Oceny środowiskowe narzędziem integrowania celów rozwoju miast" [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oceny środowiskowe narzędziem integrowania celów rozwoju miast" [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych

Abstrakt

Artykuł prezentuje system ocen środowiskowych (strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, SOOŚ i oceny pojedynczych przedsięwzięć, OOŚ) jako narzędzie, które można stosować do równoważenia i integrowania celów rozwoju społeczno-gospodarczego miast z celami ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (w tym estetycznych i znaczeń tkwiących w przestrzeni). System SOOŚ/OOŚ może być wykorzystywany przy łagodzeniu konfliktów w układach złożonych, jakimi są obszary metropolitarne, gdzie występują liczne uwarunkowania rozwojowe i sprzeczne interesy. Specyficznymi cechami czyniącymi z ocen środowiskowych narzędzie umożliwiające godzenie różnie formułowanych potrzeb są: kompleksowość, interdyscyplinarność, jawność, działanie ponad podziałami administracyjnymi, w skalach od lokalnej do globalnej, stosowanie powszechnie w praktyce w przypadku przedsięwzięć i planów przestrzennych oraz skuteczność (promowanie działań prewencyjnych wyprzedzająco w stosunku do decyzji, gdy nie jest za późno na wprowadzenie zmian). W odniesieniu do integracji celów rozwoju miast zaprezentowano narzędzie szczególnie przydatne w ramach OOŚ, jakim jest metoda oceny planowanych inwestycji względem otoczenia pod kątem badania sąsiedztwa zarówno funkcji, form jak i znaczeń, zapewniająca ujęcie holistyczne dzięki równoczesnej ocenie wielu aspektów. Nowa metoda, sprzyjająca kompleksowej ocenie uwarunkowań rozwoju i możliwości minimalizowania jego skutków oraz pomagająca ustalić hierarchię potrzeb i celów, została zaprezentowana na przykładzie planowanej obwodnicy północnej Aglomeracji Gdańskiej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Oceny środowiskowe narzędziem integrowania celów rozwoju miast" [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi