Oznaczanie wybranych związków z grupy kationowych surfaktantów w stałych próbkach z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie wybranych związków z grupy kationowych surfaktantów w stałych próbkach z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej

Abstrakt

Związki z grupy surfaktantów ze względu na specyficzne właściwości fizykochemiczne (m.in. amfifilowa budowa, zdolność rozpuszczania się w cieczach o różnej polarności i tworzenia micelli, zróżnicowana toksyczność) są wykorzystywane w wielu sferach działalności człowieka. Stosowanie różnego typu związków powierzchniowo-czynnych zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych jest przyczyną emitowania do środowiska zanieczyszczeń, które swobodnie przemieszczają się pomiędzy jego elementami. Stąd istotne staje się określanie ich losu środowiskowego w sposób bardziej szczegółowy. Analiza danych literaturowych pozwala stwierdzić, że daleko jeszcze do pełnego rozpoznania poziomu zanieczyszczeń różnych elementów środowiska nieożywionego i bioty poprzez anality z grupy surfaktantów. Dotychczas prowadzone badania dotyczyły oznaczania głównie związków anionowych i niejonowych. Stąd konieczne jest poszukiwanie nowych metodyk pozwalających na oznaczanie związków o charakterze kationowym. Przeprowadzono badania mające na celu opracowanie procedury analitycznej stosowanej do oznaczania różnych analitów (chlorku dodecylo-dimetylo-benzylo-amoniowy, chlorku heksadecylo-trimetylo-amoniowy, chlorku heksadecylo-pirydyniowy, chlorku benzylo-dimetylo-dodecylo-amoniowy, chlorku benzylo-dimetylo-tetradecylo-amoniowy, chlorku benzylo-dimetylo-heksadecylo-amoniowym) z grupy kationowych surfaktantów w stałych próbkach środowiskowych, opartej na wykorzystaniu przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika na etapie przygotowania próbek oraz technice chromatografii jonowej (detekcja konduktometryczna) na etapie oznaczania końcowego. Dodatkowo porównano efektywność izolacji analitów innymi technikami ekstrakcyjnymi (SLE, USE, ekstrakcja w aparacie Soxhleta). Opracowana metodyka skraca czas analizy, koszt i ilość użytych odczynników oraz umożliwia wyeliminowanie toksycznego odczynnika jakim jest chloroform z etapu przygotowania próbek ekstraktów rozpuszczalnikowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Chromatografia jonowa 2013 strony 237 - 255
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Olkowska E., Polkowska Ż.: Oznaczanie wybranych związków z grupy kationowych surfaktantów w stałych próbkach z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej// W : Chromatografia jonowa 2013/ ed. praca zbiorowa pod red. R. Michalskiego 2013: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 2013, s.237-255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi