Opinia na temat wpływu projektowanego mostu przez Wisłę w Kiezmarku na kształtowanie hydrodynamiki przepływu wód, powstanie lokalnych rozmyć dna, powstanie zjawisk lodowych i ruch rumowiska w rejonie podpór nurtowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opinia na temat wpływu projektowanego mostu przez Wisłę w Kiezmarku na kształtowanie hydrodynamiki przepływu wód, powstanie lokalnych rozmyć dna, powstanie zjawisk lodowych i ruch rumowiska w rejonie podpór nurtowych

Abstrakt

Zgodnie z tytułem opracowania, celem pracy jest wykonanie przekrojowych obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych sprawdzających wpływ umieszczenia w korycie głównym Wisły podpór nurtowych nr 10 i 11 realizowanego w Kiezmarku mostu drogowego w dwóch wariantach projektowych. W ramach opracowania zrealizowano następujący zakres prac. 1) Zebranie, selekcja i analiza niezbędnych danych hydrologicznych i hydrometrycznych na badanym odcinku rzeki Wisły. 2) Wykonanie jednowymiarowych obliczeń hydraulicznych rzeki Wisły na odcinku od uj-ścia do Tczewa wraz z terenami międzywala, bez zabudowy przekroju w km 930+030, dla danych pozyskanych z opracowań [2, 5, 6], w celu identyfikacji współ-czynnika Manninga, określającego opory ruchu w korycie głównym oraz na terenach zalewowych. 3) Wykonanie jednowymiarowych obliczeń hydraulicznych rzeki Wisły na odcinku od uj-ścia do Tczewa, z docelową zabudową w okolicy przekroju 930+010 w postaci zapro-jektowanego mostu stałego, dla danych pozyskanych z opracowań [2] (dwa warianty projektowanych podpór nr 10 i 11) oraz określonych wartości współczynnika oporów wg Manninga, w celu wyznaczenia charakterystycznych prędkości w korycie głów-nym i na terenach zalewowych. 4) Wykonanie dwuwymiarowych obliczeń hydraulicznych w rejonie posadowienia podpór nr 10 i 11 dla przyjętych przepływów charakterystycznych dostarczających informacji o rozkładzie prędkości w korycie głównym w sąsiedztwie filarów. 5) Zbadanie wpływu podpór nr 10 i 11 na potencjalne rozmycie dna w rejonie podpór nur-towych, wraz z oceną jego głębokości. 6) Oszacowanie intensywności transportu rumowiska w rejonie koryta głównego w okoli-cy podpór nurtowych. 7) Wykonanie dwuwymiarowych obliczeń zjawisk lodowych w rejonie podpór nurtowych mostu w różnych warunkach transportu lodu w celu wyznaczenia wpływu projektowa-nej zabudowy na potencjał zatorowy rzeki oraz w celu wyznaczenia i analizy sił nor-malnych i stycznych do powierzchni ścian podpór nurtowych od zjawisk lodowych. Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla charakterystycznych przepływów maksymal-nych o prawdopodobieństwie przekroczenia 0,2% (tzw. woda pięćsetletnia Q0,2%), 1% (tzw. woda stuletnia Q1%) oraz 10% (tzw. woda dziesięcioletnia Q10%). Wykonano również obli-czenia dla dwóch średnich przepływów hydrologicznych – średniego niskiego SNQ oraz średniego z wielolecia SSQ.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi