Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze

Abstrakt

Większość doniesień literaturowych z badań nad wpływem płci na funkcjonowanie przedsiębiorstw wskazuje na gorsze wyniki kobiet w tym obszarze, zarówno pod względem liczby kobiet w biznesie, jak i osiągnięć firm prowadzonych przez kobiety. Badania te jednak często nie uwzględniają różnic w wielkości początkowej firm, nie biorą także pod uwagę celów i planów ich właścicieli. W wielu wypadkach te ostatnie nie są znane, bowiem analiza danych wtórnych uzyskiwanych z takich źródeł jak urzędy statystyczne, nie uwzględniają opinii, odczuć, postrzegania, motywacji, co w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie firm. Biorąc pod uwagę przegląd literatury zaproponowano model wpływu płci na działalność gospodarczą. Postawiono trzy hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji w oparciu o przeprowadzone na 280 przedsiębiorstwach badania panelowe (w roku 2009 i 2012), w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych na Pomorzu, są częściowo sprzeczne z wynikami wcześniejszych badań. W wielu wypadkach przedsiębiorczynie nie różniły się od przedsiębiorców. W takim samym stopniu chciały swoje firmy rozwijać, w większym stopniu realizowały swoje plany. Ich motywy założycielskie nie różniły w sposób istotny statystycznie od motywów płci przeciwnej. Różnice ujawniły się w podejmowanych w firmach działaniach, między innymi w niższym ich wzroście, mierzonym liczbą zatrudnionych oraz w poziomie inwestycji.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 1

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Zarządzania nr 13, strony 115 - 130,
ISSN: 1644-9584
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze// Problemy Zarządzania. -Vol. 13., nr. 4(56) (2015), s.115-130
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7172/1644-9584.56.7
Bibliografia: test
 1. Przywo ano jedynie niektóre prace dotycz ce przedsi biorczo ci kobiet, szerszy prze- gl d pi miennictwa na ten temat mi dzy innymi w: Jennings i Brush, 2013. otwiera się w nowej karcie
 2. Kobiety w UE-28 pracuj przeci tnie 36,4 godziny w swoich firmach, podczas gdy m czy ni 44,3 (European Commission, 2014). otwiera się w nowej karcie
 3. Bibliografia otwiera się w nowej karcie
 4. Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepre- neurship Thery and Practice, 30 (5), 595-621. otwiera się w nowej karcie
 5. Aidis, R., Welter, F., Smallbone, D. i Isakova, N. (2007). Female entrepreneurship in transision economies: The case of Lithuania and Ukraine. Feminist Economics, 13 (2), 157-183. otwiera się w nowej karcie
 6. Brindley, C. (2005). Barriers to women achieving their entrepreneurial potential. Interna- tional Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11 (2), 144-161, http://dx.doi. org/10.1108/13552550510590554. otwiera się w nowej karcie
 7. Brush, C. (1992). Research on women business owners: past trends, a new perspective and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (4), 5-30. otwiera się w nowej karcie
 8. Complex Consulting Katarzyna Blicharska-Czubara. (2011). Zawodowa rola kobiet w spo e- cze stwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet. Szczecin: Complex Consulting Katarzyna Blicharska-Czubara. otwiera się w nowej karcie
 9. Chaganti, R. i Parasuaraman, S. (1996). A study of the impacts of gender on business performance and management patterns in small business. Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (2), 73-75. otwiera się w nowej karcie
 10. Czapi ski, J. i Panek, T. (2013). Diagnoza spo eczna 2013 warunki i jako ycia Polaków. Contemporary Economics (October).
 11. Eurostat. (2015). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init =1&language=en&pcode=tesem180&plugin=1 (14.08.2015). otwiera się w nowej karcie
 12. Goffee, R. i Scase, R. (1985). Women in Charge. London: Allen & Unwin.
 13. Hart, M., Martiarena, A., Levie, J. i Anyadike, M. (2011). Gender, resource acquisition and expected future size of start-ups in the United Kingdom. GEM UK Working Paper, (1).
 14. Hisrich, R.B. (1987). Women entrepreneurs a longitudal study. W: Frontiers in Entrepre- neurship Research (s. 187-189). Wellesley: Babson College.
 15. Jennings, J. i Brush, C. (2013). Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader entrepreneurhsip literatur? The Academy of Management Annals, 7 (1), 661-713. otwiera się w nowej karcie
 16. Kalnins, A. i Williams, M. (2014). When do female-owned business out-survive male- owned businesses? A disaggregated approach by industry and geography. Journal of Business Venturing, 29, 822-835. otwiera się w nowej karcie
 17. DOI 10.7172/1644-9584.56.7 otwiera się w nowej karcie
 18. Julita E. Wasilczuk otwiera się w nowej karcie
 19. Kyu Soo Ha i Sang Bum Kim. (2013). Are women's attitudes toward business and desire to start a business different from men's? Academy of Entrepreneurship Journal, 19 (3), 43-62. otwiera się w nowej karcie
 20. Marlow, S. i McAdam, M. (2013). Gender and entrepreneurship: Advancing debate and challenging myths. Exploring the mystery of the under-performing female entrepre- neur. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 19 (1), 114-124. otwiera się w nowej karcie
 21. Marlow, S. i Swail, J. (2014). Gender, risk and finance: Why can't a woman be more like a man? Entrepreneurship & Regional Development, 26 (1-2), 80-96, http://dx.doi. org/10.1080/08985626.2013.860484. otwiera się w nowej karcie
 22. Maxfield, S., Shapiro, M., Gupta, V. i Hass, S. (2010). Gender and risk: Women, risk taking and risk aversion in management. An International Journal, 25 (7), 586-604. otwiera się w nowej karcie
 23. Muravyev, A., Talavera, O. i Schafer, D. (2009). Entrepreneurs' gender and financial constraints: Evidence from international data. Journal of Comparative Economics, 37 (2), 270-286. otwiera się w nowej karcie
 24. Orhan, M. (2005). Why women enter into small business ownership. W: S. Fielden i M. Davidson, International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship (s. 3-17). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. otwiera się w nowej karcie
 25. Sabarwal, S. i Terrell, K. (2008). Does gender matter for firm performance? Evidence from Eastern Europe and Central Asia. Policy Research Working Paper (4704). otwiera się w nowej karcie
 26. Shane, S., Kolvereid, L. i Westhead, P. (1991). An explortory examination of the reasons leading to new firm formation across country and gender. Journal of Business Ven- turing, 6 (6), 431-446. otwiera się w nowej karcie
 27. Singer, S., Amoros, J. i Moska, D. (2015). Global Entrepreneurship Monitor. 2014 Globar Report. Pozyskano z: http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global- research/gem/Documents/GEM%202014%20Global%20Report.pdf.
 28. European Commission. (2014). Statistical Data on Women Entrepreneurship in Europe. Brussel: European Commission. otwiera się w nowej karcie
 29. Thompson, J. i Hood, J. (1991). A Comparison of Social Performance in Female-owned and Men-owned Small Business. Referat wyg oszony na Annual Academy of Mana- gement Meeting. Entrepreneurship Division, Miami.
 30. Todericiu, R., Muscalu, E. i Ghitulete, A. (2010). Breaking the glass ceiling -female entrepreneurship. Annals of the University of Oradea of Faculty of Economics, 1 (2), 1048-1054.
 31. Verheul, I. i Thurik, R. (2001). Start-up capital: "Does gender matter?". Small Business Economics, 16, 329-345. otwiera się w nowej karcie
 32. Wasilczuk, J.E. (2005). Wzrost ma ych i rednich przedsi biorstw -aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Gda sk: Politechnika Gda ska.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi