Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego.

Abstrakt

Celem badawczym, przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w badanej populacji wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest opracowanie narzędzia umożliwiającego dobór dostawców oraz ocenę procesów poddanych outsourcingowi. W rozdziale pierwszym pracy omówiono pojęcie outsourcingu oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu procesami organizacji. Zidentyfikowano również czynniki wpływające na to, że organizacje decydują się na zlecanie procesów na zewnątrz. Przedstawiono również aktualne metody oceny skuteczności procesów. W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę podmiotu badań oraz wnioski z przeglądu literatury dotyczącej outsourcingu w podmiotach leczniczych w Polsce i za granicą. Zaprezentowano również i poddano krytycznej analizie istniejące już modele oceny skuteczności outsourcingu oraz odpowiednie uwarunkowania prawne i normatywne. W rozdziale trzecim opisano zastosowaną metodykę badań, w tym hipotezy sformułowane na podstawie studium literatury przedmiotu. Zawarto tu też wyniki badań ilościowych oraz jakościowych, które posłużyły do weryfikacji hipotez. Przedstawione zostały procesy zlecane na zewnątrz przez badane podmioty wraz z czynnikami warunkującymi skuteczność tych procesów. Przedstawiono również arkusz oceny dostawcy outsourcingowego, który jest wynikiem nawiązującym do celu utylitarnego niniejszej pracy. W podsumowaniu zawarto ujęte syntetycznie rezultaty przeprowadzonych badań, wnioski i rekomendacje oraz ograniczenia dotyczące wyników tej pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi