Ocenka sily celi, sozdavaemoj ryboj, s pomos´– statistiki mnogokratnyh Šho. Akusticeskij zurnal.**2002 t. 48 nr 2 s. 239-247, 9 rys. bibliogr. 4 poz. Estymacja siły celu ryb z zastosowaniem statystyki wielokrotnych ech. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocenka sily celi, sozdavaemoj ryboj, s pomos´– statistiki mnogokratnyh Šho. Akusticeskij zurnal.**2002 t. 48 nr 2 s. 239-247, 9 rys. bibliogr. 4 poz. Estymacja siły celu ryb z zastosowaniem statystyki wielokrotnych ech.

Abstrakt

W pracy przedstawionosposób określania statystycznych właściwości charakte-rystyki wiązki systemu hydroakustycznego z uwzględnieniem możliwości poja-wienia się ech wielokrotnych od jednej ryby. Przedstawiono modele obejmującedwa teoretyczne przypadki związane z wzajemnym ruchem statku i pojedynczejryby i pokazano, że posiadają one zbliżone właściwości statystyczne. Rozwa-żania teoretyczne potwierdzone są analizą przykładowych danych pochodzącychz przeszukiwań akustycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 3 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Authors)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Rok wydania:
2002
Bibliografia: test
  1. ÁÌ ‡˜ÂÌË  ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl  ‡‚ÌÓ 5.3. ëΉÛÂÚ ÓÚÏÂ- ÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì ‡ Ô ‡ÍÚËÍ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ÒÎÓÊÌÓ ÔÓ- ‚‰ÂÌË ˚· ÏÓÊÂÚ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚ ‡Ú¸Òfl ÍÓÏ·ËÌ ‡ˆË- ÂÈ ÏÓ‰ÂÎÂÈ 1 Ë 2 ËÁ-Á ‡ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ"Ó ‰‚ËÊÂÌËfl ˚·˚ Ë ÒÛ‰Ì ‡. åÓ‰Âθ 2 Ò  ‡‚ÌÓÏÂÌ˚Ï  ‡ÒÔ‰Â- ÎÂÌËÂÏ Û"Î ‡ ÔÂÂÒ˜ÂÌËfl Ô‰ÒÚ ‡‚ÎflÂÚ ·ÓΠ"ÒÎÛ˜ ‡ÈÌÛ˛" ÒËÚÛ ‡ˆË˛, ˜ÂÏ ÏÓ‰Âθ 1 Ò ÒËÌÛÒÓË- ‰ ‡Î¸Ì˚Ï  ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂÏ Û"Î ‡ ÔÂÂÒ˜ÂÌËfl. ÑÎfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl  ‡Á΢ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú ‡Ú ‡ı, ÔÓÎÛ- ÂÌÌ˚ı ÔË ‰‚Ûı ‚˚¯ÂÛÔÓÏflÌÛÚ˚ı Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌË- flı ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌÓ"Ó ı ‡ ‡ÍÚÂ ‡ ˝ıÓ, ËÒ- ÔÓθÁÓ‚ ‡ÎËÒ¸ ‰‚ ‡  ‡Á΢Ì˚ı ÏÂÚÓ‰ ‡. èÂ‚˚È ËÁ ÌËı -˝ÚÓ  ‡ÁÎÓÊÂÌË ÔÓ ÓÒÓ·˚Ï ÚÓ˜Í ‡Ï ‚ ÓÍ- ÌÂ(êéíé) Ò ÌÂÌÛ΂˚Ï Ó" ‡Ì˘ÂÌËÂÏ. ä ‡Í ÔflÏÓÈ ÏÂÚÓ‰  ‡Ò˜ÂÚ ‡ ÓÌ Ô‰ÒÚ ‡‚ÎflÂÚ ÍÎ ‡ÒÒ˘ÂÒÍËÈ ÔÓ‰- ıÓ‰ Í  ‡Á¯ÂÌ˲ ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ËÌÚÂ" ‡ÎÓ‚. ÇÚÓÓÈ ÏÂÚÓ‰ ·ÓΠÒÎÓÊÌ˚È -Ï ‡Í- ÒËÏËÁ ‡ˆËfl ÓÊˉ ‡ÌËfl Ë Ò"Î ‡ÊË‚ ‡ÌË (åéë) -ÓÒÌÓ- ‚ ‡Ì Ì ‡ ËÚÂ ‡ˆËÓÌÌÓÏ ‡Î"ÓËÚÏ ÒÓ ÒÚ ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË- ÏË Ó" ‡Ì˘ÂÌËflÏË Ë Ô‰ÒÚ ‡‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ Ì ‡‰ÂÊ- Ì˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‰Îfl ¯ÂÌËfl Ó· ‡ÚÌ˚ı Á ‡‰ ‡˜ [5].
  2. êÂÁÛÎ¸Ú ‡Ú˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ÔË Ó·˚˜ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂ- ÏÓÏ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËË Ó ÒÚ ‡ÚËÒÚËÍ ÌÂÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌÓ- "Ó ˝ıÓ ÔÓÍ ‡Á ‡Ì˚ Ì ‡ ËÒ. 8, ‡ ÂÁÛÎ¸Ú ‡Ú˚ ‰Îfl ÒÚ ‡ÚË- ÒÚËÍË ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌÓ"Ó ˝ıÓ ÔÓÍ ‡Á ‡Ì˚ Ì ‡ ËÒ. 9. 9. áÄäãûóÖçàÖ àÚ ‡Í, ÔÓ ‡Ì ‡ÎËÁËÓ‚ ‡Ì˚ ‰‚ ‡  ‡Á΢Ì˚ı ÔÓ‰- ıÓ‰ ‡ Í ÒÚ ‡ÚËÒÚËÍ ˝ıÓ-ÒΉӂ ˚·˚ ÔË  ‡Ò˜ÂÚ îèÇ ‰Ë ‡" ‡ÏÏ˚ Ì ‡Ô ‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË. ÖÒÎË ‰ ‡ÌÌ˚ ËÁÏÂÂÌËÈ ÒÓ‰ÂÊ ‡Ú ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ ˝ıÓ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ˚·˚, Ó·˚˜ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÓÍ ‡Á˚‚ ‡ÂÚ- Òfl Ì ‡‰ÂÍ‚ ‡ÚÌ˚Ï. èËÒÛÚÒÚ‚Ë ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ı ˝ıÓ ‚ ÒΉ ‡ı ˚·˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓ ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ó· ‡·ÓÚÍ ‰ ‡ÌÌ˚ı, ÍÓÚÓ ‡fl ÛÍ ‡ÊÂÚ Ì ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚ ‡ÌËfl ÒÚ ‡ÚËÒ- ÚËÍË ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ı ˝ıÓ ‚ ˚·ÌÓÏ ÒΉÂ. êÂÁÛθ- Ú ‡Ú˚, Ô‰ÒÚ ‡‚ÎÂÌÌ˚ ‚ ÒÚ ‡Ú¸Â, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÒ- ÔÓθÁÓ‚ ‡Ú¸ ÒÚ ‡ÚËÒÚËÍÛ ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ı ˝ıÓ ‰Îfl  ‡Ò˜ÂÚ ‡ îèÇ ‰Ë ‡" ‡ÏÏ˚ Ì ‡Ô ‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË. è‰ÒÚ ‡‚ÎÂÌ˚ Ú ‡ÍÊ ÂÁÛÎ¸Ú ‡Ú˚ ËÒÔÓθÁÓ‚ ‡- ÌËfl ‰‚Ûı  ‡ÁÌ˚ı Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ó ÒÚ ‡ÚËÒÚËÍ ıÓ-ÒΉӂ ˚·˚ ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌËË ÒËÎ˚ ˆÂÎË Ë ‰ÎËÌ˚ Ó· ‡ÚÌÓ"Ó  ‡ÒÒÂflÌËfl ÓÚ ÒÍÓÔÎÂÌËfl ˚·Ë ÒıÓ‰fl ËÁ ‰ ‡ÌÌ˚ı Ó‰ÌÓÎۘ‚˚ı ËÁÏÂÂÌËÈ. ÑÎfl ÒÎÛ˜ ‡fl ÍÓ"‰ ‡ ‰ ‡ÌÌ˚Â, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ÔË ËÁÏÂÂÌË- flı, ÒÓ‰ÂÊ ‡Ú ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ ˝ıÓ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ˚·˚, Ô‰Π‡" ‡ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚ ‡Ú¸ ·ÓΠ‡‰ÂÍ‚ ‡ÚÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰. èËÒÛÚÒÚ‚Ë ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ı ˝ıÓ-ÒΉӂ ˚·˚ ·˚ÎÓ ÔÓ‚ÂÂÌÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓ ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛- ÂÈ Ó· ‡·ÓÚÍ ‰ ‡ÌÌ˚ı, ‰ ‡˛˘ÂÈ  ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËẪ ËÒÎ ‡ ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ı ˝ıÓ-ÒË"Ì ‡ÎÓ‚ ‚ ÒΉ ‡ı ˚·˚. êÂÁÛÎ¸Ú ‡Ú˚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÒÔÓθÁÓ‚ ‡Ú¸ ÒÚ ‡ÚËÒÚËÍÛ ÏÌÓ"ÓÍ ‡ÚÌ˚ı ˝ıÓ ‰Îfl  ‡Ò˜ÂÚ ‡ ‰Ë ‡" ‡ÏÏ˚ Ì ‡- Ô ‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË [3].
  3. àÁ ËÒ. 8 Ë 9 ‚ˉÌÓ, ˜ÚÓ Ó· ‡ ÏÂÚÓ‰ ‡ ¯ÂÌËfl Ó·-  ‡ÚÌÓÈ Á ‡‰ ‡˜Ë  ‡·ÓÚ ‡˛Ú ÎÛ˜¯Â, ÍÓ"‰ ‡ Ò‰ÂÎ ‡ÌÔ Ó‰ıÓ‰fl˘Ë Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl. ëΉÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ÎÂÌËË ‰ÎËÌ˚ Ó· ‡ÚÌÓ"Ó  ‡ÒÒÂflÌËfl, ˜ÚÓ ÍÓÚÓ ‡fl, ÒÛ‰fl ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï  ‡Ò˜ÂÚ ‡Ï, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓΠÌÂÍÓÂÍÚÌÓ Á ‡‰ ‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ ‡ˆËË. éˆÂÌÍË, Ô‰- ÒÚ ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì ‡ ËÒ. 8, Ô‰ÔÓÎ ‡" ‡ÎË Ì ‡Î˘Ë ·Óθ- Ó"Ó ˜ËÒÎ ‡ Ó˜Â̸ ÏÂÎÍËı ˚·. èÓÒΠÔÓ‚ÂÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‚ÛıÎۘ‚˚ı ‰ ‡ÌÌ˚ı ˝ÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ ÓÍ ‡Á ‡Î- Òfl Ì‚ÂÌ˚Ï. Ç ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÂÁÛÎ¸Ú ‡Ú˚, Ô‰ÒÚ ‡‚- ÎÂÌÌ˚Â Ì ‡ ËÒ. 9, flÒÌÓ ÛÍ ‡Á˚‚ ‡˛Ú Ì ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚ ‡- ÌË ӉÌÓÈ "ÛÔÔ˚ ·Óθ¯Ëı ˚· Ë ‰Û"ÓÈ ÏÂ̸¯ÂÈ "ÛÔÔ˚ ·ÓΠÏÂÎÍËı ˚· (Ò ËÒÔÓθÁÓ‚ ‡ÌËÂÏ ÏÂ- ÚÓ‰ ‡ êéíé). á ‡ÏÂÚËÏ Ú ‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ÏÂÚÓ‰ åéë ÏÓ- ÊÂÚ ˜ÂÁÏÂÌÓ Ò"Î ‡‰ËÚ¸ îèÇ Ë ÒÓÁ‰ ‡Ú¸ ‚Ô˜ ‡ÚÎÂ- ÌË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓÈ "ÛÔÔ˚ ˚·. ëèàëéä ãàíÖêÄíìêõ
  4. Kieser R., Mulligan T.J. Analysis of echo counting data: a model // Can. J. Fish Aquat. Sci., 1984. V. 41. P. 451- 458. otwiera się w nowej karcie
  5. Stepnowski A., Moszynski M. Inverse problem solution techniques as applied to indirect in situ estimation of fish target strength // J. Acoust. Soc. Amer. 2000. V. 107. P. 2554-2562. otwiera się w nowej karcie
  6. Moszynski M. Main lobe approximation for the target strength inverse problem, in Proceedings of the Fourth European Conference on Underwater Acoustics, Rome, Italy. 1998. V. 2. P. 939-944. otwiera się w nowej karcie
  7. Moszynski M., Stepnowski A. The statistics of fish echo traces for beam pattern PDF calculation in Proceedings of the Fifth European Conference on Underwater Acous- tics, Lyon, France, 2000. otwiera się w nowej karcie
  8. Hedgepeth J.B., Gallucci V.F., O'Sullivan, Thorne R.E. An expectation maximization and smoothing approach for indirect acoustic estimation of fish size and density // ICES J. Marine Sci., 1999. V. 56. P. 36-50. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi