Oczyszczalnie hydrofitowe jako wdrożenie założeń idei gospodarki o obiegu zamkniętym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczalnie hydrofitowe jako wdrożenie założeń idei gospodarki o obiegu zamkniętym

Abstrakt

Gospodarka realizowana w obiegu zamkniętym ma na celu minimalizację wpływu na środowisko w procesie wytwarzania produktów przez wybór odpowiednich składników oraz sposobu i procesów projektowania umożliwiających powtórne wykorzystanie produktów ubocznych. Pakiet działań polegających na wdrożeniu wyżej wymienionych założeń przyjęła Komisja Europejska w dn. 2 grudnia 2015 roku. W ideę gospodarki zamkniętej bardzo dobrze wpisują się systemy hydrofitowe stosowane w gospodarce komunalnej między innymi do oczyszczania wód i ścieków oraz odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia systemów hydrofitowych jako nowych, istotnych elementów w kreowaniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym ("circular economy"). Systemy hydrofitowe obecnie są powszechnie akceptowane jako technologia wykorzystywana przede wszystkim do oczyszczania różnego rodzaju ścieków i jako systemy ochrony wód oraz obiekty do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych. Jednak wraz ze zmianą podejścia i ukierunkowania się na gospodarkę o obiegu zamkniętym przed tego typu systemami stawiane są nowe cele i wymagania. Te wymagania dotyczyć będą miedzy innymi ponownego wykorzystania wody (oczyszczanie ścieków szarych, oczyszczanie i magazynowanie wody deszczowej, usuwanie trwałych zanieczyszczeń organicznych o niskich stężeniach, doczyszczanie ścieków po procesie oczyszczania jako trzeci stopień), odzysku związków biogennych (produkcja nawozów z osadów ściekowych, wstępne oczyszczenie ścieków przed fertygacją, odzysk związków fosforu ze ścieków za pomocą nowych wypełnień zapewniających efektywną adsorpcję), produkcji energii (systemy hydrofitowe do oczyszczania wód pofermentacyjnych czy miejsca do produkcji biomasy) oraz tworzenia ekosystemów na terenach miejskich. Spełnienie wymienionych kryteriów jest możliwe przy zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji systemów hydrofitowych lub ich połączenia z innymi, dostępnymi technologiami, dzięki którym mogą być bardziej efektywne i opłacalne pod względem ekonomicznym w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami. Pełne wykorzystanie potencjału obiektów hydrofitowych w gospodarce o obiegu zamkniętym jest dosyć trudne i wymaga przede wszystkim zmiany sposobu myślenia oraz podejścia do dostarczania i wykorzystania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Konieczne są jednak dalsze badania i udoskonalania, które będą stanowić nowe narzędzia, aby móc w pełni wykorzystać istniejące możliwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 185 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Rocznik Ochrona Środowiska nr 20, strony 1350 - 1371,
ISSN: 1506-218X
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M.: Oczyszczalnie hydrofitowe jako wdrożenie założeń idei gospodarki o obiegu zamkniętym// Rocznik Ochrona Środowiska. -Vol. 20, (2018), s.1350-1371
Bibliografia: test
 1. Barbera, A.C., Cirelli, G.L., Cavallaro, V., Di Silvestro, I., Pacifici, P., Castiglione, V., Toscano, A., Milani, M. (2009). Growth and biomass pro- duction of different plant species in two different constructed wetland sys- tems in Sicily, Desalination, 247, 130-137. otwiera się w nowej karcie
 2. Boruszko, D., Dąbrowski, W., Malinowski, P. (2017). Organic matter and heavy metals content modeling in sewage sludge treated with reed bed system, E3S Web Conf., 22, DOI: 10.1051/e3sconf/20172200021. otwiera się w nowej karcie
 3. Boutin, C., Prost-Boucle, S., Boucher, M. (2010). Robustness of vertical reed bed filters facing loads variations: The particular case of campsites, Inter- national Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Oc- tober 4-8 2010, Venice, Italy, 1, 177-184. otwiera się w nowej karcie
 4. Braungart, M., McDonough, W., Bollinger, A. (2007). Cradle-to-cradle design: creating healthy emissions -a strategy for eco-effective product and sys- tem design. Journal of Cleaner Production, 15(13-14), 1337-1348. otwiera się w nowej karcie
 5. Chojnicka, A., Gajewska, M. (2014). Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych, projektowanie wg zasad francuskich. Rynek Instalacyj- ny, 11, 69-74.
 6. Ciria, M.P., Solano, M.L., Soriano, P. (2005). Role of Macrophyte Typhalatifolia in a Constructed Wetland for Wastewater Treatment and Assessment of Its Potential as a Biomass Fuel, Biosystems Engineering, 92(4), 535-544; doi:10.1016/j.biosystemseng.2005.08.007. otwiera się w nowej karcie
 7. Dąbrowski, W., Karolinczak, B., Gajewska, M., Wojciechowska, E. (2017). Application of subsurface vertical flow constructed wetlands to reject wa- ter treatment in dairy wastewater treatment plant. Environmental Technol- ogy, 38(2), 175-182. otwiera się w nowej karcie
 8. Fletcher, T.D., Shuster, W., Hunt, W.F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., Trowsdale, S., Barraud, S., Semadeni-Davies, A., Bertrand-Krajewski, J.L. and Mikkelsen, P.S. (2015). SUDS, LID, BMPs, WSUD and more-The evolution and application of terminology surrounding urban drainage. Ur- ban Water Journal, 12(7), 525-542. otwiera się w nowej karcie
 9. Gajewska, M., Obarska-Pempkowiak, H. (2011). Efficiency of pollutant remov- al by five multistage constructed wetlands in a temperate climate. Envi- ronment Protection Engineering, 37(3), 27-36.
 10. Gross, A., Shmueli, O., Ronen, Z. and Raveh, E. (2007) Recycled vertical flow constructed wetland (RVFCW) -a novel method of recycling greywater for irrigation in small communities and households, Chemosphere, 66(5), 916-923. otwiera się w nowej karcie
 11. Hsu, C.B., Hsieh, H.L., Yang, L., Wu, S.H., Chang, J.S., Hsiao, S.C., Su, H.C., Yeh, C.H., Ho, Y.S. and Lin, H.J. (2011). Biodiversity of constructed wet- lands for wastewater treatment, Ecological Engineering, 37(10), 1533-1545. otwiera się w nowej karcie
 12. Kantawanichkul, S. (2009). Newsletter, No. 35, November 2009. IWA Special- ist Group on Use of Macrophytes in Water Pollution Control. otwiera się w nowej karcie
 13. Karolinczak, B., Dąbrowski, W. (2017). Effectiveness of septage pre-treatment in vertical flow constructed wetlands. Water Science & Technology, 77, 2544-2553. otwiera się w nowej karcie
 14. Karolinczak, B., Miłaszewski, R., Sztuk, A. (2015). Analiza efektywności kosz- towej różnych wariantów technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 726-746.
 15. Kołecka, K, Gajewska, M., Obarska-Pempkowiak, H., Rohde, D. (2017). Inte- grated dewatering and stabilization system as an environmentally friendly technology in sewage sludge management in Poland, Ecological Engineer- ing, 98, 346-353. otwiera się w nowej karcie
 16. Kołecka, K., Obarska-Pempkowiak, H. (2008). The quality of sewage sludge stabilized for a long time in reed basins. Environmental Protection Engi- neering, 34(3), 13-20. otwiera się w nowej karcie
 17. Kołecka, K., Obarska-Pempkowiak, H. (2013). Potential fertilizing properties of sewage sludge treated in the Sludge Treatment Reed Beds (STRB). Water Science &Technology, 68(6), 1412-1418. otwiera się w nowej karcie
 18. Komisja Europejska (2015). Komunikat prasowy. http://europa.eu/rapid/press- release_IP-15-6203_pl.htm (02.12.2015).
 19. Jóźwiakowski, K., Gajewska, M., Pytka, A., Marzec, M., Gizińska-Górna, M., Jucherski, A., Walczkowski, A., Nastawny, M., Kamińska, A., Baran, S. (2017). Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the ef- ficiency of phosphorous removal from domestic wastewater, Ecological Engineering, 98, 290-296. otwiera się w nowej karcie
 20. La Bella, S., Tuttolomondo, T., Leto, C., Bonsangue, G., Leone, R., Virga, G., Licata, M. (2016). Pollutant removal efficiency of a pilot-scale Horizontal Subsurface Flow in Sicily (Italy) planted with Cyperusalternifolius L. and Typhalatifolia L. and reuse of treated wastewater for irrigation of Arundodonax L. for pellet production -Results of two-year tests under Mediterranean climatic conditions, Desalination and Water Treatment, 57, 22743-22763, doi:10.1080/19443994.2016.1173384. otwiera się w nowej karcie
 21. Liquete, C., Udias, A., Conte, G., Grizzetti, B., Masi, F. (2016). Integrated val- uation of anature-based solution for water pollution control. Highlighting hidden benefits, Ecosystem Services, 22, 392-401. otwiera się w nowej karcie
 22. Masi, F., Bresciani, R., Rizzo, A., Conte, G. (2017). Constructed wetlands for combined sewer overflow treatment: Ecosystem services at Gorla Maggio- re, Italy, Ecological Engineering, 98, 427-438. otwiera się w nowej karcie
 23. Masi, F., El Hamouri, B., Abdel, Shafi, H., Baban, A., Ghrabi, A., Regelsberger, M. (2010). Segregated black/grey domestic wastewater treatment by Con- structed Wetlands in the Mediterranean basin: the Zer0-m experience, Water Science & Technology, 61(1), 97-105, doi:10.2166/wst.2010.780. otwiera się w nowej karcie
 24. Masi, F., Bresciani, R., Rizzo, A., Edathoot, A., Patwardhan, N., Panse, D., Langergraber G. (2016). Green walls for greywater treatment and recycling in dense urban areas: a case-study in Pune, Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 6(2), 342-347; doi:10.2166/washdev.2016.019. otwiera się w nowej karcie
 25. Masi, F., Rizzo, A. and Bresciani, R. (2015). Green architecture and water re- use: examples from different countries, Sustainable Sanitation Practice, 23, 4-10.
 26. Matamoros, V, Rodríguez, Y, Albaigés, J. (2016). A comparative assessment of intensive andextensive wastewater treatment technologies for removing emerging contaminants in small communities. Water Research, 88, 777-785. doi: 10.1016/j.watres.2015.10.058. otwiera się w nowej karcie
 27. Matamoros, V., Rodríguez, Y., Bayona, J.M. (2017). Mitigation of emerging contaminants by full scale horizontal flow constructed wetlands fed with secondary treated wastewater, Ecological Engineering, 99, 222-227. otwiera się w nowej karcie
 28. Nielsen, S., Bruun, E.W. (2015). Sludge quality after 10-20 years of treatment in reed bed systems. Environmental Science and Pollution Research, 22(17), 12885-12891. otwiera się w nowej karcie
 29. Nielsen, S. (2011). Sludge treatment reed bed facilities -organic load and oper- ation problems, Water Science and Technology, 63(5), 941-947. otwiera się w nowej karcie
 30. Nivala, J., Wallace, S., Headley, T., Kassa, K., Brix, H., van Afferden, M., Mül- ler, R. (2013). Oxygen transfer and consumption in subsurface flow treat- ment wetlands. Ecological Engineering, 61, 544-554. otwiera się w nowej karcie
 31. Nolde, E. (2007). Possibilities of rainwater utilisation in densely populated areas including precipitation runoffs from traffic surfaces, Desalination, 215, 1-11. otwiera się w nowej karcie
 32. Obarska-Pempkowiak, H., Gajewska, M., Kołecka, K., Wojciechowska, E., Ostojski, A. (2015a). Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przy- kładzie obszarów wiejskich. Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 585-603.
 33. Obarska-Pempkowiak, H., Gajewska, M., Wojciechowska, E., Kołecka, K. (2015b). Sewage gardens -constructed wetlands for single family house- holds. Environment Protection Engineering, 41(4), 71-82. otwiera się w nowej karcie
 34. Obarska-Pempkowiak, H., Kołecka, K., Buchholtz, K., Gajewska, M. (2015c). otwiera się w nowej karcie
 35. Ekoinżynieria w zintegrowanym odwadnianiu i stabilizacji osadów ścieko- wych w systemach trzcinowych, Przemysł chemiczny, 94/12, 2299-2303, doi: 10.15199/62.2015.12.43. otwiera się w nowej karcie
 36. Obarska-Pempkowiak, H., Gajewska, M., Wojciechowska, E., Stosik, M. (2011). Constructed wetland systems for aerial run off treatment in the Gulf of Gdańsk region, Rocznik Ochrona Środowiska, 13(1), 173-185. otwiera się w nowej karcie
 37. Paing, J., Guilbert, A., Gagnon, V. and Chazarenc, F. (2015), Effect of climate, wastewater composition, loading rates, system age and design on perfor- mances of French vertical flow constructed wetlands: a survey based on 169 full scale systems, Ecological Engineering, 80, 46-52. otwiera się w nowej karcie
 38. Pempkowiak, J., Obarska-Pempkowiak, H. (2002). Long-term changes in sew- age sludge stored in a reed bed. Science of The Total Environment, 297(1-3), 59-65. otwiera się w nowej karcie
 39. Rousseau, D.P.L., Lesage, E., Story, A., Vanrolleghem, P.A., De Pauw, N. (2008). Constructed wetlands for water reclamation, Desalination, 218(1-3), 181-189. otwiera się w nowej karcie
 40. Van Oirschot, D., Wallace, S., Van Deun, R. (2015). Wastewater treatment in a compact intensified wetland system at the Badboot: a floating swim- ming pool in Belgium, Environ Sci Pollut Res Int, 22(17), 12870-12878, doi: 10.1007/s11356-014-3726-6. otwiera się w nowej karcie
 41. Verlicchi, P., Zambello, E. (2014). How efficient are constructed wetlands in removing pharmaceuticals from untreated and treated urban wastewaters? A review, Science of the Total Environment, 470-471, 1281-1306. otwiera się w nowej karcie
 42. Vymazal, J. (2014) Constructed wetlands for treatment of industrial wastewaters: a review, Ecological Engineering, 73, 724-751. otwiera się w nowej karcie
 43. Vymazal, J., Březinová, T. (2015). The use of constructed wetlands for removal of pesticides from agricultural runoff and drainage: a review, Environment international, 75, 11-20. otwiera się w nowej karcie
 44. Wang, Y., Ko, C., Chang, F., Chen, P., Liu, T., Sheu, Y., Shih, T., Teng, C. (2011). Bioenergy production potential for aboveground biomass from a subtropical constructed wetland. Biomass and bioenergy, 35, 50-58. otwiera się w nowej karcie
 45. Woods, Ballard, B., Wilson, S., Udale-Clarke, H., Illman, S., Scott, T., Ashle, R., Kellagher, R. (2015). The SuDS Manual, C753, CIRIA, London, UK. Yacooub, A., Fresner J. (2006). Half is Enough -An Introduction to Cleaner Production. Beirut, Lebanon: LCPC Press.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 241 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi