Optimization of the efficiency of braking energy recovery in rail transport by changing arrival time - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimization of the efficiency of braking energy recovery in rail transport by changing arrival time

Abstrakt

The article refers to the previous work of the authors, in which the model of traffic organization of cooperating trains including the optimization of the use of energy returned to the catenary was presented. In the presented article, the model was modified by changing the main control variable, which affects the efficient use of energy. Departure time was changed for the arrival time of the train to the stop or station. The optimization is done by controlling the arrival time to the station in the acceptable (scheduled) range while maintaining the scheduled departure time. This model assumed optimization using the interval halving method (bisection) to achieve the optimal solution. The modified optimization method has been implemented in the original model of railway traffic organization. It considers the optimal use of energy recovered during electrodynamic braking using the energy transmission strategy to the catenary, assuming the cooperation of a train pair and volume of all recovered energy and stop time at the station.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Kolejnictwa wydanie 180, strony 133 - 139,
ISSN: 0552-2145
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Urbaniak M., Kardas-Cinal E.: Optimization of the efficiency of braking energy recovery in rail transport by changing arrival time// Problemy Kolejnictwa. -., iss. 180 (2018), s.133-139
Bibliografia: test
 1. ABB, ENVILINE ERS -trakcyjny układ odzyski- wania energii, Rynek Infrastruktury, http://www. rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/enviline-ers- -trakcyjny-uklad-odzyskiwania-energii-13893.
 2. Açikbaş S., Söylemez M.T.: Parameters aff ecting braking energy recuperation rate in DC rail transit, Joint Rail Conference, 2007, pp. 263-268.
 3. Barrero R., Tackoen X., van Mirelo J.: Stationary or onboard energy storage systems for energy consump- tion reduction in metro network, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, nr 224, pp. 207225. otwiera się w nowej karcie
 4. Burden R.L., Faires J.D.: Th e bisection algorithm. PWS Publishers, Boston 1985.
 5. Corliss G.: Which root does the bisection algorithm fi nd? SIAM 1977 2/19, p. 325327.
 6. Czucha J., Karwowski K., Mizan M., Pazdro P.: Efektywność odzysku energii hamowania elektro- dynamicznego w komunikacji miejskiej, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2004, pp. 10161019.
 7. De Martinis V., Gallo M.: Models and methods to op- timize train speed profi les with and without energy re- covery systems: a suburban test case. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 2013, Vol. 87, pp. 222-233. otwiera się w nowej karcie
 8. Gonzalez-Gil A., Palacin R., Batty P., Powell J.P.: Energy-effi cient urban rail systems: strategies for an optimal manage-ment of regenerative braking En- ergy, Transport Research Arena, Paris 2014. otwiera się w nowej karcie
 9. Jacyna M., Urbaniak M.: Organizacja ruchu pocią- gów w obrębie stacji a oszczędność energii, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 115/2017, Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza Poli- techniki Warszawskiej, pp. 181189.
 10. Jacyna M., Urbaniak M.: Wybrane zagadnienia optymalizacji organizacji ruchu kolejowego w celu minimalizacji kosztów zużycia energii, Prace Nauko- we Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 109, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, pp. 4558.
 11. Karkosińska-Brzozowska N., Urbaniak M.: Bariery stosowania technologii odzysku energii w transporcie szynowym, Prace Naukowe Politechniki Warszaw- skiej -Transport, z. 115/2017, Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pp. 69-80.
 12. Kwaśnikowski J.: Elementy teorii ruchu i racjonalizacji prowadzenia pociągów, Wydawnictwo Naukowe In- stytutu Technologii Eksploatacji -PIB, Radom 2013.
 13. Ortega J. M., Ibaiondo H.: Kinetic energy recovery on railway systems with feedback to the grid, 9th World Congress on Railway Research -CRR 2011, Lille, France.
 14. Pawełczyk M.: Rozwój systemów wykorzystujących aku- mulację energii w transporcie szynowym, TTS Technika Transportu Szynowego 2011, nr 10/2011, s. 4146.
 15. Pazdro P.: Koncepcja ruchowej optymalizacji efek- tywności hamowania odzyskowego. TTS Technika Transportu Szynowego -Eksploatacja 2003, nr 12/2003, s. 6264.
 16. Pena Alcaraz M. et.al.: Optimal underground time- table design based on power fl ow maximizing the use of regenerative-braking Energy, Proceedings of the In- stitution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, no. 226, pp. 397408. otwiera się w nowej karcie
 17. Podoski, J., Masłek J., Kacprzak J.: Zasady trakcji elektrycznej, Wydawnictwo Komunikacji i Łącz- ności, Warszawa 1980.
 18. Podoski J.: Zasady trakcji elektrycznej, Wydawnic- two Komunikacji i Łączności, Warszawa 1967.
 19. Roadmap to a Single European Transport Area -Towards a competitive and resource effi cient transport system : http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC014 4&from=EN [access 15.11.2017 r.]. otwiera się w nowej karcie
 20. Su S., Tang T., Roberts C.: A Cooperative Train Control Model for Energy Saving. IEEE Transac- tions on Intelligent Transportation Systems, Volu- me: 16, issue: 2, pp. 622631. otwiera się w nowej karcie
 21. Su S., Tao T., Wang Y.: Evaluation of Strategies to Reducing Traction Energy Consumption of Metro Systems Using an Optimal Train Control Simula- tion Model, Energies 2016, 9(2), no. 105. otwiera się w nowej karcie
 22. Tomczyk M., Pacholczyk M., Karwowski K.: Compre- hensive modelling of the cost eff ectivness of railway line electrifi cation, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektro- techniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, nr 51, Gdańsk 2016, pp. 197200.
 23. Urbaniak M., Jacyna M., Kardas-Cinal E.: Metody wykorzystania rekuperacji w transporcie szynowym, TTS Technika Transportu Szynowego, 12(273), 2016, pp. 355359.
 24. Urbaniak M., Kardas-Cinal E.: Modelowanie reorga- nizacji ruchu w transporcie szynowym zwiększającej efektywne wykorzystanie energii z hamowania odzy- skowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 118, Warszawa 2017, pp. 325337.
 25. Warin Y., Lanselle R., Th iounn M.: Active sudsta- tion, 9-ty World Congress on Railway Railway - WCRR 2011, Lille, France. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi