Otrzymywanie BIOwodoru z odpadów lignocelulozowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie BIOwodoru z odpadów lignocelulozowych

Abstrakt

Badania dotyczą możliwości otrzymywania biopaliw drugiej generacji z odpadów lignocelulozowych. Wykonano proces fermentacji ciemnej wykorzystując inoculum w postaci czystych kultur bakterii (Enterobacter aerogenes ATCC 13029) [1]. Wyniki porównano z wynikami eksperymentów modelowych prowadzonych dla różnych warunków, wsadów i mikroorganizmów [2,3]. Wstępna obróbka inoculum stanowi istotny etap przygotowania procesu fermentacji ciemnej, mającej na celu wytworzenie biowodoru. Wdrażając zoptymalizowane metody obróbki wstępnej można doprowadzić do wzbogacenia inoculum o bakterie produkujące biowodór z jednoczesnym tłumieniem metanogenów i mikroorganizmów konsumujących wytworzony biowodór [1,4–6]. W wyniku przeprowadzonych badań fermentacji ciemnej z zastosowaniem hydrolizatów rzeczywistych uzyskano biowodór z wydajnością na poziomie 1,34 mol H2 / mol TRS (stężenie cukrów redukujących - Total Reducing Sugars), porównywalną z wydajnością uzyskiwaną w procesie fermentacji ciemnej, opartej na zastosowaniu glukozy jako modelowego wsadu cukrowego (1,84 mol H2 / mol glukozy). Ponadto, wyniki porównano z wydajnościami biowodoru, uzyskanymi w badaniach fermentacji ciemnej z zastosowaniem inoculum w postaci osadu nadmiernego. Spośród zastosowanych metod obróbki inoculum: zmiana pH i czas autoklawowania (PHA); zmiana pH i różnicy temperatury (PHS); zmiana pH i obróbka mikrofalowa (PHMW). Najlepsze wydajności biowodoru w odniesieniu do kosztów i nakładów energetycznych otrzymano po zastosowaniu procedury PHMW - otrzymano 1,45 mol H2 / mol glukozy [5,6].

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Gospodarka Odpadami strony 20 - 23,
ISSN: 2084-7777
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi