MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

Abstrakt

Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy będące efektem ich działalności. Coraz szersze uznanie zyskują ruchy otwartego dostępu (ang. open access) wpisujące się w szerszą inicjatywę otwartej nauki (ang. open science) i będące odpowiedzią na problemy z dostępem do wyników przeprowadzanych badań. Politechnika Gdańska rozpoczęła realizację projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy, w ramach którego będzie udostępniać w trybie otwartego dostępu opracowane na Uczelni zasoby nauki. Platforma MOST Wiedzy to nowoczesne rozwiązanie technologiczne zintegrowane z licznymi zewnętrznymi systemami. Zapewnienie odpowiedniej jakości przetwarzanych danych oraz szeroka otwartość i dostępność zgromadzonych na platformie MOST Wiedzy zasobów w znacznym stopniu usprawni przepływ wiedzy, będzie promować potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny Uczelni oraz ułatwi nawiązywanie relacji na linii nauka-nauka i nauka-biznes, a w efekcie powstawanie nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym i komercyjnym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 108 - 116,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lubomski P.: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 2(14) (2017), s.108-116
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi