przyciągania magnesu oraz korelację jakościową z natężeniem efektu Barkhausena Dowodzi to zasadności wykorzystania obu metod magnetycznych do kontrolowania i stanu mikrostruktury i stanu naprężeń stali dupleks.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 4 - 7,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Łabanowski J., Topolska S., Piotrowski L., Chmielewski M.: Mikrostruktura i właściwości magnetyczne stali dupleks poddanej obróbce cieplnej// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. Nr 19 (2009), s.4-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi