Polityka regionu na rzecz rozwoju miast - na przykładzie województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka regionu na rzecz rozwoju miast - na przykładzie województwa pomorskiego

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań polityki regionu na rzecz rozwoju miast, wynikających z tego rozwiązań oraz osiągniętych do tej pory efektów podjętych decyzji. Rola miast, jako ośrodków koncentracji licznych potencjałów i problemów oraz konieczność lepszej koordynacji działań na rzecz ich rozwoju, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej. Podnoszona potrzeba stworzenia - zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym - tzw. polityki miejskiej, a więc zespołu skoordynowanych i przemyślanych działań prowadzonych wobec do miast. Polska nie ma swojej polityki miejskiej, do tej pory nie udało się również przyjąć ustaw regulujących kwestie rewitalizacji oraz tworzenia obszarów metropolitalnych. W związku z brakiem regulacji na szczeblu krajowym podejście polskich regionów do "wymiaru miejskiego" jest zróżnicowane. Do tej pory w żadnym z polskich województw nie opracowano polityki miejskiej, mimo to problematyka miast znajduje swoje odzwierciedlenie w szeregu dokumentów o charakterze ogólnym - do najważniejszych należą: strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz regionalny program operacyjny.Jako przykład sposobu formowania polityki wobec miast za pomocą ww dokumentów posłużyły doświadczenia województwa pomorskiego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast strony 110 - 119
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golędzinowska A.: Polityka regionu na rzecz rozwoju miast - na przykładzie województwa pomorskiego// Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek, Politechnika Gdańska. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, 2010, s.110-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi