Ochrona wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych na przykładzie Potoku Oliwskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych na przykładzie Potoku Oliwskiego

Abstrakt

Zatoka Gdańska stanowi akwen szczególnie narażony na dopływ zanieczyszczeń, z uwagi na lokalizację aglomeracji trójmiejskiej oraz mniejszych miejscowości, zrzuty ścieków oczyszczonych z kilkunastu oczyszczalni oraz dopływ Wisły niosącej zanieczyszczenia z głębi kraju. Jednocześnie Zatoka stanowi zbiornik niezwykle wartościowy przyrodniczo oraz ceniony przez turystów. Konieczność ochrony Zatoki Gdańskiej przed dopływem zanieczyszczeń regulują również przepisy i porozumienia międzynarodowe, w tym Konwencja zanieczyszczeń ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego oraz Ramowa Dyrektywa Wodna UE. Źródła zanieczyszczeń dopływających do Zatoki Gdańskiej w rejonie Trójmiasta można podzielić na trzy grupy: odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gdańsku i w Gdyni, zanieczyszczenia odprowadzane wraz z wodami Wisły oraz zanieczyszczenia odprowadzane przez lokalne potoki spływające z Wysoczyzny Gdańskiej i uchodzące do Zatoki Gdańskiej w rejonie Trójmiasta. Lokalna sieć hydrograficzna na terenie Gdańska jest dość rozbudowana, ze względu na charakterystyczne ukształtowanie terenu. W strefie krawędziowej Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego znajduje się wiele źródeł dających początek potokom, z których najważniejsze to Potok Oruński, Strzyża oraz Potok Oliwski. Potoki te, mające swój początek w strefie przylegającej do obszaru aglomeracji gdańskiej, płyną następnie przez tereny podlegające coraz bardziej intensywnej urbanizacji. Sprzyja to przedostawaniu się do nich zanieczyszczeń, których źródłem są spływy powierzchniowe, a także nielegalne odprowadzanie ścieków sanitarnych np. z terenów ogródków działkowych. Do niedawna największe zagrożenie stanowiły zanieczyszczenia biogeniczne, czyli azot i fosfor, a także zawiesina ogólna oraz substancje ropopochodne. Obecnie poważne zaniepokojenie wzbudzają pojawiające się w środowisku związki takie jak farmaceutyki, hormony, antybiotyki W artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki monitoringu wód Potoku Oliwskiego, będącego bezpośrednim dopływem Zatoki w Gdańskiej, którego ujście znajduje się w dzielnicy Jelitowo, słynącej z plaż i kąpielisk. Przedyskutowano potencjalne źródła zanieczyszczeń, z uwzględnieniem nowopojawiających się zanieczyszczeń oraz przedstawiono plan monitoringu wód potoku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód strony 433 - 444
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M.: Ochrona wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych na przykładzie Potoku Oliwskiego// Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód/ ed. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż -Walkowiak, Andrzej Urbaniak Poznań, Kudowa Zdrój: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 2016, s.433-444
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi