Optimum płynności przedsiębiorstw w Polsce a zatory płatnicze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimum płynności przedsiębiorstw w Polsce a zatory płatnicze

Abstrakt

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga utrzymania równowagi fi-nansowej. Jej brak powoduje, że przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających zasobów pieniężnych, aby na bezpiecznym poziomie realizować motyw transakcyjny, przezorno-ściowy oraz spekulacyjny. Jednym z objawów takiej sytuacji są zatory płatnicze, w których wzrastający udział wykazują płatności przekraczające 60 dni. W artykule, odnosząc się do teorii użyteczności, podjęto próbę wyznaczenia wewnętrznej, rynkowej i w konsekwencji optymalnego poziomu płynności w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu oraz danych statystycz-nych. Określając optimum płynności dla przedsiębiorstw w Polsce, przyjęto, że poziom płynności jest wyznaczany za pomocą wskaźnika płynności bieżącej, poziom współczynnika korygującego oscyluje między 0,10-0,12, natomiast wartość rynkowa wyznaczana jest jako oprocentowanie kredytu obrotowego do 1 roku.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 196 - 205,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E.: Optimum płynności przedsiębiorstw w Polsce a zatory płatnicze// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 533 (2018), s.196-205
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.533.19
Bibliografia: test
 1. liwa przy określeniu struktury płatności, z podziałem na płatności: terminowe, do 30 dni, od 30 do 60 dni, od 60 do 90 dni, od 90 do 120 dni oraz powyżej 120 dni. Analizując zatory płatnicze, szczególną uwagę zwrócono na odsetek termino- wych płatności i tych realizowanych z opóźnieniem, tj. po 60 dniach od daty płatno- ści. Wynika to z postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7 z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Celem dyrektywy, która weszła w życie 15 marca 2011 roku, była ochrona przedsiębiorstw przed opóźnieniami w płatnościach z tytułu dostaw i usług. Również w Polsce została przyjęta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach han- dlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Ustawa weszła w życie w dniu 28 kwietnia 2013 r. i zastąpiła poprzednio obowiązującą Ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139, poz. 1323 ze zm.). Uległa ona dalszej zmianie w 2015 r., a nowe regulacje weszły w życie 1 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 9 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlo- wych, ustawy -Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw). Zgodnie z przyję- tymi postanowieniami termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien, podobnie jak w UE, przekraczać 60 dni kalendarzowych. Strukturę płat- otwiera się w nowej karcie
 2. Tabela 6. Struktura płatności przedsiębiorstw w Polsce (%) Płatności w terminie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 otwiera się w nowej karcie
 3. Tabela 7. Płynność bieżąca przedsiębiorstw, ich optimum płynności oraz płatności przeterminowane Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 otwiera się w nowej karcie
 4. Literatura Barometr płatności na świecie 2015, Bisnote D&B Polska. otwiera się w nowej karcie
 5. Keynes J. M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 6. Michalski G., 2004, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa.
 7. Michalski G., 2013, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa, 1995-2017.
 8. Rzeczycka A., Płynność w działalności przedsiębiorstw. Zarządzanie i ryzyko, Wydawnictwo Poli- techniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.
 9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2010, Ekonomia, PWN, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 10. De Soto J.H., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy a cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi