Ocena Studium Podyplomowego z perspektywy roku. W: Informatyczne przygoto-wanie nauczucieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy. Red. J. Migdałek, B. Kędzierska. Kraków: Rabid**2003 s. 473-479, 4 rys. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena Studium Podyplomowego z perspektywy roku. W: Informatyczne przygoto-wanie nauczucieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy. Red. J. Migdałek, B. Kędzierska. Kraków: Rabid**2003 s. 473-479, 4 rys.

Abstrakt

W referacie przedstawiono problematykę kształcenia nauczycieli w zakresieinformatyki i technologii informacyjnej na studiach podyplomowych. Omówionowyniki ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Studium Podyplomowego ''Zin-tegrowana Edukacja Informatyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum: realizo-wanego w latach 2000/2001 w ramach III edycji grantów MEN, której celem byłozebranie opinii na temat zawartości merytorycznej oraz przydatności w prak-tyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych na Studium. Ponadto zebranoopinie na temat preferencji dotyczących trybu nauczania na Studium - zdalne-go lub stacjonarnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi