Model zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych

Abstrakt

W rozprawie poruszono problem skutecznego zarządzania projektami informatycznymi zorientowanymi na zapewnienie wysokiej jakości użytkowej produktu. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie głównych czynników sukcesu oraz czynników porażek występujących wśród wybranych projektów IT. W trakcie moderowanych wywiadów z kierownikami projektów poznano ich opinie na temat przyczyn niepowodzeń oraz czynników determinujących sukces projektu. Przeprowadzono analizę studium przypadków wybranych projektów informatycznych na podstawie dokumentacji projektowej. Badania te skupiały się one wokół różnorodnej organizacji udziału użytkownika w projekcie. Zebrane na tym etapie informacje pozwoliły na identyfikację i wybór docelowych zmiennych oraz atrybutów, które wpływają na jakość użytkową produktów informatycznych oraz jakość procesu. Jednocześnie posłużyły one do budowy modelu zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych. Zbudowany model zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych został poddany weryfikacji z użyciem danych pochodzących z elektronicznego kwestionariusza ankietowego, rozesłanego do różnych uczestników projektów. Zebrane w ten sposób dane poddano najpierw analizie jakościowej z użyciem metody triangulacji. Pozwoliła ona na weryfikację zmiennych modelu oraz wskazała bezpośrednie związki występujące w przyjętym modelu badawczym. Następnie przeprowadzono analizę ilościową z wykorzystaniem testu nieparametrycznego metodą chi-kwadrat dla zmiennych nominalnych. Celem tej analizy była ostateczna weryfikacja związków występujących pomiędzy wybranymi zmiennymi modelu oraz ocena siły ich wzajemnego oddziaływania. Wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych potwierdzają słuszność przyjętych hipotez badawczych rozprawy oraz pozwalają stwierdzić, że istnieje istotny bezpośredni związek pomiędzy: • typem wytwarzanego produktu, a udziałem użytkowników końcowych w projekcie; • jakością procesu, a udziałem firm zewnętrznych w projekcie informatycznym; • jakością procesu, a doświadczeniem kierownika projektu w zakresie realizacji projektów informatycznych. • jakością użytkową produktu, a udziałem użytkowników końcowych w projekcie; • jakością procesu, a udziałem użytkowników końcowych w projekcie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi