OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ORGANIZMACH PSZCZELICH ORAZ W MIODZIE Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY OPARTEJ NA ZASTOSOWANIU CHROMATOGRAFÓW SPRZĘŻONYCH Z TANDEMOWYMI SPEKTROMETRAMI MAS (GC-MS/MS i LC-MS/MS) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ORGANIZMACH PSZCZELICH ORAZ W MIODZIE Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY OPARTEJ NA ZASTOSOWANIU CHROMATOGRAFÓW SPRZĘŻONYCH Z TANDEMOWYMI SPEKTROMETRAMI MAS (GC-MS/MS i LC-MS/MS)

Abstrakt

Pestycydy to bardzo liczna grupa różnorodnych związków chemicznych stosowa-nych w rolnictwie. Ze względu na swoją trwałość gromadzą się w różnych elementach środowiska i mogą występować w obszarze, na którym nigdy nie zostały użyte. Zachodzi także proces ich bioakumulacji w tkankach oraz narządach zwierząt i roślin. Stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin (szczególnie w okresie wzmożonych zabiegów agro-technicznych wiosną i latem) mogą być przyczyną nie tylko masowych zatruć owadów zapylających, ale również mogą akumulować sie w ich organizmach czy też przedostawać się do produktów przez nie wytwarzanych. Obecność ksenobiotyków w miodzie może pogarszać jego jakość, właściwości oraz stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zatem niezbędne jest kontrolowanie poziomu pestycydów w pszczołach oraz produktach przez nie wytwarzanych. W ramach przeprowadzonych badań opracowano dwie metodyki jednoczesnego oznaczania szerokiej gamy związków z grupy pestycydów w próbkach organizmów pszczelich oraz miodzie. Na etapie przygotowania próbek do analizy wykorzystano technikę ekstrakcji QuEChERS z zastosowaniem na etapie oczyszczania ekstraktów rozpuszczalnikowych wersję dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (dSPE). Analizę uzyskanych ekstraktów przeprowadzono z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas oraz chromatografu gazowego sprzężone-go z tandemowym spektrometrem mas. Ponadto przeprowadzono wewnątrzlaboratoryjną walidację opracowanych procedur analitycznych. Bez wątpienia można stwierdzić, iż opracowane metodyki analityczne są konkurencyjne do obecnie stosowanych metodyk służących do oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach miodu i organizmów pszczelich ze względu na uniwersalnosć, czułość, prostotę w przygotowaniu próbek i stosunkowo niski koszt jej analizy. W ramach prowadzonych badań określono zawartość pozostałości pestycydów w 45 próbkach różnego rodzaju miodu pszczelego oraz 105 próbkach organizmów pszczelich. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do rozszerzenia bazy danych o stanie środowiska na obszarze, z którego pochodziły próbki miodu i organizmów pszczelich do badań oraz będą mogły stanowić odpowiednie narzędzie pomocne w ustaleniu przyczyn osypu pszczół na terenie pasieczyska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 396 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi