Modelowanie procesów oscylacyjnych w układach z membraną ciekłą i kationowym surfaktanetm = Modeling of oscillation processes in systems with liquid membrane and cationic surfactant - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie procesów oscylacyjnych w układach z membraną ciekłą i kationowym surfaktanetm = Modeling of oscillation processes in systems with liquid membrane and cationic surfactant

Abstrakt

Badano mechanizm oscylacji róznicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi trójfazowego układu z membraną ciekłą zawierającą kwas pikrynowy rozpuszcony w nitrobenzenie. Wodna faza donorowa zawierała kationowy surfaktant (bromek heksadecylotrimetyloamoniowy) i etanol. Faza akceptorowa składała się z wodnego roztworu sacharozy. Mechanizm sugeruje, że gwałtowna adsorpcja i desorpcja surfaktantu na granicy fazy akceptorowej z membraną ciekłą poprzedzona dyfuzją odpowiada za obserowoane oscylacje. Przebieg zachodzących oscylacji opisano za pomocą czterech nieliniowych równań różniczkowych. Określono siedem stałych szybkości poprzez ich dopasowanie na postawie analizy elementów składowych mechanizmu. Wykazano za pomocą numerycznej symulacji, że zaproponowany mechanizm może tłumaczyć obserwowane oscylacje w badanym układzie z membraną ciekłą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska strony 239 - 247
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Nagy B.: Modelowanie procesów oscylacyjnych w układach z membraną ciekłą i kationowym surfaktanetm = Modeling of oscillation processes in systems with liquid membrane and cationic surfactant// Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska/ ed. [red. tomu: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska. (Lublin: Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo), 2006, s.239-247
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi