Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych

Abstrakt

Specyfika funkcjonowania inicjatyw klastrowych czyni z nich idealne podłoże do wcielania w życie idei open innovation – ułatwiają bowiem nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami, stawiają na otwartość swoich członków i budowę relacji opartych na zaufaniu, stanowią platformę wymiany zasobów (w tym przede wszystkim informacji i wiedzy) oraz wspólnego kreowania rozwiązań innowacyjnych. W artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące wykorzystania koncepcji innowacji otwartych w inicjatywach klastrowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie powiązań poziomów współpracy klastrowej z elementami konstytuującymi innowacje otwarte. Główną metodą badawczą był przegląd literatury przedmiotu oraz teoretyczna aplikacja autorskiej koncepcji trajektorii rozwoju powiązań kooperacyjnych opracowanej na podstawie badań dotyczących współpracy w inicjatywach klastrowych i roli bliskości w rozwoju tejże współpracy. Rozważania przeprowadzone przez autorów potwierdziły istotność zaufania jako kryterium dostępu do najcenniejszych informacji i wiedzy w inicjatywach klastrowych. Wskazały również, że żaden z czterech wyróżnionych poziomów współpracy klastrowej nie korespondował z innowacjami otwartymi w formie „Inside-Out” (odśrodkowej). Poziomy współpracy I i III mieściły się w obrębie ścieżki „Outside-In” (dośrodkowej), zaś poziomy II i IV korespondowały ze ścieżką „Coupled” (sprzężoną).

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 85 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 18 - 26,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Lis A., Lis A.: Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych// PRZEGLĄD ORGANIZACJI -,nr. 4 (2019), s.18-26
Bibliografia: test
 1. W swoim artykule "Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa -w kierunku open innovation" A. Zakrzew- ska-Bielawska (2016) wskazuje pozycje literaturowe zarówno wspierające tę hipotezę, jak i jej przeciwstawne.
 2. Jak wskazali H. Chesbrough i M. Bogers -w roku 2003, kiedy H. Chesbrough wydał przełomową książkę "Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technolo- gy", wyszukiwarka Google zwracała około 200 linków w od- powiedzi na zapytanie "Open Innovation". W kwietniu 2012 roku liczba odpowiedzi na to samo zapytanie obejmowała 483 miliony linków (Chesbrough, Bogers, 2014).
 3. West i Bogers zidentyfikowali 165 artykułów, w których przed- miotem analizy były innowacje otwarte: 118 z nich przynaj- mniej w części podejmowało wątek innowacji "Outside-In", 50 -"Inside-Out", zaś w 70 publikacjach skupiono uwagę także i na wariancie "Coupled" (West, Bogers, 2014). otwiera się w nowej karcie
 4. Badane inicjatywy zrzeszają podmioty reprezentujące różne sektory gospodarki -w przypadku inicjatyw ICT jest to m.in. Dział 26 i 27 (sekcja C) oraz 61, 62 i 63 (sekcja J), w przypadku inicjatyw metalowych -Dział 24, 25, 28 i 33 (sekcja C). otwiera się w nowej karcie
 5. Balconi M., Breschi S., Lissoni F. (2004), Networks of Inventors and the Location of Academic Research: An Exploration of Ita- lian Patent Data, "Research Policy", Vol. 33, No. 1, pp. 127-145. otwiera się w nowej karcie
 6. Bogers M. (2011), The Open Innovation Paradox: Knowledge Sharing and Protection in R&D Collaborations, "European Journal of Innovation Management", Vol. 14, No. 1, pp. 93-117. otwiera się w nowej karcie
 7. Burt R.S. (1992), Structural Holes, Harvard University Press, Cambridge.
 8. Chesbrough H. (2003), The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review", Vol. 44, No. 3, pp. 35-41. otwiera się w nowej karcie
 9. Chesbrough H.W. (2006), Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, [in:] W. Chesbro- ugh, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), Open Innovation: Re- searching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford, pp. 1-19. otwiera się w nowej karcie
 10. Chesbrough H., Bogers M. (2014), Explicating Open Inno- vation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation, [in:] H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford, pp. 3-28. otwiera się w nowej karcie
 11. Cumming B.S. (1998), Innovation Overview and Future Challenges, "European Journal of Innovation Management", Vol. 1, No. 1, pp. 21-29. otwiera się w nowej karcie
 12. Hamel G., Prahalad C.K. (1993), Strategy as Stretch and Le- verage, "Harvard Business Review", Vol. 71, No. 2, pp. 75-84. otwiera się w nowej karcie
 13. Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyj- ności: w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organi- zacji", Nr 5, s. 20-23. otwiera się w nowej karcie
 14. Lis A.M. (2018), Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych, Wydaw- nictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. otwiera się w nowej karcie
 15. Lis A.M., Lis A. (2014), Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Difin SA, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 16. Lockett A., Thompson S., Morgenstern U. (2009), The De- velopment of the Resource-based View of the Firm: A Criti- cal Appraisal, "International Journal of Management Re- views", Vol. 11, No. 1, pp. 9-28. otwiera się w nowej karcie
 17. Lundvall B.A. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Frances Pinter, London. otwiera się w nowej karcie
 18. Marques J.P. (2014), Closed versus Open Innovation: Evo- lution or Combination? "International Journal of Business and Management", Vol. 9, No. 3, pp. 196-203. otwiera się w nowej karcie
 19. Pfeffer J., Salancik G. (2003), The External Control of Or- ganizations. A Resource Dependence Perspective, Stanford Business Books, Stanford.
 20. Porter M.E. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", Vol. 76, No. 6, pp. 77-90. otwiera się w nowej karcie
 21. Porter M.E. (2000), Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Eco- nomic Development Quarterly", Vol. 14, No. 1, pp. 15-34. otwiera się w nowej karcie
 22. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 23. Romanowska M. (2015), Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-8. otwiera się w nowej karcie
 24. Schumpeter J.A. (1911), The Theory of Economic Develop- ment, Harvard University Press, Cambridge.
 25. Schumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Develop- ment: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, "Harvard Economic Studies", Vol. 46, Harvard College, Cambridge. otwiera się w nowej karcie
 26. Schumpeter J.A. (1939), Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Pro- cess, McGraw-Hill Book Company, New York, Toronto, London. otwiera się w nowej karcie
 27. Schumpeter J.A. (1942), Capitalism, Socialism, and Demo- cracy, Harper &Brothers, New York, London.
 28. Smolska M. (2014), Klaster jako generator kapitału rela- cyjnego i jego rola w rozwoju regionu zachodniopomorskie- go, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 37(2), s. 323-333.
 29. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2003), The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stockholm.
 30. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2006), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodar- kach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, War- szawa. otwiera się w nowej karcie
 31. Toffler A. (1990), Powershift. Knowledge, Wealth, and Vio- lence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, New York, Toronto, London, Sydney, Auckland.
 32. West J., Bogers M. (2014), Leveraging External Sources of Innovation: A Review of Research on Open Innovation, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 31, No. 4, pp. 814-831. otwiera się w nowej karcie
 33. Zagóra-Jonszta U. (2015), Teoria rozwoju gospodarczego i "twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualność, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 3(75), s. 20-31. otwiera się w nowej karcie
 34. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a in- nowacyjność przedsiębiorstwa -w kierunku open innova- tion, "Management Forum", Nr 4(1), s. 3-10. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 176 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi