Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce

Abstrakt

Tematyka starzenia się ludności stanowi jedno z kluczowych zagadnień w debacie publicznej i dyspucie naukowej prowadzonych w ostatnich latach. Na różnych poziomach (ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w ramach różnych szczegółowych polityk publicznych, podejmowane są działania ukierunkowane na spowolnienie procesu starzenia się ludności, ograniczenie jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, zapewnienie społeczeństwu o zmienionej strukturze wieku wysokiej jakości życia, a gospodarce – stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju. Horyzontalnym podejściem władz publicznych do wyzwań determinowanych starzeniem się ludności, integrującym działania z obszaru różnych polityk szczegółowych, jest polityka wobec starzenia się ludności. W książce podjęto tematykę polityki wobec starzenia się ludności realizowanej w Polsce. Dokonano analizy zapisów dokumentów strategicznych programujących krajową politykę ekonomiczną oraz polityki szczegółowe. Na tej podstawie zidentyfikowano i usystematyzowano priorytety krajowej polityki wobec starzenia się ludności. Choć starzenie się ludności jest zjawiskiem o zasięgu globalnym, jego przyczyny, przebieg i skutki charakteryzuje zróżnicowanie terytorialne. Władze lokalne i regionalne, ze względu na bliskość czynników warunkujących wzorce zachodzących zmian demograficznych oraz przypisywaną im rosnącą odpowiedzialność za kreowanie rozwoju społecznego i gospodarczego jednostek terytorialnych, powinny odgrywać istotną rolę w kreowaniu polityki wobec starzenia się.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A.: Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce. Warszawa: CeDeWu, 2019.258 s. ISBN 978-83-8102-229-3
Źródła finansowania:
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 262 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi