Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w ściekach metodą chromatografii gazowej =Determination of volatile fatty acids in wastewater using gas chromatography. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w ściekach metodą chromatografii gazowej =Determination of volatile fatty acids in wastewater using gas chromatography.

Abstrakt

Przedstawiono metody oznaczania lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) w ściekachze szczególnym uwzględnieniem chromatografii gazowej. Omówiono rolę LKT wprocesie biologicznego oczyszczania ścieków. Scharakteryzowano poszczególneetapy procedury analitycznej, począwszy od pobrania próbek rzeczywistych askończywszy na sposobie detekcji. Ze względu na znaczną złożoność matrycyjaką stanowią ścieki, główny nacisk położono na techniki przygotowania próbek do analizy a w szczególności izolacji analitów: ekstrakcję ciecz-ciecz,ekstrakcję do fazy gazowej (sposób statyczny i dynamiczny), mikroekstrakcjędo fazy stacjonarnej oraz destylację. Porównano metody oznaczania LKT w pos-taci wolnej i ich pochodnych otrzymanych w wyniku derywatyzacji. Opisanoróżne sposoby i odczynniki do derywatyzacji LKT oraz dokonano oceny ich przydatności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 1125 - 1138,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Giecewicz J., Zygmunt B.: Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w ściekach metodą chromatografii gazowej =Determination of volatile fatty acids in wastewater using gas chromatography.// Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 10 (2003), s.1125-1138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 155 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi