Nauczyciel a przestrzeń - mapa nauczycielskich miejsc znaczących - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczyciel a przestrzeń - mapa nauczycielskich miejsc znaczących

Abstrakt

Głównym problemem podejmowanym w tekście, jest próba badania pracy nauczycieli w dość nietypowym ujęciu, a mianowicie w relacji do świata materialnego, czyli określenie przestrzeni i miejsc istotnych dla nauczycieli w kontekście ich pracy i rozwoju zawodowego. Kluczowymi są kategorie przestrzeni oraz miejsca (zarówno w obszarze szkoły, jak i poza nią) będące punktem odniesienia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Materiał empiryczny pozyskano metodą jakościową, w oparciu o technikę narracyjnego wywiadu biograficznego. W rezultacie podjętych czynności badawczych powstała mapa „nauczycielskich miejsc znaczących”, stanowiących kontekst a zarazem i jedno ze źródeł specyfiki zawodu nauczyciela.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 170 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Wydawnictwo Adam Marszałek 2012)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Kognitywistyka i Media w Edukacji strony 78 - 87,
ISSN: 1643-6938
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Nauczyciel a przestrzeń - mapa nauczycielskich miejsc znaczących// Kognitywistyka i Media w Edukacji. -., nr. 2 (2012), s.78-87
Bibliografia: test
 1. wychowawczy oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Niech zakończeniem i pod- sumowaniem powyższego tekstu stanie się właśnie swego rodzaju mapa miejsc istotnych i znaczących dla nauczycieli (zarówno w obrębie budynku szkoły, jak i poza nią), stanowiących kontekst ich działań zawodowych, będących dla nich punktem odniesienia. Być może okaże się ona pomocna w lepszym zrozumieniu charakteru pracy i specyfi ki profesji nauczycielskiej, którą badać należy również właśnie w relacji do tychże miejsc. Literatura:
 2. B. Jałowiecki, Człowiek i przestrzeń [w:] Socjologia. Problemy podstawowe, Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Warszawa 1991.
 3. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicz- nej, Warszawa 2002.
 4. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998.
 5. M. Mendel, Miejsca rodziców w przestrzeni szkoły [w:] Pedagogika miejsca, M. Mendel (red.), Wrocław 2006.
 6. M. Mendel, Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa [w:] Pedagogi- ka miejsca, M. Mendel (red.), Wrocław 2006. otwiera się w nowej karcie
 7. A. Męczkowska, Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refl eksji pe- dagogicznej, [w:] Pedagogika miejsca, M. Mendel (red.), Wrocław 2006.
 8. A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002. otwiera się w nowej karcie
 9. I. Sagan, Ludzie i ich miejsca w geografi i postmodernistycznej [w:] Różnica, toż- samość, edukacja. Szkice z pogranicza, T. Szkudlarek (red.), Kraków 1995.
 10. T. Szkudlarek, Miejsce, przemieszczenie, tożsamość [w:] Pamięć, miejsce, obec- ność. Współczesne refl eksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, J.P. Hudzik, J. Mizińska (red.), Lublin 1997.
 11. T. Szkudlarek, Parcelacje. Topografi e społeczeństwa wiedzy [w:] Pedagogika miejsca, M. Mendel (red.), Wrocław 2006.
 12. T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 2009.
 13. Y.-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987. otwiera się w nowej karcie
 14. A. Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.
 15. J. Wódz, Zjawisko lokalności jako przedmiot badań socjologicznych [w:] Tożsa- mość kulturowa mieszkańców starych dzielnic miast Górnego Śląska, W. Świątkiewicz, K. Wódz (red.), Wrocław 1991.
 16. J. Załęcki, Przestrzeń społeczna Gdańska w świadomości jego mieszkańców. Stu- dium socjologiczne, Gdańsk 2003.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi